En varm gemenskap

Oavsett vinter, vår, sommar eller höst är det lika skönt att basta och sen ta sig ett uppiggande dopp. En ångrar aldrig ett bad.

Aktuellt

2018

För er som är sugna på ett nyårsdopp är bastun öppen den 31/12 mellan 18-21. Mixbastu gäller. Hjärtligt välkomma!

Läs hela inlägget »

Under julhelgen kommer bastun ha utökade öppettider enligt följande:
Julafton 8-21 mixbastu
Juldagen 8-21 herrbastu
Annandag Jul 8-21 dambastu

Stort tack till Minna som slår på värmen åt oss!

Läs hela inlägget »

Årets sista fixarmåndag går av stapeln den 17 december kl 18. Anmälan sker på lista i omklädningsrum eller till minnaetc@hotmail.com

Läs hela inlägget »

Nya regler

Fredhälls badklubbs regler är uppdaterade och går att finna under fliken "om oss". Vi i Styrelsen påminner om att det endast är tillåtet att ta med gäster vid enstaka tillfällen och om bastun är full äger ordinarie medlemmar alltid företräde. Vi ber er även observera att Fredhällsbadet är ett djurfritt område.

Läs hela inlägget »

Tänk på att det kan vara halt på bryggan även om det ännu inte är is. Använd gärna badtofflor eller sockor för att minska risken för halka. När isen kommer så finns det tösalt i omklädningsrummet.

Läs hela inlägget »

Kära badvänner,
Vi i styrelsen, såväl gamla som nya ledamöter, vill tacka för förtroendet att leda det organisatoriska arbete med vår badklubb detta år. Vi har haft vårt första möte då vi bla. fördelade ansvarsområden och planerade vårt arbete och ser nu fram emot att sätta igång!

Vår ambition är att vara tillgängliga och transparenta samt att göra vad vi kan för att skapa en god sammanhållning och badglädje för alla medlemmar i badklubben. Vi hoppas att ni vill hjälpa oss med detta och uppmanar alla att höra av er med kommentarer, åsikter och ideer.

Bästa hälsningar från styrelsen genom ordförande Lovise Haj Brade

Läs hela inlägget »

Ett 60-tal medlemmar (med 24 fullmakter från frånvarande men intresserade medlemmar) hade hörsammat kallelsen till badklubbens årsstämma den 12 mars 2018 i en möteslokal i Marieberg.

Till mötesordförande valdes Helena K och därefter beviljades den avgående styrelsen ansvarsfrihet. Vid val till ny styrelse nyvaldes Gela F Öhman, Eva Grunding, Tanja Cantell  samt Lovise Brade Haj. Lovise valdes till ny ordförande och blir den andra kvinnan i FBKs historia som väljs till ordförande.
Vår första kvinnliga ordförande hette för övrigt Ingrid Rosenberg som var ordförande 1978-1979. Peter Andersson, Per Sandwall och Erik Lundkvist kommer också vara med i nya styrelsen.

Därefter behandlades inkomna motioner som var 12 till antalet. Bland de motioner som godkändes kan nämnas mixbastu, beslut om att antalet kvinnor och män i styrelsen ska vara jämnt fördelade, utökade öppettider och förbättringar i bastuhuset.

Till slut tog årsstämman ställning till de nya stadgar som föreslog. Dessa godkändes och kommer att gälla så snart protokollet från mötet är justerat. Till sist avtackades Minna R som avgick från styrelsearbetet.  Därmed var ett långt men mycket positivt och trevligt möte till ända.

Ett stort tack till alla funktionärer som svarade för mycket uppskattad markservice; ett varmt tack också till Helene som tog på sig arbetet skriva protokoll. Tack också till Hasse och David som förberett mötet och som nu lämnar styrelsen.

Den nya styrelsen med Lovise i spetsen önskas lycka till! /Erik L 180314

Läs hela inlägget »

Tack Hasse!

Hans Hamlin har under sju år varit med i FBKs styrelse, de senaste två åren som ordförande. Under Hasses tid som ordförande har han egenhändigt byggt hyllor och bänkar på badet, moderniserat vårt elsystem och tillsammans med andra i styrelsen bland annat: medverkat till nya badstegar, ny bastupanel, införande av nytt ekonomisystem, förbättrade medlemsrutiner, införande av Instagram, inköp av hjärtstartare (tack här även till Sophie), förbättringar i omklädningsrummet samt mycket mer. Hasse har också varit en aktiv festfixare, inte minst på den stora 70-årsfesten 2017. Han har också varit ett stort stöd för andra i styrelsen och därtill en god FBK-kamrat.
FBK är Hasse skyldig ett stort tack!

FBK/Erik L 180314

Läs hela inlägget »

Den nya styrelsen har nu haft sitt första möte. Protokoll kommer finns på badet men här kommer viktig information!
De nya öppettiderna som varit på prov tisdag-söndag permanentas. Många medlemmar har uttryckt sitt gillande att badtiderna förlängs (tisdag-fredag 14-21, lördag-söndag 8-20).

På årsmötet beslutades att vi ska mixbastu på måndagar. Från och med 16 april kommer vi ha mixbad 18-21. Alla medlemmar är välkomna på måndagarna, man kan komma ensam eller tillsammans med annan medlem. Mixbad kommer äga rum på måndagar, jämna veckor, fram tills mitten av september. Styrelsen kommer kontinuerligt följa upp hur många som besöker badet på måndagar och det är därför viktigt att alla som badar också skriver upp sitt namn.
Gästavgift: styrelsen har beslutat införa en gästavgift på 20 kronor per besök. Detta för att få en överblick över hur många som besöker badet som gäster och samtidigt få några kronor till elektriciteten. Som tidigare gäller att en medlem vid enstaka tillfällen kan ta med sig max en gäst. Detta under förutsättning att det finns plats i bastun, medlemmar har alltid företräde.
Nästa städdag äger rum lördagen den 28 april 1000. /Erik 180327

Läs hela inlägget »

Välkommen till Fredhälls Badklubbs ordinarie stämma måndagen den 12 mars 2018!

Plats: Möteslokal, Rålambsvägen 12 B
Tid: 18.30
Före mötet bjuds enligt tradition på kaffe och rulltårta.

Dagordning
Val av ordförande vid stämman
Val av sekreterare vid stämman
Justering av röstlängd
Val av två justeringsmän
Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
Godkännande av dagordningen.
Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas utlåtande.
Fastställande av årsredovisning.
Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda dagordningen.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av styrelse och valberedning.
Val av revisorer.
Val av övriga funktionärer.
Fastställande av årsavgift.
Fastställande av styrelsearvode.
Övriga frågor
Under punkten övriga frågor kommer 12 motioner att behandlas. De redovisas nedan förutom motion 1 som redovisas i annat inlägg på hemsidan.

Motion 1
STADGAR Styrelsen FBK
Nya stadgar – se bilaga

Motion 2
HEDERSMEDLEMMAR Håkan Asplund och Ola Björklin, fd hedersmedlemmar
Avseende utnämning av hedersmedlemmar i FBK: Vi har idag endast en hedersmedlem i badklubben. Vi vet att styrelsen inte ser det som prioriterat att utse ytterligare hedersmedlemmar. Vi tror dessutom att vi är inne i lite andra tider nu än när klubben bestod av färre än 200 medlemmar, varibland några veteraner och eldsjälar som år efter år stretade på utöver det vanliga och som sedan på ålders höst utsågs till hedersmedlemmar. Vi föreslår att årsstämman beslutar att klubben fortsättningsvis inte ska utnämna fler hedersmedlemmar.

Motion 3
REPRESENTATION I STYRELSEN Lena von Wachenfeldt, Marianne Allen med flera
Angående representation i styrelsen: Det har varit övervägande manlig dominans i styrelsen. Eftersom kvinnor och män har åtskilda bastutider är det viktigt att även kvinnosidans synpunkter kommer till styrelsens kännedom.

Därför yrkar vi på att stämman beslutar om jämn könsfördelning i styrelsen. Eftersom det är sju styrelsemedlemmar blir det ojämnt anal män och kvinnor. Förslagsvis är ordförande man eller kvinna och övriga styrelsen består av tre män och tre kvinnor.

Motion 4
ROTATION STYRELSEMEDLEMMAR Minna Rinkinen
Alla föreningar mår bra av både kontinuitet och erfarenhet, liksom inflöde av nya medlemmar med nya idéer. För närvarande finns det enligt stadgarna ingen begränsning för hur många år i följd en medlem kan sitta i styrelsen. För att det ska bli mer naturligt med rotation och för att vi sak få en bra balans mellan erfarenhet och nya impulser föreslår jag därför årsmötet att besluta: att en medlem får sitta max sex år i följd i styrelsen, och att det därefter krävs minst 1 år uppehåll för att åter kunna bli invald i styrelsen

Motion 5
EXTERN REVISION Sophie Hedenskog
Fredhälls badklubb är en ideell förening, som drivs av (styrelse) och kontrolleras av (internrevisorer och valberedning) ideella medlemmar inom föreningen. Klubbkamrater kontrolleras således av klubbkamrater. Det uppstår därmed en jävs- och lojalitetskonflikts situation.

För att stävja denna jävs- och lojalitetskonflikts situation, bör en oberoende extern årlig revision införas – som ett komplement till dagens granskning från internrevisorer och valberedning.

Den externa revisionens syfte skulle vara att:
Säkra oberoende granskning och kontroll, och därmed klubbens fortsatta fortlevnad.
Minska övriga styrelsemedlemmars risk för personligt betalningsansvar, vid eventuella felaktigheter eller oegentligheter. Motionären yrkar därför på:

Införande av årlig extern oberoende revision av oberoende extern firma.

Motion 6
MEDLEMSTAK Nina Broberg
FBK´s styrelse bör/skall följa beslut fattade av medlemmar på årsstämmor så som medlemstaket på 950 medlemmar som 2005 års årsstämma fastslagit.

Motion 7
SLOPAT MEDLEMSTAK Hans Hamlin
Jag vill lämna motion om att ta bort den begränsning av medlemsantal som bestämdes på stämman 2006/7, antalet fastslogs till max 950.
Som det lyder i FBKs stadgar paragraf 1 ”skall vi befrämja bastubad” låt oss då göra detta, tidigare beslut saknar underlag gällande beslutet, idag har vi dokumenterat underlag som visar att vi fungerar alldeles utmärkt trots att vi vid årsskiftet räknade in 1040 medlemmar.
Låt oss undvika beslut som riskerar att bygga på ett litet antal medlemmar som uttrycker sin rädsla och manar på beslut byggda mer på tyckande än på föreningens bästa.

Motion 8 (två motioner i samma fråga)
MIXBASTU Fredrik Signell
Mitt förslag/motion är mixbastu i någon form. Förslagsvis på måndagar/varannan/en gång i månaden.
MIXBASTU Espen och Marlene Borde
Vi gissar att det finns fler par än vi, där båda är medlemmar i badklubben. Det borde vara utrymme att hitta en dag i veckan var vi som önskar att basta med vår partner kan utnyttja bastun tillsammans.

Motion 9
UTÖKAD BASTUTID Peter Bredmar och Daniel Norström
Utöka bastutid på helg till kl 20.00 dvs samma sluttid varje dag.

Motion 10
VÄRMEMATTA Fredrik Signell
Gällande säkerheten för badklubben. Under vinterhalvåret så kan det verkligen bli väldigt halt på trallen utanför bastun. Mitt förslag är att föreningen investerar i en värmematta för att undvika att folk halkar och slår sig (hände en herre senast för 2 veckor sedan, varpå han slog sig ordentligt). Mer info om värmemattor www.snofritt.se och www.varmematta.se

Motion 11
BELYSNING I FÖRRUM Peter Bredmar och Daniel Norström
Önskar dimmer.

Motion 12
GLASDÖRR Helena Karlson
För flera år sedan föreslog jag att en inre glasdörr skulle sättas upp innanför den yttre. Det är ett förslag som genomfördes och har uppskattats av många badare.

Nu dristar jag mig till att föreslå att även bastudörren byts ut mot glas. På det viset får vi mer utsikt från bastun och in.

Läs hela inlägget »

Välkommen till Fredhälls Badklubbs ordinarie stämma måndagen den 12 mars 2018!

Plats: Möteslokal, Rålambsvägen 12 B
Tid: 18.3
Före mötet bjuds enligt tradition på kaffe och rulltårta.

Dagordning
Val av ordförande vid stämman
Val av sekreterare vid stämman
Justering av röstlängd
Val av två justeringsmän
Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
Godkännande av dagordningen.
Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas utlåtande.
Fastställande av årsredovisning.
Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda dagordningen.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av styrelse och valberedning.
Val av revisorer.
Val av övriga funktionärer.
Fastställande av årsavgift.
Fastställande av styrelsearvode.
Övriga frågor
Under punkten övriga frågor kommer 12 motioner att behandlas. De redovisas nedan förutom motion 1 som redovisas i annat inlägg på hemsidan.

MOTION 1
STADGAR Styrelsen FBK
Nya stadgar – se bilaga

MOTION 2
HEDERSMEDLEMMAR Håkan Asplund och Ola Björklin, fd hedersmedlemmar
Avseende utnämning av hedersmedlemmar i FBK: Vi har idag endast en hedersmedlem i badklubben. Vi vet att styrelsen inte ser det som prioriterat att utse ytterligare hedersmedlemmar. Vi tror dessutom att vi är inne i lite andra tider nu än när klubben bestod av färre än 200 medlemmar, varibland några veteraner och eldsjälar som år efter år stretade på utöver det vanliga och som sedan på ålders höst utsågs till hedersmedlemmar. Vi föreslår att årsstämman beslutar att klubben fortsättningsvis inte ska utnämna fler hedersmedlemmar.

MOTION 3
REPRESENTATION I STYRELSEN Lena von Wachenfeldt, Marianne Allen med flera
Angående representation i styrelsen: Det har varit övervägande manlig dominans i styrelsen. Eftersom kvinnor och män har åtskilda bastutider är det viktigt att även kvinnosidans synpunkter kommer till styrelsens kännedom.

Därför yrkar vi på att stämman beslutar om jämn könsfördelning i styrelsen. Eftersom det är sju styrelsemedlemmar blir det ojämnt anal män och kvinnor. Förslagsvis är ordförande man eller kvinna och övriga styrelsen består av tre män och tre kvinnor.

MOTION 4
ROTATION STYRELSEMEDLEMMAR Minna Rinkinen
Alla föreningar mår bra av både kontinuitet och erfarenhet, liksom inflöde av nya medlemmar med nya idéer. För närvarande finns det enligt stadgarna ingen begränsning för hur många år i följd en medlem kan sitta i styrelsen. För att det ska bli mer naturligt med rotation och för att vi sak få en bra balans mellan erfarenhet och nya impulser föreslår jag därför årsmötet att besluta: att en medlem får sitta max sex år i följd i styrelsen, och att det därefter krävs minst 1 år uppehåll för att åter kunna bli invald i styrelsen

MOTION 5
EXTERN REVISION Sophie Hedenskog
Fredhälls badklubb är en ideell förening, som drivs av (styrelse) och kontrolleras av (internrevisorer och valberedning) ideella medlemmar inom föreningen.  Klubbkamrater kontrolleras således av klubbkamrater. Det uppstår därmed en jävs- och lojalitetskonflikts situation.

För att stävja denna jävs- och lojalitetskonflikts situation, bör en oberoende extern årlig revision införas – som ett komplement till dagens granskning från internrevisorer och valberedning.

Den externa revisionens syfte skulle vara att:
Säkra oberoende granskning och kontroll, och därmed klubbens fortsatta fortlevnad.
Minska övriga styrelsemedlemmars risk för personligt betalningsansvar, vid eventuella felaktigheter eller oegentligheter. Motionären yrkar därför på:

Införande av årlig extern oberoende revision av oberoende extern firma.

MOTION 6
MEDLEMSTAK Nina Broberg
FBK´s styrelse bör/skall följa beslut fattade av medlemmar på årsstämmor så som medlemstaket på 950 medlemmar som 2005 års årsstämma fastslagit.

MOTION 7
SLOPAT MEDLEMSTAK Hans Hamlin
Jag vill lämna motion om att ta bort den begränsning av medlemsantal som bestämdes på stämman 2006/7, antalet fastslogs till max 950.
Som det lyder i FBKs stadgar paragraf 1 ”skall vi befrämja bastubad” låt oss då göra detta, tidigare beslut saknar underlag gällande beslutet, idag har vi dokumenterat underlag som visar att vi fungerar alldeles utmärkt trots att vi vid årsskiftet räknade in 1040 medlemmar.
Låt oss undvika beslut som riskerar att bygga på ett litet antal medlemmar som uttrycker sin rädsla och manar på beslut byggda mer på tyckande än på föreningens bästa.

MOTION 8 (två motioner i samma fråga)
MIXBASTU Fredrik Signell
Mitt förslag/motion är mixbastu i någon form. Förslagsvis på måndagar/varannan/en gång i månaden.
MIXBASTU Espen och Marlene Borde
Vi gissar att det finns fler par än vi, där båda är medlemmar i badklubben. Det borde vara utrymme att hitta en dag i veckan var vi som önskar att basta med vår partner kan utnyttja bastun tillsammans.

MOTION 9
UTÖKAD BASTUTID Peter Bredmar och Daniel Norström
Utöka bastutid på helg till kl 2000 dvs samma sluttid varje dag.

MOTION 10
VÄRMEMATTA Fredrik Signell
Gällande säkerheten för badklubben. Under vinterhalvåret så kan det verkligen bli väldigt halt på trallen utanför bastun. Mitt förslag är att föreningen investerar i en värmematta för att undvika att folk halkar och slår sig (hände en herre senast för 2 veckor sedan, varpå han slog sig ordentligt). Mer info om värmemattor www.snofritt.se och www.varmematta.se

MOTION 11
BELYSNING I FÖRRUM Peter Bredmar och Daniel Norström
Önskar dimmer.

MOTION 12
GLASDÖRR Helena Karlson
För flera år sedan föreslog jag att en inre glasdörr skulle sättas upp innanför den yttre. Det är ett förslag som genomfördes och har uppskattats av många badare.

Nu dristar jag mig till att föreslå att även bastudörren byts ut mot glas. På det viset får vi mer utsikt från bastun och in

Läs hela inlägget »