En varm gemenskap

Oavsett vinter, vår, sommar eller höst är det lika skönt att basta och sen ta sig ett uppiggande dopp. En ångrar aldrig ett bad.

Aktuellt

2018 > 02

Välkommen till Fredhälls Badklubbs ordinarie stämma måndagen den 12 mars 2018!

Plats: Möteslokal, Rålambsvägen 12 B
Tid: 18.30
Före mötet bjuds enligt tradition på kaffe och rulltårta.

Dagordning
Val av ordförande vid stämman
Val av sekreterare vid stämman
Justering av röstlängd
Val av två justeringsmän
Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
Godkännande av dagordningen.
Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas utlåtande.
Fastställande av årsredovisning.
Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda dagordningen.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av styrelse och valberedning.
Val av revisorer.
Val av övriga funktionärer.
Fastställande av årsavgift.
Fastställande av styrelsearvode.
Övriga frågor
Under punkten övriga frågor kommer 12 motioner att behandlas. De redovisas nedan förutom motion 1 som redovisas i annat inlägg på hemsidan.

Motion 1
STADGAR Styrelsen FBK
Nya stadgar – se bilaga

Motion 2
HEDERSMEDLEMMAR Håkan Asplund och Ola Björklin, fd hedersmedlemmar
Avseende utnämning av hedersmedlemmar i FBK: Vi har idag endast en hedersmedlem i badklubben. Vi vet att styrelsen inte ser det som prioriterat att utse ytterligare hedersmedlemmar. Vi tror dessutom att vi är inne i lite andra tider nu än när klubben bestod av färre än 200 medlemmar, varibland några veteraner och eldsjälar som år efter år stretade på utöver det vanliga och som sedan på ålders höst utsågs till hedersmedlemmar. Vi föreslår att årsstämman beslutar att klubben fortsättningsvis inte ska utnämna fler hedersmedlemmar.

Motion 3
REPRESENTATION I STYRELSEN Lena von Wachenfeldt, Marianne Allen med flera
Angående representation i styrelsen: Det har varit övervägande manlig dominans i styrelsen. Eftersom kvinnor och män har åtskilda bastutider är det viktigt att även kvinnosidans synpunkter kommer till styrelsens kännedom.

Därför yrkar vi på att stämman beslutar om jämn könsfördelning i styrelsen. Eftersom det är sju styrelsemedlemmar blir det ojämnt anal män och kvinnor. Förslagsvis är ordförande man eller kvinna och övriga styrelsen består av tre män och tre kvinnor.

Motion 4
ROTATION STYRELSEMEDLEMMAR Minna Rinkinen
Alla föreningar mår bra av både kontinuitet och erfarenhet, liksom inflöde av nya medlemmar med nya idéer. För närvarande finns det enligt stadgarna ingen begränsning för hur många år i följd en medlem kan sitta i styrelsen. För att det ska bli mer naturligt med rotation och för att vi sak få en bra balans mellan erfarenhet och nya impulser föreslår jag därför årsmötet att besluta: att en medlem får sitta max sex år i följd i styrelsen, och att det därefter krävs minst 1 år uppehåll för att åter kunna bli invald i styrelsen

Motion 5
EXTERN REVISION Sophie Hedenskog
Fredhälls badklubb är en ideell förening, som drivs av (styrelse) och kontrolleras av (internrevisorer och valberedning) ideella medlemmar inom föreningen. Klubbkamrater kontrolleras således av klubbkamrater. Det uppstår därmed en jävs- och lojalitetskonflikts situation.

För att stävja denna jävs- och lojalitetskonflikts situation, bör en oberoende extern årlig revision införas – som ett komplement till dagens granskning från internrevisorer och valberedning.

Den externa revisionens syfte skulle vara att:
Säkra oberoende granskning och kontroll, och därmed klubbens fortsatta fortlevnad.
Minska övriga styrelsemedlemmars risk för personligt betalningsansvar, vid eventuella felaktigheter eller oegentligheter. Motionären yrkar därför på:

Införande av årlig extern oberoende revision av oberoende extern firma.

Motion 6
MEDLEMSTAK Nina Broberg
FBK´s styrelse bör/skall följa beslut fattade av medlemmar på årsstämmor så som medlemstaket på 950 medlemmar som 2005 års årsstämma fastslagit.

Motion 7
SLOPAT MEDLEMSTAK Hans Hamlin
Jag vill lämna motion om att ta bort den begränsning av medlemsantal som bestämdes på stämman 2006/7, antalet fastslogs till max 950.
Som det lyder i FBKs stadgar paragraf 1 ”skall vi befrämja bastubad” låt oss då göra detta, tidigare beslut saknar underlag gällande beslutet, idag har vi dokumenterat underlag som visar att vi fungerar alldeles utmärkt trots att vi vid årsskiftet räknade in 1040 medlemmar.
Låt oss undvika beslut som riskerar att bygga på ett litet antal medlemmar som uttrycker sin rädsla och manar på beslut byggda mer på tyckande än på föreningens bästa.

Motion 8 (två motioner i samma fråga)
MIXBASTU Fredrik Signell
Mitt förslag/motion är mixbastu i någon form. Förslagsvis på måndagar/varannan/en gång i månaden.
MIXBASTU Espen och Marlene Borde
Vi gissar att det finns fler par än vi, där båda är medlemmar i badklubben. Det borde vara utrymme att hitta en dag i veckan var vi som önskar att basta med vår partner kan utnyttja bastun tillsammans.

Motion 9
UTÖKAD BASTUTID Peter Bredmar och Daniel Norström
Utöka bastutid på helg till kl 20.00 dvs samma sluttid varje dag.

Motion 10
VÄRMEMATTA Fredrik Signell
Gällande säkerheten för badklubben. Under vinterhalvåret så kan det verkligen bli väldigt halt på trallen utanför bastun. Mitt förslag är att föreningen investerar i en värmematta för att undvika att folk halkar och slår sig (hände en herre senast för 2 veckor sedan, varpå han slog sig ordentligt). Mer info om värmemattor www.snofritt.se och www.varmematta.se

Motion 11
BELYSNING I FÖRRUM Peter Bredmar och Daniel Norström
Önskar dimmer.

Motion 12
GLASDÖRR Helena Karlson
För flera år sedan föreslog jag att en inre glasdörr skulle sättas upp innanför den yttre. Det är ett förslag som genomfördes och har uppskattats av många badare.

Nu dristar jag mig till att föreslå att även bastudörren byts ut mot glas. På det viset får vi mer utsikt från bastun och in.

Läs hela inlägget »

Välkommen till Fredhälls Badklubbs ordinarie stämma måndagen den 12 mars 2018!

Plats: Möteslokal, Rålambsvägen 12 B
Tid: 18.3
Före mötet bjuds enligt tradition på kaffe och rulltårta.

Dagordning
Val av ordförande vid stämman
Val av sekreterare vid stämman
Justering av röstlängd
Val av två justeringsmän
Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
Godkännande av dagordningen.
Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas utlåtande.
Fastställande av årsredovisning.
Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda dagordningen.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av styrelse och valberedning.
Val av revisorer.
Val av övriga funktionärer.
Fastställande av årsavgift.
Fastställande av styrelsearvode.
Övriga frågor
Under punkten övriga frågor kommer 12 motioner att behandlas. De redovisas nedan förutom motion 1 som redovisas i annat inlägg på hemsidan.

MOTION 1
STADGAR Styrelsen FBK
Nya stadgar – se bilaga

MOTION 2
HEDERSMEDLEMMAR Håkan Asplund och Ola Björklin, fd hedersmedlemmar
Avseende utnämning av hedersmedlemmar i FBK: Vi har idag endast en hedersmedlem i badklubben. Vi vet att styrelsen inte ser det som prioriterat att utse ytterligare hedersmedlemmar. Vi tror dessutom att vi är inne i lite andra tider nu än när klubben bestod av färre än 200 medlemmar, varibland några veteraner och eldsjälar som år efter år stretade på utöver det vanliga och som sedan på ålders höst utsågs till hedersmedlemmar. Vi föreslår att årsstämman beslutar att klubben fortsättningsvis inte ska utnämna fler hedersmedlemmar.

MOTION 3
REPRESENTATION I STYRELSEN Lena von Wachenfeldt, Marianne Allen med flera
Angående representation i styrelsen: Det har varit övervägande manlig dominans i styrelsen. Eftersom kvinnor och män har åtskilda bastutider är det viktigt att även kvinnosidans synpunkter kommer till styrelsens kännedom.

Därför yrkar vi på att stämman beslutar om jämn könsfördelning i styrelsen. Eftersom det är sju styrelsemedlemmar blir det ojämnt anal män och kvinnor. Förslagsvis är ordförande man eller kvinna och övriga styrelsen består av tre män och tre kvinnor.

MOTION 4
ROTATION STYRELSEMEDLEMMAR Minna Rinkinen
Alla föreningar mår bra av både kontinuitet och erfarenhet, liksom inflöde av nya medlemmar med nya idéer. För närvarande finns det enligt stadgarna ingen begränsning för hur många år i följd en medlem kan sitta i styrelsen. För att det ska bli mer naturligt med rotation och för att vi sak få en bra balans mellan erfarenhet och nya impulser föreslår jag därför årsmötet att besluta: att en medlem får sitta max sex år i följd i styrelsen, och att det därefter krävs minst 1 år uppehåll för att åter kunna bli invald i styrelsen

MOTION 5
EXTERN REVISION Sophie Hedenskog
Fredhälls badklubb är en ideell förening, som drivs av (styrelse) och kontrolleras av (internrevisorer och valberedning) ideella medlemmar inom föreningen.  Klubbkamrater kontrolleras således av klubbkamrater. Det uppstår därmed en jävs- och lojalitetskonflikts situation.

För att stävja denna jävs- och lojalitetskonflikts situation, bör en oberoende extern årlig revision införas – som ett komplement till dagens granskning från internrevisorer och valberedning.

Den externa revisionens syfte skulle vara att:
Säkra oberoende granskning och kontroll, och därmed klubbens fortsatta fortlevnad.
Minska övriga styrelsemedlemmars risk för personligt betalningsansvar, vid eventuella felaktigheter eller oegentligheter. Motionären yrkar därför på:

Införande av årlig extern oberoende revision av oberoende extern firma.

MOTION 6
MEDLEMSTAK Nina Broberg
FBK´s styrelse bör/skall följa beslut fattade av medlemmar på årsstämmor så som medlemstaket på 950 medlemmar som 2005 års årsstämma fastslagit.

MOTION 7
SLOPAT MEDLEMSTAK Hans Hamlin
Jag vill lämna motion om att ta bort den begränsning av medlemsantal som bestämdes på stämman 2006/7, antalet fastslogs till max 950.
Som det lyder i FBKs stadgar paragraf 1 ”skall vi befrämja bastubad” låt oss då göra detta, tidigare beslut saknar underlag gällande beslutet, idag har vi dokumenterat underlag som visar att vi fungerar alldeles utmärkt trots att vi vid årsskiftet räknade in 1040 medlemmar.
Låt oss undvika beslut som riskerar att bygga på ett litet antal medlemmar som uttrycker sin rädsla och manar på beslut byggda mer på tyckande än på föreningens bästa.

MOTION 8 (två motioner i samma fråga)
MIXBASTU Fredrik Signell
Mitt förslag/motion är mixbastu i någon form. Förslagsvis på måndagar/varannan/en gång i månaden.
MIXBASTU Espen och Marlene Borde
Vi gissar att det finns fler par än vi, där båda är medlemmar i badklubben. Det borde vara utrymme att hitta en dag i veckan var vi som önskar att basta med vår partner kan utnyttja bastun tillsammans.

MOTION 9
UTÖKAD BASTUTID Peter Bredmar och Daniel Norström
Utöka bastutid på helg till kl 2000 dvs samma sluttid varje dag.

MOTION 10
VÄRMEMATTA Fredrik Signell
Gällande säkerheten för badklubben. Under vinterhalvåret så kan det verkligen bli väldigt halt på trallen utanför bastun. Mitt förslag är att föreningen investerar i en värmematta för att undvika att folk halkar och slår sig (hände en herre senast för 2 veckor sedan, varpå han slog sig ordentligt). Mer info om värmemattor www.snofritt.se och www.varmematta.se

MOTION 11
BELYSNING I FÖRRUM Peter Bredmar och Daniel Norström
Önskar dimmer.

MOTION 12
GLASDÖRR Helena Karlson
För flera år sedan föreslog jag att en inre glasdörr skulle sättas upp innanför den yttre. Det är ett förslag som genomfördes och har uppskattats av många badare.

Nu dristar jag mig till att föreslå att även bastudörren byts ut mot glas. På det viset får vi mer utsikt från bastun och in

Läs hela inlägget »

Information från styrelsen 25 maj 2020

Ikväll har styrelsen haft möte digitalt styrelsemöte. Det är en minst sagt annorlunda tid vi får erfara just nu och vi i styrelsen försöker fundera ut lämpliga lösningar på de utmaningar vi ställs inför. Här kommer lite ny och ”nygammal” information:


Renoveringen av bastuhuset fortskrider som och vi håller tummarna för att bastun står färdig som planerat den 6 juni. Större delen av det utvändiga arbetet är klart och nu jobbas det med att färdigställa bastun invändigt (lägga klinker, sätta panel, montera bastuaggregat mm)

När bastun väl öppnar igen gäller fortfarande de ”Coronaregler” som infördes sista veckorna vi hade öppet innan renoveringen.

Repetition av reglerna:

  • Max 4 personer samtidigt i bastu.
  • Max 4 personer samtidigt i omklädningsrum.
  • Vi påminner om att enligt gällande regler har ordinarie medlem företräde före icke medlem/gäst.
  • I de fall det är ”köbildning” i bastun gäller max 30 minuter nyttjande av bastun (inklusive badavbrott).

Hanna och Tomas kommer driva caféet i sommar igen och slår preliminärt upp sina portar 15 juni. Beslutar parkförvaltningen att skjuta på öppningen försenas tyvärr öppningen av caféet.

Vår medlemsansvarige Eva har kontaktat de personer som står överst på kölistan för att fylla på de platser som blivit lediga. Hittills har 19 kvinnor och 12 män bjudits in. Resterande ca20 platser kommer att fyllas på efter sommaren.

Kalendariet på hemsidan är uppdaterat. Planerat datum för höstfest 5 september-20 , höststäd planeras 18 oktober-20. Detta gäller förutsatt att Folkhälsomyndighetens restriktioner har lättats.

Det uppskjutna Årsmötet äger som vi tidigare meddelat rum 31 augusti 2020.

Adressändring
Tänk på att alltid anmäla nya kontaktuppgifter (adress och e-post). Detta så att du ska kunna få din faktura och kunna betala årsavgift för att behålla ditt medlemsskap. Om du fått din faktura per post men har en e-postadress ber vi dig meddela denna.
Adressändra via vårt formulär

Nycklar
Det behövs två nycklar för tillträde till badet. För att få köpa nyckel måste du finnas med i FBK:s medlemsmatrikel. Nycklar kan köpas genom att kontakta eva.grunding@gmail.com.

Observera att dina nycklar ska återlämnas när du inte längre är medlem. Återbetalning sker med 100:- för portnyckel samt 300:- för nyckel till bastu och omklädningsrum.

Fixarmåndag
För att möta behov av regelmässig bastustädning, fixning i kombination med social samvaro har styrelsen tagit initiativ till att införa Fixarmåndag. Det är roliga tillfällen att göra en insats och lära känna några nya i föreningen. Datum för nästa fixarmåndag anslås här på hemsidan, via Instagram och i omklädningsrummet.
Nästa fixarmåndag äger rum:meddelas senare. Anmälan till minnaetc@hotmail.com
Mer om Fixarmåndag