Motioner och propositioner2020

Motioner till FBKs årsstämma 2020 (Uppdaterad 200818)
 
1: L-formade lavar
Motionär: Tiina Sarlin
Sammanfattning av motionsförslaget: Att det i samband med renoveringen etableras L-formade lavar på flera nivåer bastun samt att översta lav på bakväggen höjs så att värmen utnyttjas bättre.
Styrelsens svar: Styrelsen förstår intentionen om att skapa fler sittplatser i samband med renoveringen, men bedömer att det inte är möjligt att ha mer än en nivå sittplatser under fönstret eftersom ytan runt aggregatet då blir för liten. Däremot vill vi gärna titta på möjligheterna att höja översta laven på bakväggen för att utnyttja värmen bättre.
Styrelsen yrkar: Avslag på förslaget om L-formade lavar och att förslaget om höjd på bakväggslarvarna betraktas som ett medskick som styrelsen bör ta i beaktande i planeringen av renoveringen

 
2: Medlemtak och avgiftshöjning
Motionär: Tiina Sarlin
Sammanfattning av motionsförslaget: Att föreningen framför att ta in fler medlemmar höjer årsavgiften till 500 kr.
Styrelsens svar: Styrelsen lägger i sina propositioner fram förslag på att öka medlemsantalet med 50 personer samt att höja årsavgiften till 500 kr. För att säkerställa att det inte finns medlemmar som inte har råd att vara kvar med anledning av avgiftshöjningen föreslår styrelsen att en medlem som vill söka om dispens vad gäller höjning av årsavgift kan göra det skriftligen till styrelsen.
Styrelsen yrkar: Bifall på motionen vad gäller höjd medlemsavgift
 
3: Värmematta
Motionär: Fredrik Signell
Sammanfattning av motionsförslaget: Att föreningen köper in en "värmematta", likt golvvärme till vintersäsongens bad.
För en heltäckande lösning av bastuns trall, intill badstegen och mellan dörrarna, så kostar det ca 10-20 000:-. En värd investering för vår säkerhet, likt hjärtstartaren i omklädningsrummet.
Styrelsens svar: Styrelsen är medveten om problemet som motionärens förslag syftar till att lösa och vill gärna ta ansvar för att undvika halka på trallen. Vi ser dock olika andra möjliga sätt att gå till väga än just värmematta och önskar därför stämmans förtroende att undersöka dessa och hitta ett välfungerande och ekonomiskt sätt att undvika halka.
Styrelsen yrkar: att stämman därmed ska anse motionen besvarat och ge styrelsen i uppdrag att hitta en lösning under 2020
 
4: Väderstation
Motionär: Fredrik Signell
Sammanfattning av motionsförslaget: Att föreningen köper en ordentlig väderstation + vattentermometer till klubben. Kostnad cirka 1500-5000:-SEK.
Styrelsens svar: Styrelsen ser inte samma behov som motionären av en väderstation men däremot en risk för stöld om vi har för avancerat mekanik monterat på bryggan. Däremot vill vi gärna köpa in en vattentermometer så alla badare kan hålla koll på temperaturen i vattnet.
Styrelsen yrkar: Avslag
 
5: Timglas
Motionär: Fredrik Signell
Sammanfattning av motionsförslaget: Inköp av nytt timglas till bastun, då det befintliga inte går korrekt.
Styrelsens svar: Styrelsen håller med om att det är önskvärt med ett fungerande timglas i bastun och tar på sig att hitta ett nytt i liknande modell som det nuvarande.
Styrelsen yrkar: Bifall
 
 
 
 
Styrelsens propositioner till FBKs årsstämma 2020
 
1: Höjd medlemsavgift (denna ska presenteras under punkten ’fastställande av medlemsavgift’)
Motivering:
Som följd av renoveringen av bastuhuset behöver föreningen konsolidera sin ekonomi och därför föreslås en ökning av medlemsavgiften till 500 kr per år.
Detta är en relativt kraftig ökning jämfört med nuvarande avgift (300 kr per år) och för att säkerställa att FBK fortsatt är en badklubb för alla föreslår styrelsen också att införa möjlighet för medlemmar att ansöka om dispens från höjningen om särskilda behov föreligger.
Den medlem som vill söka dispens gör det skriftligen till styrelsen som beslutar om bifall eller avslag på ansökan.
Styrelsens förslag till stämman:
Att fastställa den årliga medlemsavgiften för Fredhälls badklubb till 500 kr/år samt att ge styrelsen mandat att bevilja reducerad medlemsavgift i särskilda fall.

 
2: Höjd avgift för gäster
Motivering:
För att styrka föreningens ekonomi och för att bättre motsvara kostnaden för enstaka bad i andra badklubbar föreslår styrelsen att dubbla avgiften för gäster till 40 kr.
Styrelsens förslag till stämman:
Att fastställa avgiften för gäster till 40 kr per besök
 
3: Fastställa de utökade öppettiderna
Motivering:
Under 2019 har styrelsen utökat öppettiderna i bastun till 07-21 alla dagar (utom måndag som är 14-20). Efter att ha utvärderat detta och räknat på kostnaderna bedömer styrelsen att fördelarna med så många fler badtimmar är stora och föreslår därför att permanenta dessa tider under perioden september-maj tills vidare.
Styrelsens förslag till stämman:
Att fastställa de nu gällande öppettiderna tills vidare och ge styrelsen i uppdrag att hitta en bra nivå för öppettiderna under sommaren.
 
4: Utöka antalet medlemmar med 50
Motivering:
Föreningens medlemstak har nu i en rad år legat på 950 personer och med de utökade öppettiderna som vi har haft på prov senaste året (och föreslår stämman att göra permanenta) har trängseln minskat och det är styrelsens bedömning att det finns utrymme för att ge några av de som har funnits länge på vår väntelista möjlighet att bli medlemmar. Vårt initiala förslag var att ta in 100 personer, men efter diskussioner i styrelsen har vi nu landat på att förslå 50 istället. Fler medlemmar i föreningen bidrar både till att styrka föreningens ekonomi och stabilitet och med badglädje och engagemang liksom vi står i bättre ljus mot kommunen om vår klubb inte är alldeles för exklusiv och svår att komma med i.
Styrelsens förslag till stämman:
Att fastställa antalet medlemmar till 1000

5. Rökförbud på bryggan framför bastun
 Motivering:
Av hälsoskäl samt för ökad allmän trivsel föreslår styrelsen att införa rökförbud på alla områden som FBK förvaltar – dvs i bastuhuset, på bryggan runt bastuhuset samt i caféhuset.
Styrelsens förslag till stämman:
Att fastställa rökförbud på FBKs områden.