Verksamhetsberättelse 2019

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Styrelsen har bestått av Lovise Haj Brade (ordförande), Lars Andersson
(kassör), Eva Grunding (medlemsansvarig), Lars Hammarborg
(skötselsansvarig), Tanja Cantell (informationsansvarig), Mikaela Hansdotter
(ansvarig för sociala aktiviteter) och Espen Borde (sekreterare, ej aktiv from
september 2019).
Under året har sju styrelsemöten genomförts (de två första av den tidigare
styrelsen). Under 2020 planeras två styrelsemöten samt ett medlemsmöte i
januari innan årsstämman.
Styrelsen har också haft möten med fastighetskontoret och parkförvaltningen i
Stockholm Stad.

FASTIGHETEN
• Renoveringen av omklädningsrummet med ny bänk, städskåp, bättre
belysning mv blev klar under våren
• Under våren gjorde skötselsansvarig Lars Hammarborg (som är proffs
på området) en underhållsplan för bastuhuset. Under framtagandet av
planen arbetet med den konstaterades det att bastuns yttervägg mot
vattnet och taket är mycket fuktangripen och behöver bytas ut. Det är
ett större arbete som kommer belasta föreningens ekonomi hårt och
planeras att genomföras under 2–3 veckor våren 2020. Styrelsen håller
på att ta in offerter och hoppas att kunna rapportera en tydlig plan för
arbetet till årsstämman.
• Glasdörren till bastun har bytts ut då gångjärnen var lösa.
• En ny bänk under fönstret i bastun och en ny fotpall har byggts.
• Efter förslag från en medlem har ledstången i bastuns vänster sida
flyttats upp så det går att sitta under den.
• Styrelsen har köpt ett nytt bastu-aggregat som vi nu har ’på hyllan’ ifall
det vi har nu går sönder (vilket det brukar göra ungefär vart fjärde år)
• Möjligheterna för ett nytt passersystem med plastkort istället för
nycklar har undersökts under året. Styrelsen bedömde att det blev för
dyrt och besvärligt att genomföra.
• Sommarkaféet bedrevs av medlemmarna Tomas Betzholtz och Hanna
Wallin Betzholtz som satsade stort på en uppfräschning av lokalen och
en utökad meny.
• Avtalet med städfirman som kommer varannan vecka förlängs t o m
2020. Denna städning är ett nödvändigt komplement till den dagliga
städning som badare själva måste utföra!

EKONOMI
• Inga större förändringar har skett i ekonomin detta år och en särskild
redogörelse av resultat 2019 kommer ges av kassör Lars Andersson på
årsstämman.
• Budget 2020 kommer också presenteras på stämman och präglas
mycket av den kostsamma renoveringen som styrelsen bedömer att
det finns behov av att genomföra i vår. För att möta den höga
kostnaden uppmanar vi alla medlemmar att förutom medlemsavgiften
om 300 kr även betala in 100 kr i ’renoveringsbidrag’. Detta är självklart
frivilligt men om alla bidrar kan vi redan i år genomföra den
nödvändiga renoveringen och på så sätt säkra vår bastu för många
varma år framöver och samtidigt hålla vår förening flytande. Vidare
kommer styrelsen föreslå stämman att höja nuvarande medlemtak från
950 till 1050. Vår bedömning är att de utökade öppettiderna har
skapat utrymme för fler badare och att föreningen är i behov av den
ekonomiska trygghet som fler medlemmar ger.

MEDLEMMAR
• Medlemsregistret har under året uppdaterats och antalet medlemmar
vid årsskiftet är 954.
• Kölistan har för närvarande cirka 100 köande. Då möjligheterna att bli
medlem är väldigt små (i praktiken kan det bara ske om någon annan
lämnar föreningen) beslutade styrelsen under våren att tillfälligt stänga
kölistan för att minska arbetet med köhantering och för att inte ge
någon falska förhoppningar.
• Avgiften för gäster är fortsatt 20 kr men till följd av de ökade
öppettiderna har tidsbegränsningen för gäster tagits bort. Vår
uppfattning är att problemen med trängsel i bastun har försvunnit till
följd av de ökade öppettiderna
• Till årets FBK:are utsågs Erik Lundkvist för sitt långa arbete i föreningen
och den fina och mycket informativa bok om badet och des historia
han gjort. Boken finns i det nyetablerade bastubiblioteket i
omklädningsrummet och det rekommenderas starkt att titta i den.

INFORMATION
• Under året har det gjorts en sammanställning av de viktigaste beslut på
varje styrelsemöte som lagts ut på hemsidan i syfte att ge alla
medlemmar bättre kunskap om vad som pågår i föreningen. Vår
uppfattning är att detta varit uppskattat och vi kommer fortsätta med
det framöver.
• Under våren genomfördes en mindre enkät på föreningens facebooksida
för att undersöka intresset för ökade öppettider. Gensvaret var
ganska svalt, men styrelsen beslutade att ändå prova på att öka tiderna
och fick då mycket positiv respons. De ökade öppettiderna ska
evalueras under våren.

SOCIALA AKTIVITETER
• Föreningen har genomfört två städdagar, åtta fixarmåndagar, en
höstfest samt ett julbord för funktionärer.
• Höstfesten samlade närmare 100 deltagare och genomfördes på badet
i början av september. Ett som vanligt mycket lyckat och uppskattat
arrangemang. Tack till festkommittén som organiserade!
• Som följd av en antagen motion på årsmötet har bastutiderna utökats
och mixbastu har införts varannan måndag. I oktober fick styrelsen ett
medlemsförslag att ytterligare öka öppettiderna och därmed är de nu
tisdag-söndag 7–21 och måndag 14–21.
• Ett mycket trevligt julbord arrangerades för föreningens styrelse och
funktionärer 5 december.
• Den sedvanliga styrelseresan går till Vår Gård i Saltsjöbaden och
planeras äga rum i februari 2019.

VIKTIGAST AV ALLT
…har ett stort antal bad genomförts under året, uppskattningsvis 5000!
Styrelsens stora uppgift är att befrämja bad och vi är glada att vår varma
gemenskap fortsätter att leverera just det!

Ordförande Lovise Haj Brades kommentar
Det har varit ett lugnt men ändå effektivt år. Även om hälften av styrelsen var
helt ny har vi arbetat fint ihop och vi har haft väldigt trevligt tillsammans. Vi
hoppas att detta märks i hela föreningen!
Det är roligt att leda en förening med så många engagerade medlemmar och
vi ser fram emot att träffa så många som möjligt på medlemsmötet 3 februari
och såklart på årsstämman 16 mars och diskutera hur vi kan utvecklas och bli
ännu bättre. Glöm inte heller att skicka in motioner till årsstämman senast 24
februari.
Den stora insatsen nästa år blir renoveringen av bastuhusets tak och
yttervägg. Det är aldrig kul att behöva stänga badet flera veckor, men vi vill
såklart att bastun ska hålla i många år till och därför är det nödvändigt. När
denna insats har genomförts finns det enligt vår nya underhållsplan inga behov av
några större renoveringen under de kommande åren. Förutom att ro i hamn
renoveringen är det vårt mål att under 2020 få till stånd ett bättre kontrakt
med Stockholm Stad som tydligare definierar gränserna mellan vårt och deras
ansvarsområden. Som det ser ut i dag är det flera gamla kontrakt och
tilläggsavtal som till viss del är motstridiga och det vore väldigt bra att
konkretisera vad FBK förväntas göra. Det är viktigt att säga att relationerna i
nuläget är fina och att Fastighetskontoret är måna om att badet finns och
tycker att vi förvaltar det på ett utmärkt sätt.
2021 fyller Fredhällsbadet 100 år och FBK 75 år. Detta ska vi självklart fira och
jag vill uppmana alla som har förslag på aktiviteter under jubileumsåret att
höra av er – eller ännu bättre: Engagera er i planeringen!
Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till alla i styrelsen och särskilt till Tanja
Cantell som kliver av iom detta årsmöte samt till alla funktionärer som med
stor kompetens och engagemang har gjort fantastiska insatser för föreningen
i år.
Vi ses i vattnet!
Fredhälls Badklubb, januari 2020