Styrelsemöte 12 december 2005

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 12 december 2005, på kafé Kaffe och Annat.

Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Björn Bekåsson, Ola Björklin, Tove Ellefsen Lysander, Gösta Grönholm, Helena Karlson.

1. Ordförande Ola Björklin förklarade mötet öppnat och hälsade styrelseledamöterna välkomna.

2. Dagordningen godkändes och till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson. Till att justera protokollet valdes Tove Ellefsen Lysander.

3. Föregående protokoll
Ordförande rapporterade om ”Blå skylten”, dvs det lilla kulturminnesmärket som badet utmärkts med, ännu inte kommit.
Björn Bekåsson redogjorde för arbetet med de utlovade vapenskåpen. De är fortfarande väggfasta hos stockholmspolisen, men på ”g”.
Gösta Grönholms uppdrag att köpa in masoniteskivor till soldäcken kvarstår. Mötet kunde konstatera att uppdraget inte brådskar utan kan vänta till våren.
Stockholms hamnar har heller inte hunnit att sätta sig in i ärendet och uttalat sig om vår förfrågan angående flotten. I avvaktan på svar försvaras flotten till vidare förankrad vid en av bryggorna. Höstpatrullen såg till att göra det i samband med att länsar och icemastern lades i.
Om vi får behålla flotten ska den snyggas upp och förses med badstege och bättre belysning.
Efter att julgranen en kort tid varit i ordförandes bostadsrättsförenings försorg, är den åter föreningens. Anledningen till detta är kommunalt byråkratiskt krångel.
Mötet konstaterade att årets gran var ovanligt snygg. En ny elektrisk julslinga har köpts in och installerats i snåret framför bastun. Marianne Allen har också försett omklädningsrummet med julblommor och julduk; nu råder julstämning i stugan!
Glögg och pepparkakor kommer att serveras lämpliga datum.

4. Ekonomisk- och medlemsrapport
De första elräkningarna har kommit i in och betalats. Trots att de för första gången belastar föreningen kassa kunde Håkan Asplund konstatera att ekonomin är god.
För vidare information, se bifogad redovisning.
Medlemsantalet har ökat med 20 personer till 813. Styrelsen hälsar de nya varmt välkomna.

5. Åtgärder sedan förra mötet
Under senhösten har skötselgruppen, med Sammy Boström och Derek Netts i spetsen, fraktat jord och gräsfrön samt spridit ut dem över badet. Gösta försöker få våra pelargoner att överleva och har burit upp dem i förrådet. Vi får se om de klarar vintern. Sommarens blomgrupper som planterades av Marianne Allen och Gösta Grönholm har uppskattats av såväl medlemmar, badgäster och Fritidsförvaltnings skötselgrupp.

6. Övriga frågor
På förekommen anledning undrade några medlemmar vilket ansvar föreningen har vid personskador och olyckor. Håkan Asplund tog på sig att kontrollera vad den försäkring som föreningen tecknat omfattar.
Tove Ellefsen Lysander har aviserat att hon tänker avgå till årsmötet. Hon har då varit i styrelsen i tre år. Valberedningen har informerats och kan påbörja jakten. Mötet ansåg att Tove ska ersättas med en annan kvinnlig medlem.
Hinkbeståndet är slitet eller funktionsodugligt och ska därför förnyas. Tove köper in 10 hinkar.
Lavarna i bastun ska bytas ut. Den här gången ska det göras av en medlem, vilket borgar för att det kommer ske till allas belåtenhet.
Diskussion fördes om vad styrelsen ska göra för arvodet på 8 000 kronor. Mötet diskuterade klubbesök och någon form av bad. Tove tog på sig att hämta information om Hasseludden.
Mötet beslutade att överlämna en liten julgrupp till de hedersmedlemmar som inte kunde närvara vid den avslutande julmiddagen. Hedersmedlemmarna Torsten Helgesson, Arne Olsson, Åke Widblom och Gunnar Sundwall har att se fram emot en lite uppvaktning.

7. Mötet avslutades och övriga funktionärer i FBK anslöt sig till arbetsårets avslutande julmiddag, där ordförande höll ett kort välkomst- och tacktal.

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Tove Ellefsen Lysander