Styrelsemöte 18 april 2005

Protokoll fört vid FBK:S styrelsemöte den 18 april 2005.
Närvarande: Björn Bekåsson, Gösta Grönholm, Marianne McAllen, Håkan Asplund, Ola Björklin, Helena Karlson.

1. Ordförande Ola Björklin förklarade mötet öppnat och hälsade de nya styrelseledamöterna välkomna.

2. Dagordningen godkändes jämte sekreterare för mötet, Helena Karlson, och justerare, Gösta Grönholm, valdes.

3. Den av ordförande föreslagna årsplanen (se bil.) godkändes.

4. Medlemsrapport.
Håkan A redogjorde för det ”detektivsarbete” han tvingas göra när medlemmar inte uppger de uppgifter föreningen efterfrågar vid inbetalning av medlemsavgifterna.
Styrelsen diskuterade även svårigheten i att kontrollera om ”faddern” som rekommenderar in den nye medlemmen är nybliven eller en gammal medlem.
Gösta ska få en uppdaterad medlemsmatrikel för att dubbelkolla när han lämnar ut nycklar.

5. Föregående protokoll
Lilla kulturminnesmärkningen, den sk ”Blå skylten”.
Ny ledamot i S:t Göransstiftelsen (Fredrik von Seilitzen) har uppvaktats av ordförande i skrivelse om k-märkning samt med boken om Fredhällsbadet, i hopp om att den blå skylten snarast levereras och monteras på badets vägg.
Värdeskåp
FBK:s medlemmar ska, genom Björn B försorg, få överta Stockholmspolisens vapenskåp. Tack vare detta sparar föreningen ca 5 000 kr.
Huruvida skåpen har reservnycklar återstår att se liksom om nycklarna ska förses med nyckelringar av flytande material.
Björn B kollar.
Halkmattor som försvunnit ska ersättas med något annat, för att undvika halkolyckor i bastun. Björn B ska kolla om det finns någon plasttrall i polisens förråd som föreningen kan övertaga gratis.
Håkan A har haft kontakt med stadsdelsförvaltningen angående förfrågan om ett kontrakt mellan föreningen och Kaffe och Annat föreligger och huruvida den elektriska anslutningen till julgranen kan anses som fackmannamässigt gjord.
Inget svar har inkommit, vilket styrelsen tolkar som att stadsdelsnämnden inget har att invända.
Senast den 1 juli ska ett elavtal beträffande elleverans till bastun vara tecknat.
Kassör Håkan A tror att ett avtal genom stadens leverantör är det mest förmånliga.
Istället för förtryckta papper uppmanades sekreteraren bifoga loggan till styrelsemedlemmarna samtidigt som ett e-postregister upprättas.

6. Ekonomisk rapport
Kassör Håkan A redogjorde för det ekonomiska läget och kunde stolt notera att osedvanligt många medlemmar (678) redan inbetalt medlemsavgiften för året, och med råge.
Genom att påminna om det på årsmötet bestämda medlemstaket på 950 medlemmar, hoppas styrelsen att eftersläntrare skyndar sig på att betala in så att de ”hinner in” i föreningen.
Utskickade medlemsavier som kommit i retur från posten ska läggas ner i omklädningsrummet så att medlemmar kan hjälpa till med att förmedla dem till respektive, alt. avskriva dem från medlemsregistret.

7. Övriga frågor
Städdag
Diskussioner kring kommande städdag 29/4 handlade om inköp samt kaffe- och korvkokning. Marianne och Gösta har koll.
Sidodörr
Sidodörren ska efter ordförandes idoga påtryckningar snart vara löst och lagad.
Gympa
Styrelsen gav sitt samtycke till den dam i föreningen som erbjudit sig ordna gympapass på solterassen (bakom bastun) för ca 20-30 kr/45 min. Hon uppmanas sätta upp intresseanmälan.
Vindskydd
Gösta fick i uppdrag att köpa in masonitskivor som vindskydd, 10 vardera, till soldäcken.
Flytbojar
Sekreteraren ska kontakta idrottsförvaltningen ang. skyddande flytbojar i vattnet utanför badet, typ ”Kungens i Drottningholm”.

8. Mötet avslutades.

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Gösta Grenholm