Styrelsemöte 3 oktober 2005

Protokoll fört vid FBK:S styrelsemöte den 3 oktober 2005, på kafé Kaffe och Annat.

Närvarande: Björn Bekåson, Gösta Grönholm, Håkan Asplund, Ola Björklin, Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Ola Björklin förklarade mötet öppnat och hälsade styrelseledamöterna välkomna.

2. Dagordning, val av sekreterare och justerare
Dagordningen godkändes jämte sekreterare för mötet, Helena Karlson, och justerare, Gösta Grönholm, valdes.

3. Föregående protokoll
Ordförande rapporterade om ”Blå skylten”, som badet utmärkts med. Texten har varit på korrekturläsning hos f d sekreteraren tillika författaren Lars Nygren. Skylten kommer inom kort sättas upp utanför badets huvudentré.
Samfundet S:t Erik har sedan 1993 arbetat med information om arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Stockholm.
De blå skyltarna är ett led i samfundets arbete med att sprida kännedom om Stockholms historia, att väcka intresse för bevarandet av staden samt att verka för tillgodoseendet av historiska och konstnärliga krav vid staden omdaning och utveckling.
Skyltarna är av emalj och har en kortfattad svensk text med sammanfattning på engelska. Texterna innehåller i regel uppgifter byggnadstid, arkitekt, byggherre, användning och eventuellt intressanta händelser förknippade med byggnaden.
Björn Bekåson avlade rapport om arbetet med vapenskåpen. Han förklarade att det mesta inom Polisen först ska dras i långbänk innan något händer, ”men att de är på G”.
Vid ett tidigare möte beslutades att skåpen ska förses med nyckelringar av flytande material.
Gösta Grönholms uppdrag att köpa in masonitskivor, tio stycken till vardera soldäck, kvarstår.
Sekreteraren, som uppdragit sig att ta reda på huruvida stadsdelsförvaltningen är intresserad av att lägga ut flytbojar vid badet för att skydda de badande, anses som slutförd. Badet är ur kommunal synvinkel inget annat än ett ”sol & duschbad och allt annat badande sker på egen risk”, och därmed besvarad.
Frågan om flotten togs upp till omröstning och föll till flottens fördel. Stockholms Hamnar, som är ansvarig för vattnet runt Stockholm och tillståndsgivare, ska i dagarna uttala sig. Ordförande har tagit bilder på flotten i dags- och kvällsljus för att ge myndigheten en bedömningsgrund. Styrelsen beslutade att om den beviljas tillstånd, ska den snyggas upp och förses med en stege. Dessutom ska två flytbojar placeras så att eventuella sjöskotrar och båtar hindras att passera nära de badande.
Ansvaret för julgranen övertas av ordförandes bostadsrättsförening.

4. Ekonomisk- och medlemsrapport
Kassören har tecknat ett hängavtal till stadens elabonnemang, eftersom det var det mest fördelaktiga för föreningen. Någon räkning har ännu inte inkommit.
Än så länge ser föreningens ekonomi bra ut. Medlemsantalet vid dags dato är 793 personer.
Ordförande betonade att ingen annan än Peter Andersson (revisor) är den person man vänder sig till vid nytt medlemskap. Telefonnumret finns på anslagstavlan.

5. Åtgärder
Derek Frazer fick styrelsens uppdrag att titta på priser och sedan köpa in några sekatörer samt en ny grästrimmer till våren. Inför vårstädningen ska en röjsåg hyras.
Sedan städansvarig inte hittat ersättare för uppdraget den 13 november, beslutade styrelsen att ställa in städdagen. Ordförande tar på sig att lägga ut länsar och lägga i icemastern.
Sekreteraren ska sammanställa uppdatera telefonlistan.

6. Övriga frågor
Föreningen har haft två pumpar i sin ägo varav endast den ena är i bruk. På förfrågan från en medlem beslutade styrelsen att sälja den andra för 150 kronor. Inköpspriset, för flera år sedan, var ca 500 kr.
Johan Stevell har inkommit med förslag till föreningen att trycka/brodera föreningens emblem på t-shirts och handdukar. Styrelsen ansåg att tanken var god och behjärtansvärd men att det riskkapital som föreningen skulle behöva sätta in, inte kunde försvara iden.
Dramatiskt värre var det en söndagskväll i somras, när dambastun skulle stänga. En ensam svan med krok i mun och rev runt ena foten, sökte sig till bryggan för hjälp.
Det fåtal kvarvarande damer engagerade sig i räddningsarbetet med stor entusiasm. Efter någon timme kom Viltjouren och befriade svanen från krok och rev.
Eftersom Viltjourens arbete är helt ideellt föreslog damerna föreningen att skänka en slant. Styrelsen beslutade att skänka 900 kr till Viltjouren på Ekerö.
Mötet diskuterade resultatlöst vad man skulle göra med de 8 000 kr styrelsen har till sitt förfogande.
Slutligen kunde ordförande informera att några småtavlor som hängt på anslagstavlan fått ben och nytt hem. Tråkigt, att återigen behöva konstatera att ”någon” plockat med sig några av föreningens uppskattade väggdekorationer, tyckte styrelsen.

7. Mötet avslutades