Styrelsemöte 13 februari 2006

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 13 februari 2006, på kafé Kaffe och Annat.
Närvarande: Håkan Asplund, Björn Bekåson, Ola Björklin,
Gösta Grönholm, Berit Ekstrand, Helena Karlson.

1. Ordförande Ola Björklin förklarade mötet öppnat och hälsade styrelseledamöterna välkomna.

2. Dagordningen godkändes och till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson. Till att justera protokollet valdes Gösta Grönholm.

3. Föregående protokoll
• Vapenskåpen är äntligen på plats. Reservnycklar ska förvaras hos Gösta utifall nya nycklar måste göras. Styrelsen diskuterade vilken typ av nyckelringar/band de ska förses med. Björn Bekåson tar på sig att undersöka saken.
• ”Blå skylten”, dvs det lilla kulturminnesmärket som badet utmärkts med, har ännu inte kommit.
• Gösta Grönholms uppdrag att köpa in masoniteskivor till soldäcken kvarstår. Mötet kunde konstatera att uppdraget inte brådskar utan kan vänta till våren.
• Flotten ligger kvar till dess Stockholms hamnar lämnar ett utlåtande.
Om vi får behålla flotten ska den snyggas upp och förses med badstege och bättre belysning.
• Håkan Asplund har tagit reda på vad försäkringen täcker och vilket ansvar föreningen har gentemot en person, om en olycka inträffar.
Personer som besöker vårt bad ska iaktta gängse försiktighetsåtgärder när denne badar/solar.
Större krav på aktsamhet ställs på en medlem. Skulle olyckan ändå vara framme är det följande som gäller:
”Försäkringen täcker föreningens ansvar för person eller sakskada vid vållande i enlighet med skadeståndslagens regler. Bevisbördan
för att föreningen vållat skadan ligger hos den skadelidande. Med vållande avses att föreningen orsakat skadan genom fel eller försummelse.”
• Hinkar har införskaffats i parti och minut. Några kan ställas in i förrådet till kommande behov.
• Arbetet med de nya lavarna är på ”g” låter Lennart Magnusson meddela genom Erik Asp.
• Styrelsens arvode på 8 000 kronor har återgått i föreningens kassa, eftersom man inte kunde hitta på något som passade allas tidsplanering.
• Julgrupper har skickats/levererats till de hedersmedlemmar som inte kunde närvara vid julmiddagen den 12 december förra året.

4. Ekonomisk- och medlemsrapport
Håkan Asplund kunde åter konstatera att föreningen är solid, elräkningarna till trots.
För vidare information, se bifogad redovisning.
Medlemsantalet har ökat med 3 personer och vi är nu 816 betalande medlemmar.
Styrelsen hälsar de nya varmt välkomna.

5. Åtgärder sedan förra mötet
Se punkt 3.
Ola har hållit trapporna snöfria och skötselgruppen har sett till att köpa salt .
Någon medlem har satt fast en plåsterautomat på väggen. Omtänksamt. Föreningen tackar.
Små sår och fattiga vänner ska man inte förakta.

6. Övriga frågor
Berit Ekstrand rapporterade om valberedningens arbete och förslag till ny styrelsemedlem. Valberedningens uppdrag var att hitta en kvinnlig ersättare till Tove Ellefsen Lysander som avgår vid årsmötet. Styrelsen godtog valberedningens förslag.
Styrelsen behandlade en inkommen motion angående förlängda öppettider lördag och söndag med en timma. Mötet biföll förslaget.

7. Mötet avslutades.

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Gösta Grönholm