Styrelsemöte 14 augusti 2006

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 14 augusti 2006 på Fredhällsbadet terrass.
Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Björn Bekåsson, Ola Björklin, Gösta Grönholm, Maria Jorborg, Helena Karlson.

1. Ordförande Ola Björklin förklarade mötet öppnat och hälsade styrelseledamöterna välkomna.

2. Dagordningen godkändes och till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson. Till att justera protokollet valdes Maria Jorborg.

3. Föregående protokoll
Masoniteskivorna till soldäcken hanns inte med denna solsäsong.
Vi gör ett nytt försök till våren. Gösta ser till att det blir gjort.
Gösta har sett till att stolar funnits utplacerade på soldäcken.
Apropå soldäcken bör noteras att båda speglarna som satts ut på damdäcket har försvunnit.
Maria har botaniserat bland glasdörrar och redogjorde för floran.
Styrelsens uppdrag, att utreda och besluta i frågan, slutade vid att styrelsen vid nästa möte ska ta ställning till en glasad innerdörr som inte bryter mot badets stil. En andra glasdörr, intill ytterdörren, förkastades av mötet.
Den person som styrelsen anlitat för att snickra nya lavar har dragit sig ur.
Ordföranden kontrakterar ny snickare inför höstens intensiva badsäsong.
Förhoppningsvis ligger lavarna på plats så snart som möjligt.
Som tidigare rapporterats vill Stadsdelsnämnden få förhandsbesked och godkänna inköp som ska faktureras staden. Kassören håller kontakt med Kungsholmens stadsdelsnämnd.
Ett önskemål från bastubadande damer, om en spaljé vid badets allmänna dusch, har inte utretts. Styrelsen ska tittar på ärendet inför nästa badsäsong sommaren 2007.

4. Ekonomisk- och medlemsrapport
Håkan Asplund kunde åter konstatera att föreningen har en mycket god finansiell ställning trots färre betalande medlemmar (se bilaga).
Sedan styrelsemötet i april har föreningen ökat med 112 nya medlemmar, så nu är vi 766 FBK:are. Föreningen har fortfarande plats för fler betalande medlemmar.
Reparationen av bryggan, där räcket var på väg ner i vattnet, betalades av försäkringsbolaget If.
Kassören summerar perioden som en med ”stora intäkter och små utgifter”.
Kafé Kaffe och Annat ska faktureras 2 700 kr för elförbrukningen i badkafét.

5. Sedan sist
Samfundet S:t Erik och FBK har träffat ett avtal angående skötseln av den blå skylten (se bil.)
Kristina Duvander, tidigare styrelseledamot, meddelar att FBK:s medlemskap i Svenska Bastuakademien har upphört. Medlemskapet medförde inte FBK någon större fördel.
Mötet beslutade att Tove Ellefsen Lysander ska bjudas in till det evenemang som styrelsen ska använda sitt arvode. Förra årets arvode användes aldrig, utan gick tillbaka till FBK:s kassa.

6. FBK:s höstfest
Festkommittén, med Erik Johansson i spetsen, ser till att förarbetet inför festen den 26 augusti kl 19 flyter på. Medlemmar har framfört önskemål om rent vegetariska rätter, vilket styrelsen vidarbefodrar till festkommittén.

7. Övriga frågor
Styrelsen föreslår att Maj Håård blir ledamot i Skötselgruppen. Maj är medlem sedan många år tillbaka och har av eget intresse och stort kunnande hjälpt till med att sköta våra planteringar.
Stadens politiker genomför under hösten en städkampanj typ ” Håll Stockholm rent”, då politikerna själva går omkring och samlar skräp.
Styrelsen beslutade att bjuda in politikerna som passerar badet och klipporna på en enkel ”badlunch”. Föreningen kan då passa på att presentera önskemål kring badet och föreslå förbättringar.

6. Övriga frågor
Föreningen fyller 60 år 2007. Det ska firas med en jubileumsfest!
Föreningen bildades den 28 maj 1947. Passande dag att fira jubileet utsågs preliminärt lördagen den 2 juni 2007. Jubileet ska tas upp vid nästa styrelsemöte.
Maria Jorborg ska se till att Första förbandslådan är uppdaterad.

7. Mötet avslutades

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Maria Jorborg