Årsmöte 20 mars 2006

Protokoll fört vid FBK:s ordinarie föreningsstämma den 20 mars 2006 kl 19.00 i SKB:s samlingssal i Fredhäll

1. Till mötets ordförande valdes Ola Björklin.

2. Till sekreterare valdes Helena Karlson.

3. Röstlängden justerades. 45 medlemmar antecknade sina namn men ytterligare en handfull glömde att notera sin närvaro. En fullmakt var inlämnad. Noteras bör att medlemmen Dietrich Hollinderbäumer, Berlin, anlänt till Stockholm, enkom för årsmötet.

4. Till justeringsmän valdes Lars Nygren och Leif Arnmar.

5. Stämman förklarades stadgeenlig utlyst.

6. Dagordning godkändes.

7. Styrelsens årsredovisning jämte revisorns utlåtande. Verksamhetsberättelsen för 2005 utgick tillsammans med kallelsen. Mötet hade inget att erinra. Håkan Asplund redogjorde för föreningens ekonomi (se bif bilaga). Antalet betalande medlemmar för 2005 var 816, vilket innebär en ökning med 33 medlemmar sedan förra årsmötet.
Revisorernas utlåtande. Peter Andersson läste upp revisionsberättelsen och föreslog att ge styrelsen ansvarsfrihet.

8. Årsredovisningen fastställdes.

9. Dispositioner enligt den fastställda årsredovisningen Se bilaga. Årets resultat:22 564 kr. Summa tilgångar och skulder per 2005-12-31 115 770 kr.

10. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

11. Till styrelse omvaldes alla utom Tove Ellefsen Lysander som bett om entledigande. I hennes ställe invaldes Maria Jordborg. Till valberedning omvaldes Berit Ekstrand och Ulf Engström.

12. Till revisorer omvaldes Peter Andersson och Eva-Lena Olsson.

13 Till övriga funktionärer omvaldes samtliga dvs: Skötselgruppen: Erik Asp, Sammy Broström, Johan Eriksson. Leif Hillesöy, Erik Johansson,  Eva-Lena Johansson, och Derek Netts.
Festkommitté: Marianne Allen, Lei Arnmar, Erik Asp, Björn Bekåson, Gösta Grönholm och Per Sandwall.

14. Årsavgiften för 2006 är samma som förra årsstämman fastställde, dvs 150 kr.

15. Fastställande av styrelsearvode. Styrelsen godkändes ett arvode på 8 000 kr. Noteras bör att arvodet från föregående år aldrig  användes av styrelsen, utan gick tillbaka till föreningens kassa.

16. Motioner och övriga frågor. Två motioner har inkommit till styrelsen, den ena avser öppetiderna under lördag söndag och den andra angående damernas och herrarnas soldäck. Förlaget att låta bastun vara öppen till kl 18 lördag och söndag godtogs av mötet. Däremot mottogs förslaget om att låta herrar och damer byta soldäck med varanda, med delad reaktion. Efter dubbel omröstning med handuppräckning fastslogs det rafflande resultatet 12 för och 13 mot. Några mötesdeltagare lade ned sina röster. En medlem hade en fullmakt. Soldäcken förblir således som det beslutades vi förra årsmötet, dvs damerna till vänster och herrarna till höger (närmast bastun).
Styrelsen fick av mötet i uppdrag att undersöka möjligheten att installera en eller två glasdörrar för att bredda utsikten från bastum över vattnet. Likaså ska den lösa träsoffan ersättas av en permanent lave i samband då övriga lavar byts ut. Solstolar av enklare modell ska finnas tillgängliga på soldäcken. Styrelsen fick även i uppdrag att teckna serviceavtal med elfirma då bastuaggregaten slagits ut till följd av överdrivet ”vattenkastande”.
Hittills har ordförande lagt ut mycket tid och obetald möda med att torrlägga aggregatet efter ”vattenorgier”.
Stig Lejonhufud kunde, på fråga hur stor ekonomisk frihet styrelsen har, svara att en ideell förening som FBK är, bör använda ca 80 procent av tillgångarna per verksamhetsår.
Slutligen kunde Lars Nygren visa upp den ”Blå Skylten” som efter sex års pappersabete äntligen kommit föreningen tillhanda. Gunnar Sundwall, dåvarande ordförande, som påbörjade arbetet med kulturminnesmärkningen ska skickas ett foto av plaketten.

17. Mötet avslutades.

Vid protokollet:
Helena Karlson

Justeras:
Leif Arnmar
Lars Nygren