Styrelsemöte 23 oktober 2006

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 23 oktober 2006 på kafé Kaffe & Annat.
Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Björn Bekåson, Ola Björklin, Gösta Grönholm, Erik Johansson, Maria Jorborg, Helena Karlson, Lars Nygren.

1. Ordförande Ola Björklin förklarade mötet öppnat och hälsade styrelseledamöterna och
Erik J och Lars N från festkommittén, välkomna.

2. Dagordningen godkändes efter att punkt tre och fyra utgått. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Maria Jorborg.

3. Föregående protokoll

4. Ekonomisk- och medlemsrapport
(Föreningen har nu 804 betalande medlemmar!)

5. Sedan sist
Badet har under sommaren har varit utsatt för omfattande skadegörelse. Dörrar har brutits upp, blomurnor och lampor krossats, någon/några har kastat ölflaskor utmed berget vilket lett till omfattande glaskross på badet. Den stora blompottan vid flaggstången hämtades upp från sjöbotten av Lars Nygren på sensommaren.
I förrådet i tornet har det varit grillfest bland stolar och båtar. Stolar har burits ut, dynor har slängts. Grillfest har det även varit på fler olämpliga ställen – både på träbryggorna/däcken och snustorra gräsmattan – med skador som följd.
Så sent som i lördags (21/10) kl 23.30 ertappade ordförande två ynglingar i omklädnings-rummet. De hade tagit sig in genom att skruva upp bultarna på dörren. Ola gjorde ett tappert försök att gripa de båda men tvingades ge upp. Han har dock goda signalement.
Badkafét har varit utsatt för inbrott med stöld och försörelse som följd. Tina har polisanmält inbrottet.
Förutom all skadegörelse har nedskräpningen i sommar varit ovanligt stor.
Stängningen av dörren till badet har fungerat dåligt i sommar. Allt som oftast har närboende medlemmar upptäckt att dörren inte varit stängd. Sena badgäster har lämnat dörren öppen. Desto allvarligare är att även medlemmar undlåtit att stänga bastuanläggningen!
Noteras bör att skadegörelsen fortsatt sedan badet stängts för allmänheten.
Säkrare dörrar och lås är knappast någon lösning. Den som vill ta sig in kan lätt hoppa över planket. Nycklar har försvunnit/stulits och kan vara i omlopp.
På förfrågan av Tina på Kaffe&Annat om kommande säsong för Badkafét följde en längre diskussion om föreningen ska/kan engagera sig i kaférörelsen. Det rörde sig bl a om vi rent juridiskt har mandat att blanda oss i verksamheten. Mötet diskuterade även kafét ur ett trivselperspektiv och service för badgästerna. Kafét har onekligen gjort badet mer populärt både bland medlemmar och icke medlemmar. Icke desto mindre får man bortse från att det även dragit till sig ett oönskat klientel.
Mötet beslutade att ajournera frågan till nästa möte den 11 december. Styrelsen uppmanar Tina att själv ta kontakt med stadsdelsförvaltningen om Badkaféets framtid.
Äntligen har översta laven kommit på plats, till alla bastubadande medlemmars glädje.

6. FBK:s Höststädning 19 november
Söndagen den 19 november städar vi badet, med start kl 10.
Alla är hjärtligt välkomna att delta i detta uppfriskande evenemang.
Maria J ser till att det finns varmkorv och öl samt gott kaffebröd.

7. Övriga frågor
60-årsjubileét
Erik J och Lars N redogjorde för ett förslag till program som festkommittén tagit fram. Mötet antog förslaget med små justeringar.
Således firar FBK 60 år lördagen den 2 juni med start kl 17!
Medlemmar och honoratiores (hedersgäster) bjuds in till festivitas med mingel, buffé och underhållning av ”lokala” förmågor. Festkommittén jobbar vidare och avlägger rapport vid nästa möte. Definitivt program ska vara framtaget till mötet i mitten av februari nästa år.
Nycklar.
Alla i Skötselgruppen ska ha egna nycklar till badets lokaler. Inga nycklar ska finnas på badet. Gösta fixar kopieringen.
Bastudörrar.
Maria J har lagt ner mycket tid och gjort ett digert arbete med att ta fram förslag till att ersätta den inre bastudörren med en glasdörr. Då mötet inte kunde enas om bastun över huvud taget ska byta dörr, beslutade en oenig styrelse att lägga ner ärendet.
Sjukvårdslådan.
Erik sätter upp den och Helena sörjer för att det fylls på.
Masoniteskivor till soldäcken.
FBK återanvänder valrörelsen tack vare vår påhittige Gösta. En sen kväll plockade Gösta ner resterna av partiernas plakat som suttit vid Västerbroplan. Centerpartiets, som Gösta sedan tidigare konstaterat varit bäst lämpade för vårt ändamål, hade tyvärr hunnits plockas ned.
Vi får nöja oss att ligga på Ohly och Lejonborg.
För att undvika förstörelse, diskuterade mötet ett förslag från sekreteraren om att den som badar sist, oavsett tid på dagen, ska låsa efter sig. Det skulle innebära att badet slipper objudna gäster men att den trogne badaren bör ha egen nyckel för att försäkra sig om ett bastubad.
Inget beslut i ärendet fattades.

7. Mötet avslutades.

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Maria Jorborg