Styrelsemöte 10 december 2007

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 10 december 2007, på kafé Kaffe & Annat.
Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Ola Björklin, Leif Hillesöy, Maria Jorborg, Johan Stävell och Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Ola Björklin förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning
Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Marianne Allen.

3. Föregående protokoll
Nytt hyresavtal med staden
I mitten av november träffade Ola, Håkan och Helena representanter från stadens fastighetskontor. De överlämnade ett förslag till nytt arrendeavtal som ska träda i kraft när de gamla löper ut i september 2008. Ett nytt möte bokades så att delegationen i lugn och ro kunde granska förslaget.
Förhandlingskommitten körde ganska tidigt fast. Vi var dock eniga om att föreningen inte var rustad för stadens förslag. Staden vill teckna ett rent kommersiellt kontrakt där föreningen mot en symbolisk summa arrenderar badet och bekostar allt underhåll och de nödvändiga investeringar för uthyrningsverksamhen. Staden frånsäger sig i princip allt ansvar. Det enda motkravet är att FBK meddelar staden och får klartecken till uthyrning.
Staden räknar med att FBK, som huvudarrendator ska bedriva uthyrningsverksamhet, kafé med utskänkningstillstånd och på det viset få in de nödvändiga intäkterna för badets skötsel.
Ola som skissat på badets renoveringsbehov har beräknat kostnaderna till ca 750 000 kr (se bilaga).
Om avtalet helt oförhandlat går igenom skulle föreningen tvingas anställa en person som sköter verksamheten, förutom det ideella arbete som föreningen medlemmar redan utför.
Den ideella förening som FBK hittills varit skulle i princip upphöra.
Föreningen skulle tvingas höja avgiften radikalt. Frågan är då hur många av föreningens ”stödmedlemmar”och medlemsavgifter vi skulle tappa.
Ola har till mötet, och kommande årsmöte, lämnat in ett förslag (se bilaga).
Eftersom firman ägs av familjen Björklin, meddelade Ola att han avgår som ordförande till kommande årsmöte och ställer sin plats till förfogande.
Mot bakgrund av detta diskuterade mötet föreningens verksamhet och framtid och beslutade följande:
FBK behöver ytterligare tid för interna överläggningar.
Valberedningen får i uppgift att föreslå en ny ordförande som omgående tar över Olas roll i den fortsatta förhandlingen med staden. Föreningen ska i förhandlingen med staden försöka behålla verksamheten i sin nuvarande form. Målet är att en förhandlat förslag presenteras vid årsstämman.
Valberedningen ska till nästa styrelsemöte den 21/1 2008 tillfråga och förslå ny ordförande.
Höststädningen
Höststädningen genomfördes söndagen den 11 november med ovanligt få deltagare. Endast 17 medlemmar hade hörsammat uppmaningen. Datum för höst- och vårstädning går ut till samtliga medlemmar i samband med kallelsen till årsstämman.
Dessa tappra funktionärer krattade, spikade, putsade och fejade så att badet blev fint inför vintern. Vi tackar Maria som såg till att deltagarna fick varm korv och fika.
Bastubänk
Helena har letat på nätet utan att hitta något lämpligt. Hon tar gärna emot tips på var en sådan står att finna.

4. Ekonomisk- och medlemsrapport
Föreningen har 789 betalande medlemmar, mot 818 förra året.
Elräkningarna fortsätter att släpa efter. Kassören misstänker att räkningarna feladresseras och blir liggande någonstans. Han ska undersöka saken.
Trots stora utgifter – bastuaggregat och jubileumsfest – är föreningens ekonomi god.

5. Övriga frågor
Ny skadegörelse har skett på badet.
Frågan om bevakning aktualiserades. Ett nytt avtal med staden kanske löser problemet.

6. Mötet avslutades.
Mötet avslutades med julsupé för funktionärer och hedersmedlemmar.

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Marianne Allen