Styrelsemöte 12 februari 2007

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 12 februari 2007, på kafé Kaffe & Annat.
Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Björn Bekåson,Ola Björklin, Gösta Grönholm, Maria Jorborg, och Helena Karlson.

1. Ordförande Ola Björklin förklarade mötet öppnat.

2. Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Maria Jorborg.

3. Föregående protokoll
Marianne kollar upp om Tina på Kaffe & Annat tänker öppna Badkafét till sommaren. I så fall får hon teckna hyres-och elavtal direkt med staden, eftersom FBK inte bedriver någon kommersiell verksamhet.
Lars Nygrens bok om badet finns ännu att köpa hos Tina för 150 kr.
Höststädningen genomfördes söndagen den 19 november med ca 30 deltagare.
Vi tackar Maria som såg till att deltagarna fick varm korv och fika.
På julfesten, som sedvanligt hölls på Kaffe&Annat, deltog så gott som alla funktionärer med något undantag. Närvarande hedersmedlemmar var Åke Widblom och Katarina Bäckstedt.
Ingenting har hänt med den insynskyddande spaljén vid duschen. Helena tar på sig att plocka fram ett förslag.
Definitivt program för FBK:s 60-års jubileéum, lördagen den 2 juni med start kl 17, har ännu inte landat på styrelsens bord. Ansvariga Lars Nygren och Erik Johansson tar gärna emot förslag till underhållning, gärna av lokala förmågor.

4. Ekonomisk- och medlemsrapport
Bokslut för föregående verksamhetsår (se bilaga).
Håkan summerade året och kunde konstatera att det varit ett bra verksamhetsår för föreningen.
De enskilt största utgifterna har varit för elen, höstfesten och reparationer och underhåll i bastun, bl a efter vandalisering.
När de eftersläntrande elräkningarna är betalda bör överskottet ligga på ca 100 000 kr, vilket är alldeles för mycket för en ideell förening.
Styrelsen beslutade att avsätta hälften av summan till att fräscha upp omklädningsrummet, med bl a trevligare belysning och nytt elkablage.
Maria är sammankallande för den arbetsgrupp som ska se till att ett förslag tas fram som passar både badets och medlemmarnas smak. Förslag får gärna lämnas till henne.
Av saldot på kontot för deposition av bastunycklar kan man räkna ut att 115 medlemmar nu har egen bastunyckel.
Föreningen hade vid årsskiftet 818 betalande medlemmar, två medlemmar fler än vid förra!

5. Sedan sist
Polisen har lagt ned sin förundersökning med vandalerna på badet, i brist på spaningsresultat.
Skulle bevis komma fram som leder utredningen framåt, kommer polisen att åter börja arbeta aktivt med ärendet .
En död ungsvan hämtades av polisen söndagen den 4 februari för vidare transport till Rikshistoriska museet och analys. Besked om dödsorsak meddelas senare av sekreteraren.

6. Övriga frågor
Medlemmarna inbjudes som vanligt till årsmötet den 26/3. Kallelse ska skickas ut och inbetalningskort för innevarande år bifogas.
Motioner till mötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet, d v s 26/2.
Rummet ovanför Badkafét diskuterades. Används det rätt, ska vi använda det till något annat? Synpunkter mottages tacksamt.
Fredags- och söndagsbadande damer klagar på att bastuaggregatet stängs av en timma för tidigt. Det förklaras av att timern inte har ställts om för vintertid. Senbadande medlemmar ombeds ta kontakt med skötselgruppen för instruktion om manuell på- och avslagning.
Ordförande har fått reklamerbjudande om nytt bastuaggregat och elvärmd badstege. Styrelsen beslutade att erbjudandet inte var aktuellt för FBK.

7. Mötet avslutades.

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Maria Jorborg