Styrelsemöte 14 maj 2007

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 14 maj 2007, på kafé Kaffe & Annat.
Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Ola Björklin, Johan Eriksson, Leif Hillesöy, Erik Johansson, Maria Jorborg och Helena Karlson.

1. Ordförande Ola Björklin förklarade mötet öppnat.

2. Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet utsågs Marianne Allen.

3. Föregående protokoll
Fågelholkar
Dereks uppdrag att köpa in några fågelholkar och på det viset locka hit fler häckande småfåglar kvarstår. Två kullar långa varma somrar är inte helt ovanligt.
FBK ,är som tidigare noterats, fåglarnas vänner.
Omklädningsrummet
Maria redogjorde för ett förslag till renovering som styrelsen godtog (se bilaga). Arbetsgruppen har nu ett år på sig att ta in offerter för el- och målningsarbeten. Arbetet ska förhoppningsvis genomföras under sommaren.
Bastuaggregat
Styrelsen ber Henka plocka fram några förslag till ett nytt driftsäkert och energisparande elaggregat.
Henkas förslag till ombyggnation är ej genomförbart p g a föreningens ekonomi och den tidsram erbjudandet gäller.
Bastun renoverades för inte så många år sedan och det är oklart hur mycket vi får ändra på bastun.
Planket
Planket runt badet är i bedrövligt skick. Smutsigt och murket. Något måste göras.
Ordförande kontaktar Tomas Levin på fastighetsförvaltningen angående det akuta läget.

4. Jubileumsfesten 2 juni 2007 FBK 60 år
Festkommittens Erik Johansson presenterade det förslag till program som numer finns anslaget i omklädningsrummet och på badet.
Två av de musikaliska inslagen har tvingats lämna återbud. Festkommittén jagar vidare.
Styrelsen beslutade att festen får kosta ca 15 000 kronor. Medlemmar och medföljande betalar endast 100 kr per person. Föranmälan krävs och listor ligger i omklädningsrummet.

5. Ekonomisk- och medlemsrapport (se bilaga)
FBK har till dags dato 711 betalande medlemmar, ungefär lika många som förra året vid den här tiden. Ekonomin är således god, och även om en del elräkningar släpar efter beräknar kassören att föreningen vid årets slut ligger på ca 58 000 kr.
Kostnader hittills har varit för bl a belysning i trappan, brandsläckare och nytt fönster till omklädningrummet.

6. Övriga frågor
Håkan läste upp en brev från avlidne Gunnar Sandwalls dotter Monika, där hon i varma ordalag tackade föreningen för den glädje FBK berett honom. Hon tackade även för FBK:s omtanke efter det han flyttat från Stockholm till Göteborg. Hon returnerade även bastunyckel nr 1 som Gunnar innehaft.
Ölburkar, som ställts ner i kylskåpet, fick ben och försvann snabbt, utan att lämna några urdruckna spår efter sig. Ölen kom från vårstädningen tidigare i vår.
Birgitta Rehn undrar i ett brev, vilka regler som gäller för hundar på badet. Hon påpekar att en skylt utanför förbjuder hundar på badet.
Styrelsen svarar att skylten gäller. Men ingen regel utan undantag. Under den tid badet är stängt för allmänheten har ansvarstagande medlemmar kunnat ta med sin hund och bundit den. Dock får inga hundar medtagas innanför grinden.
Nya medlemmar ska i fortsättningen få ett välkomstbrev med regler för och kutym i FBK.
Sekreteraren ser till att författa ett dylikt.
Erik lade fram ett förslag om att sälja en handduk med föreningens emblem till jubileét. Ärendet som tidigare tagits upp men röstats ned p g a kostnader får nu åter en chans. Erik tar fram några förslag till nytt emblem och en offert.
Leif får i uppdrag att titta efter ny pump inför nästa vintersäsong. Den gamla har tjänat ut.
Slutligen påpekade Håkan att det står fel datum i årsplanen för årsstämman.
Rätt datum för nästa årsmöte blir måndagen den 24 mars 2008.

10. Mötet avslutades.

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Marianne Allen