Styrelsemöte 16 april 2007

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 16 april 2007, på kafé Kaffe & Annat.
Närvarande: Marianne Allen, Björn Bekåson, Ola Björklin, Johan Eriksson, Gösta Grönholm, Leif Hillesöy, Erik Johansson och Helena Karlson.

1. Ordförande Ola Björklin förklarade mötet öppnat.

2. Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet utsågs Erik Johansson.

3. Ordförandens förslag till årsplan för FBK godkändes i sin helhet. Årsplanen med viktiga datum finns anslagen på anslagstavlan i omklädningsrummet samt vid badets huvudentré.

4. En telefonlista med den nya styrelsen och funktionärer är anslagen i omklädningsrummet.
Johan Eriksson tar hand om hanteringen av nycklar efter Gösta Grönholm, i samarbete med
Kafé Kaffe & Annat.

5. Jubileumsfesten 2 juni 2007 start kl 17: FBK 60 år!
Erik Johansson presenterade ett förslag till program för dagen framtaget med hjälp av Marianne och Gösta och Lars Nygren.
Ännu mottages förslag till underhållning tacksamt.
Diskussion fördes om hur festen ska komma alla medlemmar till kännedom. Det är långt ifrån alla medlemmar som frekventerar badet och kan läsa en anslagen inbjudan till fest. Ordföranden påminde om att jubileumfesten var annonserad till alla 816 medlemmar med datum i årets utskick inför årsmötet. Ett nytt utskick till medlemmarna ansåg styrelsen vara för kostsam för FBK.
Mötet beslutade att Jubiléumsfesten endast ska annonseras på badet. Föranmälan krävs och medlem får ta med sig sin respektive/en vän. Avgift för festen är 100 kr/person.

6. Styrelsen avtackade Björn Bekåson och Gösta Grönholm.

7. Arbetsgruppen för uppfräschning av omklädningsrummet ombads inkomma med ett förslag till nästa styrelsemöte den 14 maj.

8. Henka Intonen har lämnat in ett kostnadsförslag till den motion om ombyggnad han lämnat till årsmötet. Kostnaden för erbjudandet ligger på 90 000 kr plus moms och gäller i tre månader.
Efter diskussion beslutade styrelsen att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.

9. Övriga frågor
”Småfåglarne” och deras sång kunde vara bättre på badet. Kanske några nya fågelholkar kunde locka hit några nybyggare? Skötselgruppens Derek Netts får i uppdrag att köpa in nya fågelholkar.
Bastuaggregat
Styrelsen beslutade att tills vidare behålla det rådande systemet i verksamheten: Tylö bastuaggregat med utbytesaggregat, tills något bättre och ekonomiskt försvarbart hittats.
Planket runt badet är i bedrövligt skick. Smutsigt och murket. Ordförande kontaktar staden angående åtgärder om det akuta läget.
Jan Sunström, FBK:s kontakt med stadsdelsförvaltningen, får nya uppgifter och flyttar.
Avtalet mellan FBK och staden lever vidare. Ny kontakt blir Magnus Björkman, som kommer från Östermalms sdf Kultur och Miljö. Bakgrunden till detta är stadsdelsförvaltningarnas sammanslagning.
Nye styrelsemedlemmen, Leif Hillesöy, ser till att blodsockerhalten inte sjunker på vårstäddagen lördagen den 21 april.

10. Mötet avslutades.

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Erik Johansson