Styrelsemöte 22 oktober 2007

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 22 oktober 2007, på Fredhälls badkafé.
Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Ola Björklin, Johan Eriksson, Maria Jorborg och Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Ola Björklin förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning
Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet utsågs Marianne Allen.

3. Föregående protokoll
Bastuaggregat
Mötet kunde konstatera att Johan och Henka gjort ett mycket bra jobb. Aggregatet installerades i fredags, dock utan termostat, men kunde köras manuellt. Av dagboksanteckningar under veckan att döma, verkar det som om termostaten behöver trimmas in, för optimalt bruk.
Styrelsen godtog kringkostnander i samband med installationen.
De två gamla aggregaten anses inte vara i säljbart skick. Föreningen skänker istället bort dem till den medlem som vill ha dem, mot att de senast städdagen den 11 november forslats bort.
Bastustenarna som inköptes av Henka för inte så länge sedan lyser med sin frånvaro.
Planket
Skötselgruppen har lappat igen de flesta hålen provisoriskt. Föreningen hoppas att en permanent lösning ska komma med det nya avtalet med staden.
Pumpen
Pumpen är inköpt och ska kompletteras med ett avstängbart pistolmunstycke.

4. Ekonomisk- och medlemsrapport
FBK har nu 782 betalande medlemmar. Motsvarande siffra vid samma tid förra året var 818.
Föreningens stora överskott har minskat men ekonomin är stabil, rapporterar kassören och tillägger att elräkningarna fortsätter att släpa efter. De största utgifterna hittills i år har varit aggregatet och jubileumsfesten.(se bilaga)

5. Nytt avtal med Staden
Nästa år, 30 september 2008, går FBK:s avtal ut med staden, och ska nu omförhandlas.
I ett e-postbrev till ordföranden uttalar sig staden nöjd med FBK som hyresgäst/förvaltare av badet: ”Vårt gemensamma intresse är att skapa bra och långsiktiga förutsättningar för er att fortsätta ta hand om anläggning”, heter det bl a i brevet.
Ett nytt avtal skulle omfatta hela anläggningen med allt vad uthyrning och underhåll innebär.
En delegation bestående av ordförande, sekreterare och kassör träffar staden i början av november för att diskutera hur ett sådant avtal kan se ut.
Ett förhandlat förslag ska presenteras vid årsmötet.

6. Övriga frågor
Kammaråklagare Anna Karin Hansen har lagt ned förundersökningen på föreningens polisanmälan den 12 december förra året om olaga intrång, skadegörelse och stöld.
”Det finns inte längre anledning att fullfölja undersökningen. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.”
Och i enlighet med rättegångsbalkens kapitel 23 § 4: ”Det går inte att bevisa vem eller vilka som har begått gärningen”, skriver kammaråklagaren i sitt beslut.
Men en ny anmälan har lämnats in. Söndagskvällen den 21 oktober drabbades badet åter av skadegörelse. När ordförande strax före 22 var ute och rastade hunden kände han lukten av rök från soldäcket. Väl inne upptäckte han att två engångsgrillar hade antänt golvet på damernas sida. Brandkår och polis tillkallades och under två timmar kämpade man med att bemästra elden. Förutom brandskadorna hade förövarna kletat ned soldäcket med senap och ketchup. På platsen fann man bevismaterial som förhoppningsvis kan binda personer till skadegörelsen.
I samband med detta väcktes åter en livlig diskussion om hur badet ska/kan bevakas.
Johan och Ola tyckte att ett vaktbolag borde anlitas medan kassören menade att kostnaderna för detta snart skulle urholka föreningens kassa.
Mot bakgrund av att badet har ett skyddsvärde, enligt ”lilla kulturminnesmärket”, beslutades att styrelsen ska undersöka om staden kan bidra med vakthjälp.
Johan Stävell, sammankallande i skötselgruppen adjungeras till styrelsen. Han föreslås till ny styrelsemedlem vid nästa årsmöte.
Helena ska köpa en ny bastubänk samt fotpall istället för soffan som vattenhinkarna idag står på. Hon tar gärna emot tips om tillverkare/leverantörer.
Eftersom Tina har sålt sin kaféverksamhet, ska Håkan som redan haft kontakt med de nya ägarna försöka få till stånd ett samarbete för styrelsemöte etc.
Marianne ska undersöka om kafeét är intresserat av att ordna den traditionella julsammankomsten för styrelsen och funktionärer.

10. Mötet avslutades.

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Marianne Allen