Årsmöte 26 mars 2007

Protokoll fört vid FBK:s ordinarie föreningsstämma  den 26 mars 2007 kl 19.00 i SKB:s samlingssal i Fredhäll

1. Till mötets ordförande valdes Ola Björklin.

2. Till sekreterare valdes Helena Karlson.

3. Röstlängden justerades. 58 medlemmar antecknade sina namn. En fullmakt var inlämnad. Mötet höll en tyst minut för den bortgångne hedersmedlemmen, f d ordföranden, Gunnar Sandwall.

4. Till justeringsmän valdes Peter Andersson och Anna Olsdotter Arnmar.

5. Stämman förklarades stadgeenlig utlyst.

6. Dagordningen godkändes.

7. Styrelsens årsredovisning jämte revisorernas utlåtande. Verksamhetsberättelsen för 2006 utgick tillsammans med kallelsen. Mötet hade inget att erinra. Håkan Asplund redogjorde för föreningens ekonomi (se bif bilaga). Antalet betalande medlemmar för 2006 var 818, vilket innebär en ökning med 2 medlemmar sedan förra årsmötet.
Revisorernas utlåtande: Eva Lena Olsson läste upp revisionsberättelsen.

8. Årsredovisningen fastställdes.

9. Dispositioner enligt den fastställda årsredovisningen Se bilaga. Årets resultat: 22 594 kr. Summa tillgångar och skulder per 2006-12-31 165 029 kr. Mötet beslutade att avsätta ca 50 000 kr för att fräscha upp omklädningsrummet. En arbetsgrupp, med Maria Jorborg som sammankallande, tar tacksamt emot förslag till förbättringar.
Den planerade jubileumsfesten i början av juni kommer också att kosta en del, vilket innebär att föreningens tillgångar kommer att reduceras.

10. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

11. Förändringar i styrelse och valberedning. Leif Hillesöy och Erik Johansson efterträder Björn Bekåson och Gösta Grönholm, som avböjt sig fortsatt arbete i styrelsen. Erik Johansson efterträder Ulf Engström, som suttit i fyra år i valberedningen.

12. Till revisorer omvaldes Peter Andersson och Eva-Lena Olsson.

13. Till övriga funktionärer omvaldes samtliga, förutom några undantag och tillägg:
Skötselgruppen: Under verksamhetsåret, har som tidigare informerats, Maj Hård och Veijo Leppänen valts in. Nyinvalda är Henka Intonen och Johan Stävell
Festkommitté: Nya är Lena Mardel och Johan Stävell. Sammankallande är som tidigare Erik Johansson. Gösta Grönholm avgår.

14. Årsavgiften för 2006 är densamma som förra året, dvs 150 kr.

15. Fastställande av styrelsearvode. Styrelsen godkändes ett arvode på 10 000 kr, vilket innebär 2 000 kr mer än tidigare verksamhetsår.

16. Motioner och övriga frågor Två motioner har inkommit till styrelsen. Den ena avser ombyggnation av bastun och den andra om damernas och herrarnas soldäck.
Henri ”Henka” Intonen presenterade, i egenskap av medlem och tillika hustillverkare, ett förslag som syftade till att förbättra bastun ur olika perspektiv. I ritningarna presenterades en ny mindre bastukammare med vedeldat aggregat i nuvarande bastufarstun. I ”stora”bastun, som skulle göras ännu större, skulle fler lavar få plats. En sådan ombyggnation skulle innebära att en mer varierad badning och att fler badare samtidigt skulle få plats. Dessutom skulle fler fönster ge ökad utsikt.
Mötet mottog förslaget med en längre diskussion, både positivt och ifrågasättande. Man undrade bl a om föreningen har befogenhet att göra större ombyggnader eftersom badet arrenderas av staden och dessutom är byggnadsminnesmärkt. Mötet beslutade efter handuppräckning, 32 för och 5 mot, att styrelsen får i uppgift att titta närmare på förslaget efter det att motionären lämnat in ett kostnadsförslag.
Förslaget om att damerna byter soldäck med herrarna nedröstades efter handuppräckning: 22 för och 27 mot. Således behåller damerna sitt till vänster om huvudentrén och herrarna till höger (närmast bastun).

17. Övriga frågor
Planket runt badet är i dåligt skick. Styrelsen ska uppvakta stadsdelsförvaltningen om renovering.
Byte av bastuaggregat/ ersättningsaggregat eller helt ny typ av aggregat? Styrelsen tittar närmare på saken.
Flotten kom åter på tal. Den måste åtminstone förses med någon form av belysning och att utstickande spikar/skruvar slås/skruvas in. Eventuellt bör den snyggas upp och förses med stege.
Närboende medlemmar har sett hur badet sommartid blivit viste för grillande sällskap, med skador på badet som följd. Skadegörelsen har också varit mycket mer omfattande än tidigare. Mötet diskuterade olika larmanordningar, alternativ anlita ett vaktbolag. Enligt avtal ska badet under den period som det är öppet för allmänheten stängas kl 19 av fritidsförvaltningens personal. Därefter har endast medlemmar tillgång till badet. Styrelsen ska ta upp ärendet med stadsdelsförvaltningens fritidsavdelning.

18. Mötet avslutades

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Anna Olsdotter Arnmar
Justeras
Peter Andersson