Styrelsemöte 25 augusti 2008

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 25 augusti 2008, på kafé Bageriet.
Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Erkki Holva, Erik Johansson, Maria Jorborg, Johan Stävell och Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning
Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Marianne Allen.

3. Föregående protokoll
Bastubänken är på plats.

4. Ekonomisk- och medlemsrapport
Antalet betalande medlemmar är ca 778. Staden har ännu inte skickat några elräkningar till FBK. Återstår om de tänker skicka några…

5. Avtal med staden och kaféet
Fredhälls Badklubb har sedan i början av juli tecknat ett nytt avtal med Stockholms Stads Fastighetskontor. Bakgrunden är att Staden har sagt upp det gamla avtalet och begärt en större insats från FBK i form av pengar, arbete och ansvar.
De viktigaste punkterna i avtalet är att vi betalar en årshyra på 35.000 kr, ansvarar för underhåll av ytskikt såväl invändigt som utvändigt, städar varje vår och höst, plockar upp sopor inom området, ansvarar för livräddningsutrustningen samt låser upp och låser de dagar som allmänheten har tillgång till badet. Styrelsen hade ett mandat från stämman innebärande att det nya avtalet med staden maximalt skulle föra med sig en fördubbling av årsavgiften. Det har vi klarat. Vi i förhandlingsdelegationen är nöjda med utfallet av förhandlingarna och vi har en mycket bra relation med Staden.
FBK har också tecknat ett avtal med Bageri Fredhäll AB, f d Kaffe & Annat. Där övertar kaféet ansvaret för löpande skötsel under den tid som anläggningen är öppen för allmänheten.
I början av sommaren visade det sig att ansvaret för sophantering hade fallit bort. Johan tog tag i saken och efter detta har det fungerat som det ska.
Obs att FBK inte längre har någon egen soptunna. Alla medlemmar måste ta med sitt skräp, tomburkar, glas och tidningar hem.

6. Höstfesten
Marianne samlade festkommittén till ett förberedande möte i början av augusti, där fördelning av ansvarområden gjordes upp. Kommittén beslutade att anlita Bageri Fredhäll som leverantör av buffén. Marianne fick styrelsens mandat att välja en meny som subventionerar varje kuvert med max 200 kr.

7. Övriga frågor
Nya bastuaggregatet krånglar och säkringar slår ifrån. Besvikna badare undrar om det möjligen slagits på för mycket vatten?
Mötet beslutade att låta firman som gjorde elinstallationen se över sitt arbete.
FBK har sedan några månader en egen e-postadress, fbk@hamnen.se . Hit har personer hört av sig över sommaren för att främst förhöra sig om medlemskap. Johan Stävell är den person som har koll på lådan och eventuellt vidarebefordrar post till den det berör.
Erik och Helena ska se till att FBK så småningom får en egen hemsida där medlemmar kan ta del av aktuell information etc.
Ännu återstår att montera in en ny ventil i bastun. Den nya ventilen ska placeras i taket ovanför aggregatet, i enlighet med nya basturön. Henka som har åtagit sig arbetet är f n skadad varför arbetet dröjer.
Det är inte aktuellt att öppna några andra ventiler mellan rummen.
Det är inte heller aktuellt med ett samarbete om vattnet med Stockholms Seglarklubb.
SSK uppmanas själva ta kontakt med staden för en lösning.
Johan vill att vi upprättar en underhålls/åtgärdsplan både för yttre och inre arbete på badet. Styrelsen tyckte att det var ett bra beslut att visa att FBK värnar om hela badet och dess säkerhet.
Erkki ska undersöka om han kan laga badstegen.
Stadsdelsförvaltningen, som ansvarar för våra bryggor, har ännu inte gjort någon besiktning av desamma.

7. Mötet avslutades.

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Marianne Allen