Extra styrelsemöte 26 maj

Protokoll fört vid FBK:s extra styrelsemöte den 26 maj 2008, på Fredhällbadets terrass.
Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Erkki Holva, Erik Johansson, Maria Jorborg, Johan Stävell och Helena Karlson. Särskilt inbjuden var Thord Franzén.

1. Mötets öppnande
Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning
Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Erik Johansson.

3. Uthyrning av badkafeét
Erik Johansson redogjorde för de förhandlingar han haft med Fredrik och Linus på Bageriet 1935 och det avtal FBK avser att teckna med dem. Det går i huvudsak ut på följande:
Kafeét håller öppet från första juni till sista augusti dagtid 9 – 17. Dessutom lördag och söndag september ut. Kafeét ser till att badet öppnas och stängs och ansvarar för sophanteringen på badet.

4. Avtal med Parkförvaltningen och Fastighetskontoret
Parkmiljögruppen för norra innerstaden och Fastighetskontoret har träffats för att diskutera en del ansvarsfrågor i samband med skötseln av Fredhällsbadet. ( se bilaga )
FBK:s styrelse kunde konstatera att Staden gjort en kovändning i avtalsförslaget. Staden vill i princip lämpa över alla driftskostnader på FBK. Mot en årlig hyra på 35 000 kr ska FBK ombesörja och bekosta sophanteringen på badet samt teckna ett vattenabonnemang och bekosta allmänhetens duschande. Något gehör för en permanent lösning med toalett extra toalett tänker de inte sätta ut. Dessutom ska FBK ombesörja att en livräddningsutrustning är komplett och i gott skick.
Styrelsen ställde sig tveksam till att fortsätta förhandlingarna med Staden.
Men eftersom vi vill ha en lösning så lämnar FBK två förslag till framkomliga vägar.
Antingen formulerar Staden om sitt avtal som mer stämmer överens med de ursprungliga intentionerna och med en rimlig fördelning mellan FBK:s och Stadens ansvar, kostnader och nyttjande. Eller, i avvaktan på att Fredhällsbadet blir ett offentligt bad (2009), så föreslår vi att det nu gällande avtalet förlängs ytterligare ett år.

5. Övriga frågor
Vi tackar Henka för ombyggnationen. ”Sunkiga rummet” är numer ett minne blott.
Ny bastubänk är på plats. FBK har nu ca 750 betalande medlemmar.

6. Mötet avslutades.

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Erik Johansson