Styrelsemöte 28 januari 2008

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 28 januari 2008, på kafé Bageriet 1939.
Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Ola Björklin, Berit Ekstrand, Johan Eriksson, Leif Hillesöy, Erik Johansson,  Maria Jorborg, Johan Stävell och Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Ola Björklin förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning
Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Johan Eriksson.

3. Föregående protokoll
Bastubänk
Helena har varit i kontakt med en snickare och ska begära in offert.

4. Ekonomisk- och medlemsrapport (se bil.1)
Den ekonomiska rapporten är överensstämmande med 2007 års bokslut.
Således kan konstateras att antalet medlemmar 2007 var något färre än 2006, 789 betalande medlemmar, mot 818 förra året.
Det nya bastuaggregatet som installerades under sensommaren är den i särklass dyraste investeringen i föreningens historia. Jämte jubileumsfesten, är dessa utgifter det som slukat föreningens stora överskott.
Några elräkningar har inte kommit in under året. Förbrukningen är beräknad till ca
35 000 – 40 000 kronor. Sannolikt har räkningarna feladresserats och blivit liggande någonstans. Kassören ska undersöka saken.
I övrigt ser FBK:s intäkter och utgifter ut som tidigare år.
Trots stora utgifter och obetalda elräkningar är föreningens ekonomi god.
Styrelsen beslutade att medlemmar numera köper sin bastunyckel (den blåa). Någon depositionsavgift kommer inte att återbetalas utan innestående medel överförs som intäkt i resultaträkningen. Anledningen är att hanteringen är onödigt tidskrävande och rörig.
Styrelsen rekommenderar alla bastubadare att skaffa egen nyckel. Ansvarskännande medlemmar ser till att låsa bastun efter sig (om ingen badar), oavsett vad klockan är under badpasset. Skadegörelsen, som uppstått när bastun stått öppen, kostar föreningen långt mer än vad nyckeln för den enskilde kostar.
Idag har ca 140 medlemmar en blå nyckel.

5. Valberedningens förslag till ny styrelse (se bil.2)
Valberedningen har inventerat FBK:s behov av nyckelpersoner så att badet ska fungera så bra som möjligt och att ansvaret fördelas så att ingen känner det ideella uppdraget alltför betungande.
Valberedningen presenterade också en definition av styrelsens uppgifter och förslag till nya ansvarsområden.
Mötet konstaterade att valberedningen på mycket kort tid sammanställt ett bra underlag som med några små justeringar kunde godkännas.
Ola, som vid förra mötet ställde sin plats till förfogande, meddelade att han önskar avgå med omedelbar verkan. Styrelsen beslutade att entlediga honom från ordförandes sysslor fram till årsmötet.
Berit Ekstrand tar tills vidare över Olas uppgift som FBK:s kontaktperson.
Ola meddelade också att han drar tillbaka sitt förslag om ett övertagande av badet.

6. Nytt arrendeavtal med staden
FBK:s avtal med staden går ut den 30 september 2008. Innan dess ska ett nytt avtal tecknats. Det förslag som FBK fått av fastighetskontoret har förkastats med motiveringen att det är för kommersiellt. FBK:s ambition är att behålla verksamheten i sin nuvarande form.
Tyvärr, kan vi nog inte räkna med det utan måste bereda oss på en rad förändringar.
FBK:s styrelse kallar till ett extra styrelsemöte dit också valberedningens nya tillfrågade personer också kallas. Syftet med mötet är att ta fram en strategi som FBK ska ha i fortsatta förhandlingar med staden. Målet är att en förhandlingsdelegation ska ha ett framförhandlat förslag som årsstämman kan ta ställning till.

7. Övriga frågor
SSK, Stockholms Seglarklubb och närmsta granne med Fredhällsbadet, har uppvaktat FBK om ett samarbete med det kommunala vattnet (se bil.3)
FBK:s styrelse ställer sig inte negativ till förfrågan, men ber SSK att kontrollera om det finns några alternativa lösningar. Frågan bordläggs tills vidare.
Ola har gjort en ekonomisk sammanställning av FBK:s avtal med Kungsholmens stadsdelsförvaltning gällande åren 2001 – 2007 (se bil 4.).

8. Mötet avslutades.

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Johan Ericsson