Årsmöte 31 mars 2008

Protokoll fört vid FBK:s ordinarie föreningsstämma den 31 mars 2008 kl 18.30 i SKB:s samlingssal i Fredhäll.
Innan FBK:s 60:e årsstämma inleddes, passade Ola på att tacka Erik Johansson för hans arbete med jubileumsfesten och hans och Berit Ekstrands idoga arbete i valberedningen.

1. Till mötets ordförande valdes Ola Björklin.

2. Till sekreterare valdes Helena Karlson.

3. Röstlängden justerades. 70 medlemmar antecknade sina namn. En fullmakt var inlämnad.

4. Till justeringsmän valdes Erik Lundkvist och Eva-Lena Olsson.

5. Stämman förklarades stadgeenlig utlyst.

6. Dagordningen godkändes, sedan en motion från styrelsen inkommit och fått en egen punkt (se punkt 7)

7. Ändring av stadgarna.
För att förenkla hanteringen med nycklar föreslog Håkan att medlemmar fortsättningsvis köper sina bastunycklar. Förslaget fick stämmans bifall.
Det innebär att en stadgeändring måste göras. Paragraf 8 som hittills lytt ”nyckel till bastubyggnaden kan erhållas mot erläggande av en depositionsavgift” och att ”i samband med att nyckeln till bastubyggnaden lämnas tillbaka, återbetalas depositionsavgiften…”
Håkans förslag till ny lydelse av paragraf 8:
”Nyckel till badets entrédörr och bastubyggnaden kan köpas enligt anvisning från styrelsen. Vid utträde ur klubben skall båda nycklarna återlämnas till styrelsen.”
För att stadgeändringen ska vara stadgeenlig, ska samma fråga beslutas vid två på varandra följande styrelsemöten varav det ena skall vara ordinarie föreningsstämma. Styrelsen fattar ett formellt beslut vid nästa ordinarie styrelsemöte.
Medlemmarnas depositionsavgifter förs över som intäkt i föreningens verksamhet.

8. Styrelsens årsredovisning jämte revisorernas utlåtande. Verksamhetsberättelsen för 2007 utgick tillsammans med kallelsen. Mötet hade inget att erinra. Håkan Asplund redogjorde för föreningens ekonomi (se bilaga). Antalet betalande medlemmar för 2007 var 789, vilket innebär en minskning med 29 medlemmar sedan förra årsmötet. Den i särklass största enskilda utgiften som FBK hittills haft, det nya bastuaggregatet, samt jubileumsfesten i juni, drar ner årets resultat till 6 698 kr. Håkan förslag att summan sätts in på bankontot fick stämmans bifall.
Revisorernas utlåtande.
Eva Lena Olsson läste upp revisionsberättelsen och föreslog att ge styrelsen ansvarsfrihet.

9. Årsredovisningen fastställdes.

10. Dispositioner enligt den fastställda årsredovisningen Se bilaga. Årets resultat: 6 698 kr. Summa tillgångar och skulder per 2007-12-31 126 868 kr.

11. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

12. Val av styrelse
Valberedningens förslag till ny styrelse med ansvarsområden antogs av stämman.
Till ny ordförande valdes Håkan Asplund.
Till sekreterare valdes Helena Karlson.
Till kassör valdes Erkki Holva.
Övriga ledamöter:
Fastighets- och uthyrning: Erik Johansson. Planerar/kalkylerar för att föreningen avsätter medel för det långsiktiga fastighetsunderhållet och eventuella ombyggnader/inredning. Handhar uthyrningsfrågor rörande fiket och bastun.
Ansvarig för löpande drift: Johan Stävell.Underhåll av bastu och omklädningsrum som underhåll av gräsmattor, jord, blommor, mm samt ansvarig för service- och elavtal.
Ansvarig för sociala aktiviteter: Marianne Allen. Svarar för årsmöten, årsfester och styrelsemöten och arrangemang kring dessa.
Ansvarig för övriga frågor: Maria Jorborg

13. Till revisorer valdes Peter Andersson och Eva-Lena Olsson.

14. Val av skötselgrupp:
Skötselgruppen har enligt valberedningens förslag delats upp i två grupper med olika ansvarsområden. Till skötselgrupp för det inre underhållet valdes Erik Asp, Tord Franzén, Henka Intonen, Leif Hillesöy och Eva-Lena Olsson. Till skötselgrupp för det yttre innehållet valdes Lena Hoff, Maj Hård, Derek Netts (”garderner”) och Marianne Allen.

15. Val av festkommitté:
Till ansvarig för festkommittén valdes Marianne Allen. Till hennnes hjälp valdes Erik Asp, Lena Mardla, Per Sandwall, Maj Hård, Leif och Anna Arnmar.

16. Val av valberedning:
Till valberedning valdes Berit Ekstrand och Erik Lundkvist.

17. Fastställande av styrelsearvode
På mötet framkom två förslag om att höja arvodet till styrelsemedlemmarna. Det ena på 50 000 kr skulle enligt förslagsställaren användas för exempelvis studieresor till andra bastur och bad. Förslaget röstades efter en livlig diskussion ned Det andra förslaget om en höjd ersättning från 10 000 kr till 15 000 kr ledde till en omröstning. 22 röstade för att behålla arvodet på samma nivå som tidigare medan 35 röstade för ett höjt arvode till 15 000 kr.

18. Nytt avtal med Staden.
Håkan redogjorde för styrelsens arbete inför det nya avtalet som ska tecknas med Fastighetskontoret när vårt avtal går ut 31/9 2008.
Eftersom delegationen inte hade något färdigförhandlat förslag att presentera, ställde Håkan frågan om stämman kunde ge styrelsen mandat att förhandla fram ett avtal som så lite som möjligt avviker från det avtal vi har idag.
Mandatet röstades igenom med tillägget att uthyrning av badet ska ske på en rimlig nivå och att medlemsavgiften maximalt höjs till det dubbla, dvs 300 kr.

19. Årsavgiften för 2008 är samma som förra årsstämman fastställde, dvs 150 kr.

20. Motioner och övriga frågor
En motion har inkommit till stämman, se punkt 7. Som övrig fråga väckte Derek Netts den alltid lika spännande frågan om soldäcket. På frågan om ett byte av soldäcken röstade stämman: 6 för och 33 mot. Damerna behåller således det bortre soldäcket
Efter sju år i styrelsen varav fem som ordförande, avtackades Ola Björklin med vin och vackra orkidér.

21. Mötet avslutades.

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Erik Lundkvist
Eva-Lena Olsson