Styrelsemöte 7 april 2008

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 7 april 2008, på kafé Bageriet 1939.
Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Erkki Holva, Erik Johansson, Johan Stävell och Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning
Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Marianne Allen.

3. Föregående protokoll
Bastubänk
Helena ska begära in offerter.

4. Ekonomisk- och medlemsrapport
Nye kassören Erkki Holva håller på att sätta sig in i föreningens räkenskaper. Det ser mycket lovande ut kommenterar Håkan som överlämnat uppgiften. Någon ekonomisk rapport hade den nye kassören inte hunnit med att färdigställa till mötet. Nämnas kan dock att antalet betalande medlemmar redan till 1/4 var 400.

5. Avtal med staden
Förhandlingsdelegationen, Håkan, Johan och Marianne förstärkt med Erik och funktionären Thord Franzén, mötte Fastighetskontorets Gunnar Kempe och Thomas Ivarsson på badet tidigare idag för en gemensam okulär besiktning. I mycket positiv anda pågick granskningen medan noteringar fördes in i det protokoll som ska ligga till grund för nya avtalet. Planket och elinstallationer verkade vara det som uppmärksammades mest.
På måndag (14/4) träffas parterna igen för fortsatt förhandling. Då ska förhandlingsdelegationen också väcka frågan om det möjligen finns någon permanent lösning på toalettfrågan.
Håkan poängterar att det är viktigt att det avtal som förhandlas fram blir mycket tydligt; vad som är FBK:s respektive stadens ansvarsområden.
Noteras i sammanhanget bör att bryggorna inte omfattas av avtalet utan sorterar under Kungsholmen stadsdelsförvaltning.

6. Årsmötet
I enlighet med FBK:s stadgar om stadgeändring röstade styrelsen för en ändring av §8 avseende återbetalning av depositionsavgift.
Fr o m detta styrelsemöte är stadgarna ändrade vilket innebär att medlemmar köper sin bastunyckel. Entré- och bastunycklar ska precis som tidigare lämnas tillbaka till styrelsen vid utträde ur föreningen.

7. Övriga frågor
Tre förslag har kommit in till styrelsen. Det ena avsåg förlängda öppetider under helgen och de två andra om ombyggnad av bastun.
Styrelsen beslutade att inte öka öppetiderna pga ökade elkostnader och då endast enstaka medlem framfört önskningen. Det ena förslaget om ombyggnad avsåg ett tidigare nedlagt förslag och lades åt sidan. Det andra förslaget mötte däremot styrelsens bifall:
För 5 000 kr plus omkostnader erbjuder sig Henka att bygga om och snygga till förmaket till bastun (se bilaga).
FBK får en egen e-postadress, fbk@hamnen.se dit medlemmar kan skicka meddelanden och post. Johan Stävell ser till att vittja lådan och eventuellt vidarebefordra post till den det berör. Helena ska sammanställa en komplett telefon- och e-postlista till styrelsen.
FBK:s Årsplan godkändes och finns nu uppsatt på anslagstavan jämte aktuell telefonlista på styrelse och funktionärer.
Johan ska se till att en elektriker fixar timern så att den alltid fungerar och inte går att manipulera.
Om stora entrédörren är tillräckligt inbrottssäker kommer den att bli öppningsbar med nyckel efter städdagen. Johan avgör saken.
SSK, Stockholms Seglarklubb och närmsta granne med Fredhällsbadet, har återigen hört av sig till FBK angående vattenförsörjningen. Den lösning som man först trott på visar sig inte fungera vid närmare besiktning. FBK:s styrelse ställer sig positiv till att hjälpa till, men svarar att vi först vill ha ett avtal med staden i hamn innan vi gör något.
Vackra vår- och försommardagar väntar innan badet är öppet för allmänheten. Det är det många som tycker, alltför många…
Samma regler gäller för badet som för bastun: man ska vara medlem för att vistas på badet och endast en gäst/medlem får medfölja. Medlemsskapet är inget familje-pick-nickande-medlemskap utan personligt.
Helena ska sammanställa en kort information om FBK och badet, att delas ut till personer som vistas på badet utan inget/aktivt medlemskap.

8. Mötet avslutades.

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Marianne Allen