Styrelsemöte 14 december 2009

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 14 december 2009, på Boteco da Silvania, Kungsholms strand
Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Erik Esbjörnsson, Erkki Holva, Erik Johansson, Johan Stävell och Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning
Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Johan Stävell.

3. Föregående protokoll
• Erkki skickar ut nya påminnelser till gamla medlemmar som inte betalat avgiften på två år.
• Erik och Helena ser till att FBK:s hemsida www.hamnen.com/fbk uppdateras.
• Om kaféidkaren vill dra in vatten får denne bekosta det själv säger Stadens fastighetskontor.
FBK:s uppgift är att se till att arbetet blir fackmannamässigt utfört. Erik, som sköter kommunikationen mellan kaféidkaren och staden i ärendet, inväntar en kopia på en offert.
• Den trasiga bänken vid bastuns dusch kasserades vid höststädningen och har tillfälligt ersatts med annan från badet.

4 .Ekonomisk rapport (se bilaga)
Vid närmare granskning har föreningen snarare 750 betalande medlemmar mot tidigare rapporterat ca 800 medlemmar. Erkki förklarar ”medlemstappet” med att medlemmar betalar olika avgifter. Han räknar dock med att få in ytterligare några medlemsavgifter för innevarande verksamhetsår.
Erkki hade även gjort en ”för-revision” mot kommande budget och beräknar att föreningen kommer att ligga på ett underskott på ca 8 500 kronor nästkommande verksamhetsår.
Styrelsen beslutade, att trots detta, inte rekommendera en höjd medlemsavgift vid årsstämman.

5. Övriga frågor
Johan Stävell, ansvarig för badets yttre underhåll, avgår från styrelsen sedan han flyttat till Malmö.
Erik Esbjörnsson ersätter Johan fram till årsstämman.
Valberedningen kommer att föreslå Erik E till den post i styrelsen som Johan lämnar.
Erik J rapporterade om informationsskyltarna som ska sättas upp innanför och utanför badet till nästa badsäsong. Förutom text ska skyltarna vara försedda med lättförståeliga symboler så att även icke läsande/svensktalande badgäster ska förstå förbud mot t ex hundar och grillning.
Staden vill att öppettiderna utökas för allmänheten. Styrelsen beslutade, att om man kan enas med kaféägaren, ska lördagar och söndagar i maj och september vara tillgängligt för allmänheten mellan kl 9 och 17. Sedan tidigare har allmänheten tillgång till badet juni till augusti mellan kl 9 till 17.
Stadens fastighetskontor ska åtgärda skadorna på taket ovanför herrarnas soldäck. Tjärpappen har fläkts upp och riskerar att orsaka allvarligare skador på byggnaden. Även hängrännorna har slitits ner. Detta kan inte anses som FBK:s ansvarsområde menade styrelsen.
Elementen i omklädningsrummet är gamla och energikrävande. Erik ska se vad marknaden har att erbjuda så att vi kan ersätta de gamla med mer tillförlitliga och energieffektiva dito.
Belysningen i trappan från Snoilskyvägen utsätts med jämna mellanrum för vandaler, till förtret för alla som nyttjar den kvällstid. Det har nu framkommit, enligt ett avtal från 2001, att det är FBK som ska ansvara för belysningen. Eftersom belysningen är att betrakta som allmän och inte en angelägenhet för föreningens medlemmar beslutade styrelsen att säga upp avtalet och begära en omförhandling med staden.
Håkan har noterat att några av värdeskåpen alltid är stängda. Någon eller några har helt sonika lagt beslag på dessa. Skåpen är ursprungligen vapenskåp från Stockholmspolisen och hitförda av tidigare styrelsemedlemmen, tillika tecknaren Björn Bekåson. FBK uppmanar alla badande medlemmar att lämna skåpet öppet med nyckel efter varje besök.
Utrymmet under soldäcken ska förses med ett lås.

6. Mötet avslutades

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Johan Stävel