Styrelsemöte 16 februari 2009

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 16 februari 2009, på kafé Bageriet 1935.
Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Erkki Holva, Erik Johansson, Johan Stävell och Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning
Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Marianne Allen.

3. Föregående protokoll
Erik har lagt upp FBK:s hemsida på adress www.hamnen.com/fbk. Än så länge finns bara föreningens stadgar på sidan, men meningen är att man ska hitta styrelseprotokoll, välkomstbrev och annan aktuell information. Medlemsmatrikeln som också ska läggas in ska endast vara tillgänglig för styrelsen.
De nya lavarna är på plats. Vi tackar Henka för ett fint arbete. Nu återstår det för våra badande medlemmar att underhålla lavarna med såpa och vatten.
Nytt plank av förbehandlat virke har satts upp mellan kaféhuset och gaveldörren samt vid gamla urinoaren. Det ska målas senare under våren.
Hela planket ska successivt bytas ut under våren. Om det blir samma entreprenör som utför det fortsatta arbetet vet vi inte.
Det var det mest akuta som man började med och pengarna räckte till. Thord Franzén hjälper föreningen med att ha koll på att arbetet utförs på ett fackmannamässigt vis.

4. Ekonomisk rapport
Erkki har gjort sitt första bokslut för FBK och vi ger honom en eloge. Revisorerna har granskat räkenskaperna och har inget att erinra. Vi släpar fortfarande efter med gamla elräkningar som kan dyka upp. Årets vinst på 39 300 kronor ska alltså ses mot bakgrund av detta. (se bilaga)
Som tidigare nämnts föreslår styrelsen att medlemsavgiften höjs till 200 kronor.
FBK hade under 2008 ca 820 betalande medlemmar.

7. Övriga frågor
Valberedningens förslag till ny styrelse och funktionärer diskuterades. Styrelsen beslutade att föreslå några justeringar i förslaget. Valberedningen får åter ärendet på sitt bord.
Arrangemanget med badkafé, som vi sedan flera år haft med kaféet i Fredhäll, ansåg styrelsen ska fortsätta. Ett nytt avtal måste dock tecknas med de nya ägarna. Erik har kontakt med tjejerna och tar fram ett förslag till kontrakt med de åtagande föreningen förväntar sig av arrendatorerna.
FBK:s hemsida är under uppbyggnad. Målet är att till årsstämman den 23 mars kunna presentera en fungerande och informativ sida med länkar till relevanta sidor. Erik och Helena hjälps åt.
Har du bilder eller andra dokument som du tror kan passa på hemsidan kan du mejla FBK på fbk @hamnen.com.
Nästa styrelsemöte hålls den 20 april. Då ska Håkan presentera förslag till årsplan för 2009, med viktiga datum för vår-och höststädning samt höstfesten.
När den är godkänd kommer den att finnas på FBK:s hemsida, så att alla kan planera in och inte behöver missa dessa så viktiga aktiviteter.

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Marianne Allen