Styrelsemöte 19 oktober 2009

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 19 oktober 2009, i föreningens omklädningsrum.
Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Erkki Holva, Erik Johansson, Johan Stävell och Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning
Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Marianne Allen.

3. Föregående protokoll
• Erkki skickar ut nya påminnelser till gamla medlemmar som inte betalat avgiften på två år.
• Eftersom det inte är aktuellt med uthyrningsverksamhet, bordlades ärendet om Rutiner för uthyrning av badet ännu en gång.
• Erik och Helena ser till att hålla FBK:s hemsida www.hamnen.com/fbk.uppdaterad. Här finns uppgifter om styrelsen, protokoll, FBK:s e-postadress och hur man gör en adressändring.
• Höstfesten den 29 augusti blev som vanligt lyckad och vi var drygt 50 personer som kalasade på lasangebuffén från Silvania och sedan dansade till Lars Nygrens orkester. Vi tackar alla som hjälpte till att göra festen så trevlig!
• Thord har fixat låset till förrådet. Under sommaren var det som bekant inbrott både där och i kafét.
Inga större värden försvann, men nya lås måste köpas in.
• Bänken vid bastuns dusch har inte blivit lagad. Sannolikt har väl skötselgruppen ansett den oduglig som sittmöbel.

4. Ekonomisk rapport (se bilaga)
FBK har nu ca 800 betalande medlemmar. Några har dock missat att avgiften höjts från 150 kronor till 200 kronor. Elräkningarna fortsätter att ramla in och är FBK:s i särklass dyraste utgift. Kafé Russin har betalat in sin hyra på 6 500 kronor.

5. Uppföljning av första sommaren som allmänt bad
Håkan summerade sommaren med synpunkter från både medlemmar, staden och badgäster. Han kunde dock konstatera att det trots allt fungerat bra. Nu fortsätter arbetet inför nästa säsong och hur ansvaret ska fördelas mellan FBK, staden och hyresgästen. Håkan redogjorde för minnesanteckningarna som gjordes efter besiktningen tidigare i höstas (se bilaga). Här framgår tydligt vilka ansvarområden FBK har respektive vad staden svarar för. Den här gemensamma besiktningen ska göras en gång om året.
Medlemmarna ska informeras om vilka regler som gäller för badet och hur vi ska förhålla oss till badets gäster. Det gäller bl a allmänhetens tillgång till badet och nakenbadning.
Badgäster ska i sin tur få information från fyra nya skyltar som FBK ska författa. På bastugrindens utsida ska Endast medlemmar stå och på insidan Nakenbadförbud. En tredje skylt ska tydligt informera om förhållningsregler för badet. Det ska inte vara tillåtet att grilla, skräpa ner eller ha med sig hund in på badet. Det fjärde skylten ska författas av hedersmedlemmen Lars Nygren och ska kort berätta om badets historia. Staden godkänner, bekostar och sätter sedan upp skyltarna så att de följer stadens grafiska profil.
Det återstår två år av hyresavtalet med kaféidkaren. För att det ska löpa så friktionsfritt som möjligt är det viktigt att FBK förhåller sig tydligt gentemot sin hyresgäst. Han vill dra in vatten men får då bekosta det själv enligt stadens beslut. FBK ska be att få in en kopia på offerten så att det blir fackmannamässigt utfört. Det är viktigt att han följer lagstiftningen vad gäller livsmedelshantering och att han har ett eget sopavtal. Erik har stenkoll.

6. Övriga frågor
Styrelsen har beslutat att använda sitt arvode till att förkovra sig i badandets konst. Tidigare har vi lärt oss bada Hamam men nu blir det svenskt havsbad, närmare bestämt i Nynäshamn.
Skötselgruppen med Johan i spetsen planerar inför städdagen söndagen den 1 november. Enligt besiktningsprotokollet lär det behövas många villiga händer. Belöningen blir varm ärtsoppa och punsch!
Thord upptäckte att FBK inte följt kostnadsökningarna, och konstaterar att en entrényckel numera kostar 90 kronor att tillverka och bör således kosta detta också. Styrelsen hade inget att invända.

10. Mötet avslutades

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Marianne Allen