Styrelsemöte 20 april 2009

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 20 april 2009, på kafé Bageriet 1935.
Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Erkki Holva, Erik Johansson, Anna Rising, Johan Stävell och Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning
Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Anna Rising.

3. Föregående protokoll
Ingenting från föregående styrelsemötet fanns på ”att göra listan”.

4. Ekonomisk rapport (se bilaga)
654 medlemmar har redan betalat in avgiften på 200 kronor. Eftersom det finns medlemmar som ”ramlat ur” medlemsmatrikeln och inte fått kallelsen med inbetalningskortet, beslutade mötet att göra ett nytt utskick till medlemmar som inte betalat de två senaste åren.

5. Nytt avtal med kaféidkare
Sedan kafé Bageriet 1935 frånsagt sig uppgiften att driva sommarkafé på badet, har Erik varit i kontakt med några lokala entreprenörer. Tre förslag hade inkommit samt en intresseanmälan från kafé Russin. Då ett förslag rörde sig om en anhörig till en styrelsemedlem beslutade styrelsen att detta förslag skulle beaktas men inte särbehandlas. Efter diskussion beslutade man att teckna avtal med Rayed Faraj, mer känd som ägare till Fredhällsgrillen och tidigare kafé Edda mittemot Lärarhögskolan. Erik stämmer av med Rayed. Avtalet är ettårigt.

6 Rapport från stadens Fastighetskontor, FSK
Erik Johan och Thord ska träffa FSK för att se över vårt avtal. De ska också upprätta en underhållsplan för badet. Enligt beslut ska staden avsätta 300 000 kronor årligen för underhåll och drift.

7. Hemsidan
Erik håller på och arbetar med FBK:s hemsida som ska läggas ut lagom till städdagen den 25 april. Sedan tidigare har man kunnat läsa stadgarna på adress www.hamnen.com/fbk. Förutom styrelseprotokoll, välkomstbrev och annan aktuell information ska man här kunna göra en adressändring.

8. Säkringar till bastuaggregatet
Anledningen till varför bastun vid ett flertal tillfällen varit kall och utslagen beror på att badare kastar på alltför mycket vatten på ett inte tillräckligt varmt aggregat.
Vattnet som slås på förångas inte utan leder till att säkringarna utlöses.
Henkas råd är att vi plockar ut de keramiska stenarna och rengör dem i citronsyra samt dammsuger aggregatet från stenrester. Det ska enligt leverantören göras en gång per år och kommer således finnas med som en stående punkt på städlistan.
Föreningen ska också byta ut samtliga automatsäkringar.
Johan ska dessutom se till att det inte ska gå att tjuvkoppla bastun, vilket tydligen förekommer.

9. Årsplanen
Håkans förslag till årsplan med viktiga datum godkändes och sitter nu uppe på anslagstavlan. Den kommer även finnas på vår nya hemsida.

10. Övriga frågor
Vår närmsta granne Stockholms Segelklubb SSK, har nu ett avtal med staden angående vattenförsörjning vid segelklubbens servicebrygga. SSK har bekostat och grävt ner en plastslang tvärs över gräsmattan bakom bastun. SSK reglerar vattenförbrukningen direkt med staden. Eriks instruktioner för nedgrävningen, att ingreppet skulle vara snyggt, har inte efterföljts. SSK svarar att de efter ett regnväder, då jorden satt sig, är beredda att leverera jord och snygga till.
Rutiner för uthyrning saknas. Frågan diskuterades men bordlades till nästa möte.

11. Mötet avslutades

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Anna Rising