Årsmöte 23 mars 2009

Protokoll fört vid FBK:s ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2009 kl 18.30 i SKB:s samlingssal i Fredhäll.

1. Till mötets ordförande valdes Håkan Asplund.

2. Till sekreterare valdes Helena Karlson.

3. Röstlängden justerades. 57 medlemmar antecknade sina namn.

4. Till justeringsmän valdes Gösta Grönholm och Jonas Larsson.

5. Stämman förklarades stadgeenlig utlyst.

6. Dagordningen godkändes, sedan två övriga frågor lagts till (se punkt 18).

7.  Styrelsens årsredovisning jämte revisorernas utlåtande.Verksamhetsberättelsen för 2008 utgick tillsammans med kallelsen. Mötet hade inget att erinra.
Erkki Holva redogjorde för föreningens ekonomi (se bilaga). Antalet betalande medlemmar för 2008 var 795, vilket innebär en liten ökning sedan förra året. De största utgifterna som FBK haft för verksamhetsåret är höstfesten, lokalhyran
och elräkningen. Årets resultat blev 39 322 kr. Erkkis förslag att summan sätts in på bankontot fick stämmans bifall.
Revisorernas utlåtande. Peter Andersson och Eva Lena Olsson läste upp revisionsberättelsen och föreslog att ge
styrelsen ansvarsfrihet.

8. Årsredovisningen fastställdes.

9. Dispositioner enligt den fastställda årsredovisningen Se bilaga. Årets resultat: 39 322 kr. Summa tillgångar och skulder per 2008-12-31: 159 310 kr.

10. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

11. Val av styrelse
Valberedningens förslag till ny styrelse med ansvarsområden antogs av stämman.
Till ordförande valdes Håkan Asplund vid förra årsstämman för två år.
Till sekreterare omvaldes Helena Karlson för två år.
Till kassör omvaldes Erkki Holva för två år.
Övriga ledamöter:
Fastighetsansvarig: omval av Erik Johansson för ett år.
Ansvarig för löpande drift: omval av Johan Stävell för ett år.
Ansvarig för sociala aktiviteter: omval av Marianne Allen för ett år.
Ansvarig för övriga frågor: nyval av Anna Rising för ett år.

12. Till revisorer omvaldes Peter Andersson och Eva-Lena Olsson för ett år.

13. Val av  skötselgrupp:
Skötselgruppen har enligt valberedningens förslag delats upp i två grupper med olika ansvarsområden.
Till skötselgrupp för det inre underhållet omvaldes Erik Asp, Thord Franzén, Henka Intonen, Leif Hillesöy och Eva-Lena Olsson för ett år. Nyval av Hans Ehn för ett år.
Till skötselgrupp för det yttre innehållet omvaldes Marianne Allen, Lena Hoff, Maj Hård, Derek Netts för ett år och nyval av Hans Ehn för ett år.

14. Val av festkommitté:
Till ansvarig för festkommittén valdes Marianne Allen. Till hennes hjälp omvaldes Anna och Leif
Arnmar, Erik Asp, Lena Mardla, Per Sandwall och nyval av Anna Rising för ett år.

15. Val av valberedning:
Till valberedning omvaldes Berit Ekstrand och Erik Lundkvist.

16. Fastställande av årsavgift
Mot bakgrund av det nya avtalet med staden beslutade stämman att höja avgiften med 50 kr, dvs till 200 kr.

17. Fastställande av styrelsearvode
Mötet beslutade att behålla arvodet på samma nivå som tidigare dvs 15 000 kr. Ordföranden kunde dock konstatera att styrelsen endast gjort av med drygt halva beloppet.

18. Övriga frågor.
Enligt det förslag som varit ute på remiss föreslår nu Kungsholmens stadsdelsförvaltning att Fredhällsbadet blir ett sk EU-bad från 2010, d v s ett allmänt bad med badrättigheter i  Mälaren. Vattenprover har tagits under två års tid och samtliga prover har visat att vårt vatten är ”utmärkt”. FBK:s styrelse tolkar detta som ett positivt beslut, som också kommer gagna föreningen. Staden budgeterar verksamhet och underhåll till ca 300 000 kr/år.
Erik redogjorde för föreningen hemsida som är under uppbyggnad. Än så länge syns bara föreningen stadgar om man går in på
http://hamnen.com/fbk/. Fullt utbyggd är det meningen att medlemmar ska finna aktuell information på hemsidan.

19. Mötet avslutades.

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Gösta Grönholm
Jonas Larsson