Styrelsemöte 14 december 2010

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 14 december 2010,
på Boteca da Silvania
Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Thord Franzén,
Erik Johansson, Per-Erik Lundgren och Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare och justeringsman
Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Thord Franzén.

3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

4. Rapporter från ämnesansvariga
Ekonomi (se bilaga)
725 medlemmar har hittills betalat in medlemsavgiften. Per-Erik ska begära in fakturaunderlag från förre kassören angående nyckelhanteringen.  Håkan föreslår att Per-Erik kallar till ett möte före jul där Per-Erik, Håkan och Erkki Holva går igenom några oklarheter vad gäller medlemsregistret och kostnader för lokalhyra. Per-Erik har tagit fram en ekonomisk prognos för nästa verksamhetsår och föreslår en höjning av avgiften till 250 kronor.
Fastighet
Underhållsplanen hade inte reviderats till mötet. Erik ser till att mejla ut den till styrelseledamöterna till torsdag 16/12.
Drift
Thord har reglerat temperaturen i bastun. ”Isfritt” det s k saltet som finns tillgängligt i bastun för att smälta bort is, lär enligt Thords uppdragsgivare vara miljöcertifierat. Föreningen rekommenderar dock att badande medlemmar bär sockor eller tofflor där ”Isfritt” är utstrött.
Socialt
Marianne kunde tyvärr konstatera att allt färre funktionärer i föreningen var villiga att ställa upp i arbetet inför städdagen den 30 oktober. Ungefär 30 personer hjälpte till att städa badet under två timmar. Dock hanns inte allt med.
När staden inte hämtade skräpet efter städningen, trots flera påringningar av Thord, tog hans företag på sig jobbet och forslade bort skräpet.
Information
Per Rohdin, medlem sedan många år, har tagit fram ett förslag till ny hemsida för FBK. Håkan, Erik, Per-Erik och Helena träffade Per för ett möte den 22 november för att diskutera hemsidan och dess utformning. Helena kommer att vara redaktör för sidan och huvudansvarig.
Ordförande
Vi får inte länge hålla årsstämma i den lokal som vi hittills hållit våra årsmöten. Thord ska kolla med Klastorpsskolan och Erik Lärarhögskolan. Övriga styrelsemedlemmar hjälper till och sonderar terrängen för lokaler som tar ca 60 personer.
Marianne Allen ställer inte upp för omval i styrelsen vid årsstämman. Hon uppmanades att vara Valberedningen behjälplig och tillfråga tänkbara kandidater till efterträdare. Håkan uppmanade Marianne, Erik och Thord och höra sig för om personerna i deras funktionärsgrupper ställer upp för omval.

5. Föregående protokoll, oridinarie styrelsemöte den 18/10
• De två sista informationsskyltarna är inte levererade p g a produktionstekniska skäl. Erik har koll och ser till att de kommer på plats.
• När staden en gång satte upp belysningen i trappan (på FBK:s begäran) tog vi på oss ansvaret för belysningen. Problemet är dock att vi också har ansvaret efter det att belysningen eventuellt har tagits bort/inte fungerar. Det skulle kunna tolkas som att vi då också ansvarar för eventuella skador som kan inträffa i mörkret. Staden har gått med på att detta är orimligt och har lovat att detta ansvar tas bort ur avtalet. Detta har ej gjorts trots flera påpekanden. Håkan ansvarar.
• För att hålla omklädningsrummet fräscht har ett skoförbud införts. Thord gör ett nytt försök att införskaffa en stor dörrmatta och skohylla samt göra en tydlig markering var skogränsen går.
• Thord fortsätter att tänka ut en lösning på hur elskåpet kan låsas, så att ingen ska komma på idén att tjuvkoppla bastun eller höja temperaturen. Lösningen på hur en kollektiv bastunyckeln ska finnas tillgänglig för låsning av bastun, utan att försvinna, kvarstår. Thord tar tacksamt emot förslag.
• Staden hävdar i mötesanteckningarna från besiktningen att FBK ansvarar för att myndighetskraven mot kaféägaren uppfylls samt att FBK ska betala för del av vattenkostnaden. Båda dessa påståenden är fel. Staden ska meddelas detta. Erik har inte fått svar trots påpekande.
• FBK svarar för att olja in badbryggor och trappor. Per-Erik kan möjligen få låna en maskin som underlättar arbetet.
• Hur blir man ny medlem i FBK? Erik ser till att Håkan får det underlag som Erik Esbjörnsson föreslagit föreningen. Håkan skissar på ett förslag till nya villkor för att bli medlem i FBK.
• Nyckelpriserna höjdes vid förra styrelsemötet till 150 kr för éntrenyckeln och 400 kr för bastu-nyckeln vilket mer motsvarar självkostnadspriset.

6. Övriga frågor
Inga övriga frågor

7. Mötet avslutades
Mötet avslutades med en julmiddag, dit alla funktionärer och hedersmedlemmar inbjudits.

Vid protokollet   
Helena Karlson                                                          

Justeras
Thord Franzén