Styrelsemöte 15 februari 2010

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 15 februari 2010, på Boteco da Silvania, Kungsholms strand 173
Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Erik Esbjörnsson, Erkki Holva, Erik Johansson och Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning
Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Erik Johansson.

3. Föregående protokoll
Erkki har skickat ut 58 påminnelser till gamla medlemmar som inte betalat avgiften på två år. Endast två personer har svarat att de vill fortsätta som medlemmar.
Kaféidkaren har önskemål om att dra in vatten till badsäsongen. FBK ska se till att det blir fackmannamässigt utfört. Erik J sköter kommunikationen mellan kaféidkaren och staden i ärendet samt inväntar en kopia på en offert.
Erik J beställer informationsskyltarna, som ska ska sättas upp innanför och utanför badet till nästa badsäsong. Skyltarna riktar sig både till medlemmar och den badande allmänheten. Förutom text ska skyltarna vara försedda med lättförståeliga symboler så att även icke läsande/svensktalande badgäster ska förstå förbud mot t ex hundar och grillning. Allmänhet ska även upplysas att ”Endast medlemmar” har tillträde vid bastugrinden och medlemmar ska på andra sidan grinden uppmanas att det råder ”Nakenbadförbud”.
Håkan ansvarar för skylten om badets historia vars text författats av hedersledamoten Lars Nygren.
Staden vill att öppettiderna för allmänheten utökas och styrelsen har inget att erinra. Om FBK kan komma överens med kaféägaren, som enligt avtal ska svara för öppning och stängning, ska lördagar och söndagar i maj och september vara tillgängligt för allmänheten mellan kl 9 och 19 och alla dagar juni till augusti mellan kl 9 till 19. Sedan tidigare har allmänheten tillgång till badet juni till augusti mellan kl 9 till 17.
Huruvida staden har åtgärdat skadorna på taket ovanför herrarnas soldäck är oklart. Tjärpappen var vid höststädningen uppriven och hängrännorna hade slitits ner. Skötselgruppen kollar.
Säkringarna har slagit ifrån vid fler tillfällen under hösten/vintern. I synnerhet har de manliga badarna drabbats av ett utkylt omklädningsrum. Derek gjorde en felsökning och kunde konstatera att en vattenkokare orsakade överslaget. Den får numera inte användas! Sannolikt kan även hårtorken (även privat medtagna) ha orsakat detsamma.
Styrelsen beslutade att göra en större översyn av elförsörjningen till bastu och biutrymmen. Sedan tidigare har styrelsen konstaterat att elementen i omklädningsrummet är gamla och energikrävande och ska ersättas med mer tillförlitliga och energieffektiva dito. Erik J föreslog att vi installerar tre till fyra oljebaserade element som är anpassade för en-fas. Det kommer kosta föreningen ca 10 000 kronor vilket styrelsen tyckte var väl investerade pengar. Styrelsen lägger ut arbetet på vår tidigare anlitade elentreprenör.
Håkan har nu sagt upp det avtal vi har med staden som gör FBK ansvarig för belysningen i trätrappan från Snoilskyvägen. Belysningen är att betrakta som allmän och ska inte betraktas som en angelägenhet för föreningens medlemmar. Skötselgruppen har under flera år tvingats byta ut dyra glödlampor som ofta utsatts för åverkan.
Några av värdeskåpen är alltid stängda. Har någon lagt beslag på ett skåp eller har nycklarna förkommit? FBK uppmanar alla badande att lämna skåpet öppet med nyckel i efter varje besök.
Var reservnycklarna till värdeskåpen finns är ett mysterium. Ingen vet vem som tog hand om dem efter Gösta Grönholm. Skåpet som en gång förvarat polisens tjänstevapen och donerats till oss genom vår förre styrelsemedlem Björn Bekåson, blir dyra att ersätta. Därför ska Håkan se till att nya reservnycklar införskaffas. Dessa ska sedan förvaras hos Thord Franzén, föreningens ”nyckelman”.

4. Ekonomisk rapport (se bilaga)
Under 2009 hade FBK 818 betalande medlemmar. Intäkterna för medlemsavgifterna motsvarar inte antalet medlemmar så någon/några betalar in för mycket. Medlemstaket är sedan tidigare stämmobeslut 900.
Enligt Erik J/Thord F:s ett år gamla underhållsplan och Erkkis budget skulle medlemsavgiften behöva höjas med 69 kronor. Men eftersom staden har tagit på sig en stor del av underhållet beslutade styrelsen att avvakta med avgiftshöjning. Däremot vill styrelsen ha mandat att till 2011 besluta om en höjning, om verksamheten så kräver.
FBK har för första gången debiterats för elen fullt ut. Sannolikt får vi räkna med en höjning till följd av den kalla vintern.

5. Övriga frågor
Som vanligt skickas inbjudan till årsstämman den 22 mars ut tillsammans med verksamhetsberättelsen och inbetalningkort. Erik J filar på en ny underhållsplan och Helena uppdaterar välkomstbrevet. Erik J ska dessutom se till att timern justeras och följer de anslagna tiderna.
Styrelsen diskuterade hur man kan uppmuntra medlemmar att bli mer aktiva i verksamheten då skötselgruppen inte är att betrakta som en servicegrupp. FBK är en ideell förening där ”någon” faktiskt kan vara vem som helst. Om t ex såpan är slut kan vem som helst köpa och få tillbaka utlagda pengar mot kvitto.

6. Mötet avslutades

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Erik Johansson