Styrelsemöte 16 augusti 2010

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 16 augusti 2010, i FBK:s omklädningsrum
Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Thord Franzén, Erik Johansson, Per-Erik Lundgren och Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare och justeringsman

Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Marianne Allen.

3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll, oridinarie styrelsemöte den 19/4 samt det extrainsatta mötet den 25/4
• Vad indragning av vatten till kaféet beträffar, backar staden och vill att kaféidkaren först får sin verksamhet vid badet godkänd av miljömyndigheten. Det räcker inte det tillstånd han har för Kaffe & Russin. FBK har inte för avsikt att bekosta en vattenledning till kafeet. Erik J har kontakt med kaféidkaren i ärendet.
• Alla informationsskyltarna, utom den om badets historia, är nu uppsatta. Den ska dock sitta på plats inom kort genom Eriks försorg.
• Vid den årliga besiktningen av badet framkom att FBK och staden inte har samma uppfattning om ansvarsfördelningen vad underhållet beträffar. Det handlar om hur man tolkar hyresavtalets bilaga 3 (se bilaga).”Hyresgästen ska väl vårda och underhålla lokalens inre och yttre underhåll, detta gäller även staket och brygga. Försämras dessa genom att hyresgästen eftersätter yttre underhåll har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad åtgärda bristerna.
Hyresgästen och hyresvärden upprättar en underhållsplan som beskriver de åtgärder som skall utföras de närmaste åren och denna uppdateras sedan årligen.”
Stadens tolkar avtalet så att FBK ska ta på sig ett större ansvar för inre och yttre underhåll. Håkan har varit i kontakt med en jurist och fått reda på att i tvister om tolkning ska den svagare parten, dvs FBK, ha en starkare ställning. Håkan håller kontakten med Fastighetskontoret.
• Erik har gjort en översyn av elförsörjningen till bastu och biutrymmen. Nya element har installerats och elen har justerats så att man kan använda en hårfön eller vattenkokare, utan att säkringarna går.
• När Håkan ville säga upp avtalet om belysningen i trätrappan från Snoilskyvägen, visade det sig att det var på FBK:s begäran som staden bekostat installationen och att FBK:s motprestation skulle vara att därefter sköta underhåll och bekosta skador. Anledningen till att säga upp avtalet var upprepad förstörelse och att trappan används flitigt av allmänheten och bör betraktas som en kommunal angelägenhet. Mötet beslutade att Per-Erik ska hålla koll på kostnaderna för belysningen.
• En aktiv hemsida är ett önskemål från många medlemmar. Ett förslag har lämnats in och Erik ska ta kontakt med medlemmen som gjort den och presentera den vid nästa möte. Meningen är att sekreteraren blir webbredaktör och ansvarar för att informationen uppdateras.
• För att hålla omklädningsrummet fräscht har, som tidigare rapporterats, ett skoförbud införts. Thord ärver uppdraget från Erik Esbjörnsson: att införskaffa en stor dörrmatta och skohylla samt göra en tydlig markering var skogränsen går.

5. Val av t f driftansvarig till styrelsen efter Erik Esbjörnsson
Thord Franzén, funktionär i skötselgruppen för inre underhåll samt ansvarig för nyckelhanteringen, valdes in i styrelsen som interim ledamot. Han ersätter Erik Esbjörnsson, som lämnat Sverige för att rapportera i DN från Afrika. Thord har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och har tidigare inkallats för sitt expertkunnande i föreningens verksamhet. Han blir nu ansvarig för inre underhåll fram till nästa årsstämma.
Anna Rising blir ny nyckelkvinna i föreningen.

6. Rapport från områdesansvariga
6.1 Ekonomi (se bilaga)
Per-Erik kunde konstatera att föreningen under första halvåret haft mycket hög elförbrukning och därtill höga utgifter. Per-Erik ska se över avtalet och se om det finns någon mer fördelaktigare elleverantör. Sedan ska Thord hitta en lösning så att elskåpet förblir låst, och det en gång för alla gör det omöjligt att tjuvkoppla bastun!
Enligt medlemsmatrikeln finns det 689 betalande medlemmar.
6.2 Fastighet
Erik har varit i kontakt med kaféidkaren som vill ha reduktion av hyran för innevarande verksamhetsår. Denne påstår att årets försäljning inte givit något plus i kassan och överväger att avbryta avtalet med FBK. Förutom att hålla badet med kafé har kaféidkaren löst FBK:s uppgift att öppna och stänga badet under sommaren. Efter omröstning beslutade mötet att gå honom till mötes eftersom någon annan lösning inte stod att finna. Erik uppdaterar underhållsplanen för fastigheten.
6.3 Drift
När Thord hade tagit fram nykelkopior till värdeskåpen, kom de gamla kopiorna som varit ute på vift tillrätta. Det känns tryggt att veta att Anna har dubbla kopior. Däremot har bastuns blå nyckel inte kommit tillrätta. Thord får tänka ut någon bra lösning så att den inte får ben och alltid återfinns där den ska.
Badet fick i början av sommaren en lös pontonbrygga/flotte, som flitigt använts av badets yngre besökare. Varifrån pontonen kommer är inte känt. Däremot upptäckte en medlem att stora solbryggan, där pontonen legat förtöjd, skadats när snabba båtar passerat och slagit upp svallvågor. FBK ser till att den fraktas bort.
6.4 Social
Marianne har haft möte med sin funktionärsgrupp och allt är under kontroll inför årets stora begivelse – höstfesten! ”Allt är under kontroll” rapporterar Marianne.
6.5 Information
Mellan styrelsemötena håller styrelsens kontakt över nätet. Det innebär att hela styrelsen är underrättad om vad som är på gång i de olika funktionsgrupperna och kan informera medlemmarna om det löpande arbetet i föreningen.
6.6 Ordförande
Håkan rapporterade om inbrottet som kafét haft under sommaren. Hänglåset till kaféet var uppbrutet och ca 700 kr var stulna var ur kassan samt några läsk och öl. Inbrottet har polisanmälts. FBK har hittills bekostat de nya låsen till kaféet, men Håkan menar att det är staden som ska stå för kostnaderna eftersom det rör sig om skadegörelse. Fråga ska tas upp i samband då övriga avtalsfrågor diskuteras.

7. Övriga frågor
Hedersmedlemmen Åke Widblom har gått ur tiden. Han var under många år klubbens allt-i allo och fixade det mesta på badet. Det var t ex Åke som byggde Kalles brygga. Vi är många som minns Åke med värme.
Anna får i uppdrag att till nästa möte lämna förslag på hur styrelsearvodet ska användas.

7. Mötet avslutades

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Marianne Allen