Styrelsemöte 18 oktober 2010

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 18 oktober 2010, på Boteca da Silvania.
Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Thord Franzén, Erik Johansson, Per-Erik Lundgren och Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare och justeringsman
Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Per-Erik Lundgren.

3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll, oridinarie styrelsemöte den 16/8
• Den 1 november ska de två sista informationsskyltarna vara levererade. Erik ser till att de kommer på plats.
• När staden en gång satte upp belysningen i trappan (på FBK:s begäran) tog vi på oss ansvaret för belysningen. Problemet är dock att vi också har ansvaret efter det att belysningen eventuellt har tagits bort/inte fungerar. Det skulle kunna tolkas som att vi då också ansvarar för eventuella skador som kan inträffa i mörkret. Staden har gått med på att detta är orimligt och har lovat att detta ansvar tas bort ur avtalet. Håkan ansvarar.
• För att hålla omklädningsrummet fräscht har ett skoförbud införts. Thord införskaffar en stor dörrmatta och skohylla samt gör en tydlig markering var skogränsen går.
• Något nytt fast lås har inte bytts ut på kaféet. Däremot har kafeidkaren försett det med ett nytt hänglås, som FBK bekostat. Anna har reservnycklar dit. FBK har hittills bekostat de nya låsen till kaféet, men Håkan menar att det är staden som ska stå för kostnaderna eftersom det rör sig om skadegörelse. Fråga ska tas upp i samband då övriga avtalsfrågor diskuteras.
• Thord fortsätter att tänka ut en lösning på hur elskåpet kan låsas, så att ingen ska komma på idén att tjuvkoppla bastun. Han ska även fundera ut en lösning på hur den blå bastunyckeln ska finnas tillgänglig för låsning av bastun, utan att försvinna.
• Erik har varit i kontakt med en medlem som har erbjudit sig att utveckla FBK:s hemsida. Han har lämnat in ett förslag och erbjuder sig även att utbilda styrelsen hur man uppdaterar sidan. När det är gjort är det Erik, Per-Erik och Helena som ansvarar för att aktuell och relevant information finns på sidan.

5. Rapporter från ämnesansvariga
Ekonomi (se bilaga)
735 medlemmar har hittills betalat in medlemsavgiften. Förutom medlemsavgifter , hyra av kafé och nyckelförsäljning har föreningen haft utgifter, främst för el, reparation och underhåll, hyra och höstfesten. Som det ser ut nu kommer FBK gå med förlust för innevarande verksamhetsår. Mot bakgrund av det diskuterades en höjning av medlemsavgiften. Per-Erik ska till nästa möte ta fram en ekonomisk prognos för nästa verksamhetsår. FBK fick vid årsstämman mandat att höja avgiften om så skulle behövas till nästa år.
Fastighet & Drift
I början av oktober genomförde staden en besiktningen av badet. Thord, Håkan och Erik var närvarande. Besiktningen gick bra men FBK är fortfarande oenig med staden hur avtalet ska tolkas vad gäller yttre underhåll och några andra punkter. Staden hade bl a synpunkter på att det solades naket på soldäck när allmänheten har tillgång till badet. Sedan när gäller denna ”nya” policy?
Vidare hävdar staden i mötesanteckningarna från besiktningen att FBK ansvarar för att myndighetskraven mot kaféägaren uppfylls samt att FBK ska betala för del av vattenkostnaden. Båda dessa påståenden är fel. Staden ska meddelas detta. Erik ansvarar
Stadens löfte om ett gavellås kvarstår. FBK river den påbyggda sidoväggen där tjärpappen ändå lossnat. Vi ser till att olja in badbryggor och trappor. Pålarna till stora solbryggan måste stärkas. En elkabel som leder in till badet har lossnat från stolpen den hänger i och kan bli farlig.
Fullständig lista på vad vi ansvarar för och ska åtgärda tas fram till höststädningen den 30/10.
Socialt
Årets höstfest, välarrangerad av Marianne och funktionärer, blev som vanligt en höjdpunkt. Ungefär 48 personer åt och drack i ett härligt sensommarväder. Festen var i år flyttad en vecka tidigare än vad vi brukar ha den. Nytt för i år var Leif Arnmars coverband som spelade så det stod härliga till. Trångt var det också på dansgolvet .Thord visade sig ha oanade danstalanger!
Marianne och Anna ansvarar för att vi får något varmt i oss på städdagen den 30 oktober.
Ordförande
Som tidigare nämnts, och i förra protokollet, har staden en annan tolkning än FBK vad gäller ansvars-fördelningen av yttre och inre underhåll. Håkan har varit i kontakt med en jurist och fått reda på att i tvister om tolkning ska den svagare parten, dvs FBK, ha en starkare ställning. Håkan håller kontakten med Fastighets-kontoret.

6. Övriga frågor
Den femåriga underhållsplanen från 2008 ska revideras. Beroende på hur avtalet ska tolkas måste föreningen sätta av medel för underhåll, planerade åtgärder och oförutsedda utgifter. Thord och Erik håller koll. Per-Erik ska till nästa möte räkna ut de ekonomiska konsekvenserna av en höjd avgift.
Nya rutiner för medlemskap och nyckelförsäljning diskuterades. Mötet beslutade att Per-Erik skissar vidare på ett förslag som Erik Esbjörnsson lämnat. Nycklarna har länge sålts till ett för lågt pris. Därför beslutades att höja badnyckeln till 150 kronor och bastunyckeln till 400 kronor.
Bastutemperaturen har sedan en tid varit alldeles för hög – mellan 85 och 93 grader. Den ska justeras så att den ligger på mer badvänliga 80 till 82 grader. Thord justerar temperaturen.
Timglaset har gått sönder. För att hålla ordning på tiden ska Ola be ägaren till den stora neonklockan på andra sidan vattnet i Alvik att starta den igen. Det är nog enklare och billigare att köpa ett nytt timglas.
Mot bakgrund av föreningens ekonomi kommer styrelsen använda sitt arvode återhållsamt.
Anna får i uppdrag att anordna aktivitet.

7. Mötet avslutades

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Per-Erik Lundgren