Styrelsemöte 19 april 2010

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 19 april 2010, på Boteco da Silvania, Kungsholms strand 173
Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Erik Esbjörnsson, Per- Erik Lundgren och Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare och justeringsman

Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Erik Esbjörnsson.

3. Godkännande av dagordning
Dagordningen kunde godkännas sedan mötet beslutat att bordlägga några punkter till ett extrainsatt styrelsemöte till söndagen 25 april (städdagen). Anledningen till det extrainsatta mötet är att föredragande, Erik J, sitter fast någonstans i Europa sedan askmolnet från vulkanen Eyjafjallajökull förhindrat honom att närvara.

4. Föregående protokoll
Kaféidkaren har önskemål om att dra in vatten till badsäsongen. FBK ska se till att det blir fackmannamässigt utfört. Han har fått in en offert på arbetet och väntar på ännu en. Erik J sköter kommunikationen mellan kaféidkaren och staden i ärendet samt inväntar en kopia på den andra offerten.
• Informationsskyltarna, som ska ska sättas upp innanför och utanför badet till nästa badsäsong visade sig, enligt en offert, bli onödigt dyra. Erik J får undersöka om det går att få fram enklare skyltar till lägre pris. Mötet diskuterade även utformning och placering av skylten om badets historia. Frågan bordlades.
• Staden vill att öppettiderna för allmänheten utökas och styrelsen har inget att erinra. De utökade badtiderna för allmänheten bygger på att kaféidkaren öppnar och stänger badet. De nya tiderna ingår inte i det treårsavtal som FBK ingick med kaféidkaren förra året. Han, kaféidkaren, vill reservera sig för eventuella undantag från de nya öppetiderna om personalen är bortrest. Frågan bordlades.
Om FBK kan komma överens med kaféägaren ska lördagar och söndagar i maj och september vara tillgängligt för allmänheten mellan kl 9 och 19 och alla dagar juni till augusti mellan kl 9 till 19.
• Skadorna på taket ovanför herrarnas soldäck och nedslitna hängrännor är anmälda till Norrmalms parkavdelning som ska åtgärda skadorna. Erik J bevakar ärendet. Förhoppningsvis ska skadorna vara åtgärdade innan öppningen för allmänheten i maj.
• Styrelsen beslutade vid förra mötet att en större översyn av elförsörjningen till bastu och biutrymmen skulle göras. Bland annat gällde det att ersätta de energislukande elementen i omklädningsrummet till mer energieffektiva dito. Ärendet bordlades till det extrainsatta styrelsesammanträdet. Vi får hoppas att askmolnet lämnar väg för vår fastighetsansvarige Erik J.
• Vid förra mötet var Erik J:s förslag att vi installerar tre till fyra oljebaserade element som är anpassade för en-fas. Det kommer kosta föreningen ca 10 000 kronor.
• Sedan Håkan sagt upp avtalet vi har med staden för belysningen i trätrappan från Snoilskyvägen visar det sig att FBK förbundit sig att sköta den sedan staden bekostat installationen. Bakgrunden är att belysningen ofta varit utsatt för åverkan, en åverkan som kostat föreningen både arbetsinsatser och dyra inköp av lampor. Inför uppsägningen av avtalet ansåg FBK att belysningen var att betrakta som allmän och borde således bekostas av det allmänna. Inför den ljusa årstiden ligger vi lågt. Håkan har koll.
• Thord F, FBK:s nyckelman, håller på att skaffa fram kopior till värdeskåpen och nya lås till de som saknat nyckel. Vad gäller badets egen blå bastunyckel, som ibland saknats/ej hittats, ska Erik Esbjörnsson komma på någon bra lösning så att den alltid återfinns där den ska.
• Erik J håller på med att justera underhållsplanen. Rapport får vänta till nästa möte.

5. Rapport från områdesansvariga
5.1 Ekonomi (se bilaga)
Vår nye kassör Per-Erik håller på att sätta sig in i FBK:s rutiner. Per-Erik har haft överlämning
med Erkki men saknar en fullständig förteckning över medlemmarna. Enligt Peter A lär antalet
betalande medlemmar enligt dags dato vara 373.
5.2 Fastighet
Bordlades då Erik J var förhindrad att närvara.
5.3 Drift
Erik E håller förbereder sig och skötselgruppen inför städdagen och håller på att sammanställa en
”Att-göra-lista”. Han framförde en förhoppning om att fler medlemmar, förrutom funktionärerna,
känner sig manade att delta i skötselarbetet. Översta laven har visat sig bräcklig sedan tvärslåarna
spruckit. Utomhusbänken vid duschen måste ersättas/åtgärdas. Ännu fler saker söker sin lösning…
5.4 Social
Marianne förbereder inför städdagen med nya plantor och förfriskningar.

6. Övriga frågor
• Ett medlem har framfört önskemål om ett rökfritt bad. Mötet ansåg att detta inte var föreningens sak att avgöra utan att medlemmen får driva sitt ärende genom staden. Håkan vidarebefordrar styrelsens svar.
• En annan medlem har framför synpunkter kring bruket att kasta vatten på bastuns väggar.
”Att kasta vatten på väggarna kan orsaka för tidig förruttnelse. Det ger heller inte samma effekt det på stenarna ger. Vattnet på stenarna omvandlas omgående till hetaste ånga, som sprids i bastun. Ingen fukt blir kvar på stenarna och värmen återställs omgående genom kaminens värme.
Vattnet på väggarna kyler ner dem och värmen återställs betydligt långsammare, under tiden trängs fukten in i virket. Värmen i bastun sänks och väggarna kan inte bidra till samma värmestabilitet som värmeaggregatet gör.
Badgäster som gillar mycket fukt i bastun kanske vill jämföra ”vår” bastu med en turkisk ångbastu. Men det är den helt annan sak. En sådan bastu uppvärmes med ånga och håller en lägre temperatur ca 70 grader.”
Samma medlem framförde ett förslag för att slippa utdragna diskussioner på årsstämman att motioner ska bifogas kallelsen och förberedas med färdiga förslag av styrelsen. Förslaget bifölls.
• Protokollet från årsstämman är nu justerat och finns anslaget i bastuns omklädningsrum.
• Årsplanen : Håkan noterade att Höstfestens flyttade datum, från den 28 augusti till den 21 augusti, inte protokollförts vilket nu åtgärdats.
• Marianne uppmärksammade styrelsen på att Höstfesten av praktiska skäl alltid föregås av ett styrelsemöte. Mötet beslutade att tidigarelägga sitt styrelsemöte till den 16 augusti.
• Helena har uppdaterat adresslistan och skickat ut den till styrelsen och berörda funktionärer.
• En medlem har tagit fram en förslag till hemsida som är enkel att uppdatera. Ärendet bordlades.
• Styrelsen har sedan förra mötet via e-post diskuterat om nya rutiner för medlemsansökan. Ärendet bordlades.
• Nya hinkar ska inhandlas. Erik Esbjörnsson ser till att det blir gjort. Även nya mattor till omklädningsrummet behöver inhandlas (vem bor närmast ett Rusta-varuhus?).

7. Mötet avslutades

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Erik Esbjörnsson