Extra Styrelsemöte 24 april 2010

Protokoll fört vid FBK:s extra styrelsemöte den 25 april 2010 på Fredhällsbadet
Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Erik Esbjörnsson, Erik Johansson och Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning
Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Erik Esbjörnsson.

3. Bordlagda frågor från föregående styrelsemöte 19/4
Erik J har konsulterat en elektriker för en översyn av elen i omklädningsrummet. Till en kostnad av
9 500 ska två nya energisnåla element installeras. Den befintliga installationen ska utökas med en ny dragning så att en extrabelastning inte ska påverka elförsörjningen till bastu eller omklädningsrum.
Erik J har den genomfört den årliga besiktningen av badet tillsammans med Stadsdelsförvaltningen, Fastighetskontoret samt företaget som sköter bojarna. Det visade sig att FBK har ett större underhållsansvar än vad vi räknat med. Enligt den upprättade rapporten ska följande arbeten vara utförda före den sista maj.
• Uppsättning av historisk skylt samt medlemsskylt (FBK)
• Då hängrännornas funktion ifrågasattes, är det upp till FBK att finansiera en uppsättning.
• Den lösa takpappen på herrarnas soldäcks sidovägg åtgärdas inte av staden eftersom det inte är en originalvägg. Det är således upp till FBK att åtgärda det.
• Oljning av stora däcket utförs av staden. Däremot måste FBK ombesörja inoljning av övriga träytor.
• Staden ska förse gaveldörren med hasp och kodlås.
• Informationsskyltarna om badet är redan på plats.
• Vad indragning av vatten till kaféet beträffar, backar staden och vill att kaféidkaren först får sin verksamhet vid badet godkänd av miljömyndigheten.
• BOJ AB, tar upp en extra dörr nedanför soldäck för att underlätta i och upptagning av bojar.
• I och med att FBK numera enligt avtal ska stå för allt kommande inre- och yttre underhåll så
aktualiseras vikten av att Erik J uppdaterar underhållsplanen för fastigheten.

4. Övriga frågor
• Erik J går in som tillförordnad ordförande när Håkan är bortrest v 17 och 18.
• Skoförbud införs i omklädningsrummet. Erik E införskaffar stor dörrmatta och skohylla samt markerar tydligt var skogränsen går.

5. Mötet avslutades

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Erik Esbjörnsson