Styrelsemöte 11 april 2011

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 11 april 2011,
I Fredhällsbadets omklädningsrum.
Närvarande: Håkan Asplund, Thord Franzén, Lena Hoff,
Erik Johansson, Lars Lind, Per-Erik Lundgren och Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare och justeringsman
Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Lena Hoff.

3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg av tre övriga frågor.

4. Från föregående protokoll
Thord ska köpa en skohylla och markera vart skogränsen går. Diskussion om hur utlägg ska administreras för styrelsemedlem med stora utlägg. Per-Erik och Thord löser detta.
Thord har justerat timern till sommartid. Trots detta verkar det som om badande medlemmar inte är överens med timern och ”justerar” manuellt. Thord ska kontrollera så att aggregatet verkligen slår på och av i rätt tid så att vi kan undvika att medlemmar själva behöver justera badtiden.
Erik formulerar en text där det tydligt framgår att överträdelse av FBK:s bestämmelser om badtider kommer att beivras.
FBK har under året utfört mer arbete än vad avtalet med stadens fastighetskontor innebär, vilket ordförande i en skrivelse också har meddelat staden.

5. Rapporter från ämnesansvariga
Fastighet
Inför den årliga besiktningen i veckan med staden och ständiga frågan: Vem ansvarar för vad? Vad är att definieras som ”ytskikt”? Ska vi som hyresgäster även visa upp bastun? (vilket fastighetskontoret hittills betraktat oss som ägare av, trots att vi är hyresgäster) Nej.
Vid besiktningen deltar Norrmalms parkmiljögrupp,  Fastighetskontoret, Stockholms boj samt Erik Thord och Håkan från FBK:s styrelse.
Kaféägaren vill ha hyresreduktion innevarande säsong för att sköta öppningen respektive stängningen av badet, trots att det ingår i avtalet. Kaféägaren har även meddelat intresse för att framledes driva kafeét. Erik har påtalat att det således blir ett avtalsbrott om han inte sköter öppning respektive stängning. Mot bakgrund av att det treåriga kontraktet löper ut i år beslutade styrelsen att gå honom till mötes. Kassören vill att kaféidkaren betalar hyran under verksamhetsåret i tid, och inte som vid förra verksamhetsåret först i februari 2011. Erik har styrelsens mandat att sköta kafékontakterna.
FBK:s styrelse hoppas att fler aktörer inför kommande säsonger visar sitt intresse att driva Fredhällsbadets kafé.
Vad  underhållsplanen beträffar, har Erik i sina beräkningar av kostnader räknat med att medlemmar ställer upp med frivilligt arbete.
Alla skyltar är framtagna och placeras i samråd med staden.
Ekonomi (se bilaga)
597 medlemmar har betalat in medlemsavgiften för 2011. Per-Erik ska städa upp i rullorna med förra kassören och revisorerna för att reda upp oklarheter.
Lars hade synpunkter kring hur badet förvarade sina medel. Per-Erik kollar upp med banker.
Thord har en vän som kan ge synpunkter om kostnader kring el-utrustning/förbrukning, som FBK tacksamt tar emot.
Socialt
Lars har, som nytillträdd, börjat förbereda sig för inför höstfesten den 20 augusti. Han ska försöka boka in Leif Arnmars orkester till festen. Helena ska lägga ut en blänkare på hemsidan där medlemmar uppmanas ge förslag till höstfestens upplägg för att minska FBK:s kostnader. T ex har föreningens medlemsansvarige föreslagit att det åter blir knytkalas och FBK bjuder på drink och musikunderhållning.
Städdag
Lena gör en lista över vad som ska göras i trädgårdsdelen. Själv kan hon inte närvara pga tjänstgöring. Thord för en lista för yttre och inre underhåll. Helena bistår med en gammal ”standardlista”. Eftersom Per-Erik inte ska deltaga vid vårstädningen kommer inoljningen av trädäcken släpa efter. Per-Erik kan låna en högtryckstvätt som underlättar arbetet avsevärt. Därför kommer detta att ske vid ett senare tillfälle, förhoppningsvis före första maj, då allmänheten äger tillträde till badet helgvis.
Drift
Thord har gjort en okulär besiktning av bryggan och stegen som skadats under vintern. För att ytterligare gå vidare, och se om det finns sprickor i bryggan, behöver han bryta upp bryggan/anordningen för att kunna få belägg om det är Citybanans entreprenörers framfart i våra vatten som orsakat skadan. Förre ordföranden, tillika hedersmedlemmen, Ola Björklin har i bild dokumenterat hur CB:s isbrytare farit fram med pontoner med last, vilket krängt undan tjock packis och kan ha föranlett skadorna. Ola för en dialog med CB. Aldrig tidigare har någon medlem varit med om liknande skador. Lars påpekar att skärgårdsbor inte har fasta stegar pga isen utan lätta upplyftbara i aluminium. Kanske något för FBK? Erik och Thord tar fram en hållbar steg-lösning.
Information
Helena har uppdaterat hemsidan. Information om vårstädning ligger ute.

Övriga frågor
Håkan har i dialog med Trafikkontoret ifrågasatt FBK:s ansvarstagande i avtalet med staden ang belysningen i trappan, och krävt en omskrivelse av avtalet. Trots löfte om detta, och upprepade påpekande, har inget skett. Så nu skickar han en skrivelse, att om han inte fått en bekräftelse inom en vecka betraktar FBK att avtalet är omskrivet. Håkan uppmanas att för diarieföringens skull e-posta brevet till registratorn på Trafikkontoret.
Thord ser till att timern verkligen slår på och av vid de avsedda tiderna.
Helena ska i korrespondens med nya ansökanden utan rekommendationer, uppmana dem att deltaga i vår/höst städning och därigenom få en chans att visa upp sitt engagemang och eventuellt träffa en blivande mentor.
Erik undrar om vi ska förnya ”galleriet” i omklädningsrummet. Det kanske finns andra bilder att visa upp? Ska vi använda hemsidan? Vad säger PUL? (Lagen om personuppgifter på nätet).

Vid protokollet  
Helena Karlson
                                                           
Justeras
Lena Hoff