Styrelsemöte 14 februari 2011

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 14 februari 2011,
I Fredhällsbadets omklädningsrum.
Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Erik Johansson,
Anna Rising och Helena Karlson.
 
 
1. Mötets öppnande
Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare och justeringsman
Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Marianne Allen.

3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
 
4. Rapporter från ämnesansvariga
Ekonomi (se bilaga)
753 medlemmar har betalat in medlemsavgiften för 2010. Årets resultat slutade på ett underskott på drygt  6 000 kronor. Den i särklass största utgift föreningen haft är för elförbrukningen. Per-Erik har tagit fram en ekonomisk prognos för nästa verksamhetsår och föreslår en höjning av avgiften till 250 kronor. Styrelsen godtog förslaget med tillägget att kostnaderna ska ses över. Vid förra årsstämman fick styrelsen mandat att fatta beslut om en höjning om så skulle behövas. Information om den nya avgiften kommer att gå ut med kallelsen till årets årsstämma.
Fastighet
Underhållsplanen har reviderats med en plan för de närmsta fem åren och ca 108 000 kronor. Erik redogjorde i stora drag för de största utgifterna: bryggan vid bastuhuset sviktar och måste bytas ut, soldäcken måste tvättas och målas om, elinstallationer måste ses över. Utifrån den årliga besiktningen med staden och ständiga frågan: Vem ansvarar för vad? Det råder delade meningar om definitionen av vad ytskikt är. Erik har i sina beräkningar av kostnader för underhållet räknat med att medlemmar ställer upp med frivilligt arbete.
Socialt
Marianne förbereder inför årsstämman som i år hålls i segelsällskapets lokaler intill badet. Berit Ekstrand hjälper till. Marianne och Anna meddelade att de inte ställer upp för omval i styrelsen. Anna kvarstår som nyckelkvinna till dess en ny nyckelperson utsetts.
 
Drift
Thord var inte närvarande på mötet. Hans uppdrag att införskaffa skohylla och markera skogräns kvarstår. Även ett lås som förhindrar att bastuaggregatet slås på utanför de bestämda tiderna saknas. Har timern justerats till normaltid?
Information
Helena och Per Rohdin har uppdaterat hemsidan. Den är i stort sett klar. Information om årsmötet ska läggas ut.
 
Ordförande
Håkan har skrivit en verksamhetsberättelse som korrigeras. Stadens vill att huvudentrén är öppen då badet hålls öppet för allmänheten. Håkan har svarat att nakenbadet på soldäck kommer att störas och att gaveldörren finns. Styrelsen beslutade att hänskjuta frågan till stämman att avgöra om nakenbad ska vara tillåtet eller inte på soldäck. En motion har hittills inkommit till årsstämman: förre ordförande vill ha en stadgeändring beträffande blandat bad och bruket av badkläder.
Årsplanen antogs och läggs ut på hemsidan. Håkan har skrivit ett brev till fastighetskontorets Gunnar Kempe där FBK ifrågasätter definitionen av begreppet ”ytskikt” samt lämnar ett förslag till vad FBK anser vara fastighetskontorets ansvar till skötsel och underhåll. Håkan tar även upp åtgärder som FBK gjort, trots att det ligger utöver avtal.
Övriga frågor
 
Förslag till besparingsåtgärder
•  styrelsen kommer framledes hålla sina möten i omklädningsrummet.
•  Peter Andersson föreslår att FBK sparar in på höstfesten genom att bjuda på drink och musik och deltagarna tar med sig egen förning (som det var tidigare).
•  Erik uppmanar alla medlemmarna att ställa upp med ideellt arbete (enligt underhållsplanen).
•  Ska FBK ordna en loppis?
Motion till årsmötet i FBK 2011
”Frågan om gemensamhetsbad väcker alltid en diskussion när den kommer upp på årsmöten. Långsiktigt tror jag att klubben och dess styrelse kan få problem med alla frågor som kan uppstå om vi inför ett gemensamhetsbad en eller flera dagar i veckan. Jag föreslår att frågan om gemensamhetsbad, och stadens krav om badkläder sommartid, införlivas i stadgarna som ett tillägg till nuvarande skrivning av verksamheten under §1.
Förslag till stadgeändring
§1 …… + följande tillägg:
Verksamheten bedrivs under allmänna villkor fastställda i ett regelverk i ett arrendeavtal för bastubyggnaden mellan Badklubben och Stockholms Fastighetskontor. Bastubyggnaden är öppen för badklubbens medlemmar 6 dagar i veckan, 3 för bastubad damer och 3 för bastubad herrar. Bastutider anslås av styrelsen i bastubyggnaden. Regler om badkläder vid Fredhällsbadet gäller lika för bastubadare som för allmänheten under de tider på sommarhalvåret när badet är öppet för allmänheten.”
Ola Björklin

Vid protokollet  
Helena Karlson                                                           

Justeras
Marianne Allen