Styrelsemöte 15 augusti 2011

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 15 augusti 2011,
I Fredhällsbadets omklädningsrum.
Närvarande: Håkan Asplund, Erik Johansson, Lars Lind och
Helena Karlson.
 
1. Mötets öppnande
Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson.
 
3. Val av justeringsman
Till att justera protokollet valdes Erik Johansson.
 
4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
 
5. Från föregående protokoll
Thords uppdrag att köpa en skohylla och markera vart skogränsen går kvarstår.
Likaså hans uppdrag att plocka bort ett relä så att manuella påslag blir omöjliga.
Thord ansvarar även för att trädäcken tvättas och inoljas.
 Men då Thord varit sjukskriven, och kommer så förbli en tid framöver, beslutade styrelsen att Håkan ska tillfråga Allan Stenman att överta Thords uppdrag under hans frånvaro.
Allan är aktiv funktionär i driftsgruppen och har bl a tillsammans med Thomas  Lenemark från Bergskvara, nyligen lagat hålet i ytterväggen på bastuns gavel. Det tackar vi för!
Erik tillfrågar Jocke om han kan laga träbänkarna på gaveln, och ser över reparationsbehovet på de övriga. Han ska även tillfråga Henka om han kan ansvara för uppdraget att tvätta och olja in trädäcken och de lagade bänkarna.
Erik ska formulera en text där det tydligt framgår att man inte får överträda FBK:s bestämmelser om badtider.
Mötet med Staden och Citybanan angående skadeståndskrav har ännu inte skett, då Staden inte svarat på fråga om mötestider. Håkan
 
6. Rapport från strategigruppen
Håkan bokar in ett möte med Fastighetskontoret och Norrmalms stadsdelsförvaltning.

7. Rapporter från områdesansvariga
Ekonomi (se bilaga)
FBK har nu 697 betalande medlemmar. Elkostnaden, som är vår största kostnad, är uppe i 45 350 kr.
Per-Erik får i uppdrag att se över vårt bankkonto som f ör närvarande utgör en kostnad istället för en räntevinst. Per-Erik var inte närvarande.
Fastighet
Erik tycker att relationen med kaféägaren och dennes uppgift att öppna respektive stänga badet har fungerat bra den här sommaren. Inga klagomål har kommit in. Underhållsplanen, som ska uppdateras, är avhängig de nya diskussionerna som FBK begärt med Fastighetskontoret angående vårt avtal och underhållsansvar.
Drift
Allan Stenman är tf driftsansvarig då Thord är sjukskriven.
Tvättning och inoljning av trädäck måste göras och elreläet plockas bort. Träbänkarna på gaveln måste lagas. Trätrappan måste bli säker och stabilare.
Lösningen på hur bastubadare utan egen bastunyckel ska kunna låsa bastun kvarstår. Det tidigare väl fungerande systemet, med en kollektiv bastunyckel som fanns tillgänglig i förkammaren, kan tyvärr inte användas. Nyckeln har stulits flera gånger i rad.
Då bastun inte får lämnas obevakad, framförallt den tid badet är öppet för allmänheten, måste den som öppnat bastun antingen låsa den eller försäkra sig om att någon medbadare med nyckel tar över ansvaret för låsandet.
Social
Lars har höstfesten under kontroll. Festkommittén förstärks tillfälligt med Ulf Öhman. Även andra medlemmar har anmält sitt intresse att hjälpa till. En vecka före festen har endast ca 40 personer anmält sig.
Trädgård
Lena var inte närvarande och kunde rapportera vad som gjorts/bör göras. Helena kunde notera att potatisen växer och frodas bakom bastuhuset.
Information
Helena har vittjat brevlådan sporadiskt under sommaren. Det är mestadels medlemsansökningar som kommit in. Tyvärr har medlemmar hört av sig om otrevligt bemötande av andra medlemmar. Det har varit nya eller sällan frekventerade på badet som klagat. FBK:s styrelse anser att sådant inte hör hemma i vår förening. Badet är en fredad plats där (alla) medlemmar ska bemötas med respekt.
Medlemsmatrikeln är bra men kan bli bättre. Alla medlemmar uppmanas kontrollera och korrigera sina uppgifter i matrikeln så att den stämmer. Matrikeln ligger i omklädningsrummet eller så kan man skriva till info@fredhallsbadklubb.se för att kontrollera sina uppgifter. Största anledningen till varför man inte fått något inbetalningskort är att man fallit ur matrikeln till följd av att man inte betalat in förra årets medlemsavgift. Precis som i alla andra föreningar vilar ansvaret att avgiften betalas in på medlemmen.
En badande har hört av sig angående ett farligt järnrör som sticker upp strax nedanför den havererade stegen vid bastun. Erik kontaktar Jocke för att undersöka saken.
Ordförande
Håkan uppmanar styrelsen att till nästa möte komma med förslag till hur arvodet ska användas.

7. Inga övriga frågor
Frågor till nästa möte
Hur ska nyckelhanteringen lösas?( Hur kan nycklar krävas in av personer som avslutar sitt medlemskap?)  Vattentrycket  i ”allmänhetens” dusch, till följd av grenröret till båtklubben intill?

Vid protokollet                                                             
Helena Karlson 

Justeras                        
Erik Johansson