Styrelsemöte 17 oktober 2011

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 17 oktober 2011,
I Fredhällsbadets omklädningsrum.
Närvarande: Håkan Asplund, Lena Hoff, Erik Johansson, Lars Lind, Per-Erik Lundgren, Allan Stenman och Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat.
 
2. Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson.

3. Val av justeringsman
Till att justera protokollet valdes Lars Lind. 

4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg av två övriga frågor.

5. Från föregående protokoll
Thords uppdrag att plocka bort ett relä så att manuella påslag blir omöjliga kvarstår och har övertagits av Allan Stenman som ersätter Thord tills vidare i styrelsen. Allan kontaktar Thörnbloms elektriska för att se om det går att lösa. Erik ska formulera en text där det tydligt framgår att man inte får överträda FBK:s bestämmelser om badtider.
Allan ska också fixa ett sviktande trappsteg.
Derek har fixat träbänken på gaveln.
Ulf Ö har tvättat och oljat in det stora trädäcket. Ett stort tack till Ulf!
Mötet med Staden och Citybanan angående skadeståndskrav för den förstörda bryggan och stegen gav inget. Staden hävdar nu att vi äger bastuhuset och att vi får bekosta skadan själva. Citybanan vägrar ta på sig något som helst ansvar, och vi har kommit till vägs ände.
FBK har fått in två anbud från två medlemmar som vill laga bryggan eller delar av bryggan: ett på 6 000 kronor och ett på 50 000 kronor. Erik får i uppgift att titta närmare på det billigare anbudet,  med ett tillägg, och begära in en skriftlig offert där det tydligt framgår vad som ingår.
Per-Erik har fått i uppdrag att se över vårt SEB-konto som för närvarande utgör en kostnad istället för en räntevinst. Han hade plockat fram ett förslag: Sevenday. Efter diskussion beslutade styrelsen att inte byta bank.
Cirka 45 personer deltog i årets Höstfest. Håkan noterade att de äldre medlemmarna lyste med sin frånvaro. För att minska FBK:s utgifter hade upplägget gått tillbaka till det gamla, med egen medhavd mat och dricka. Några medlemmar hade dock missat detta. Leif Arnmar och hans orkester spelade vilket uppskattades stort av dansande medlemmar. Vi tackar alla som hjälpt till och gjorde kvällen till en fest, i synnerhet en stor eloge till Lars Lind som gjorde sin första höstfest. 

6. Rapport från strategigruppen
Strategigruppen har träffat Fastighetskontoret och Norrmalms stadsdelsförvaltning för att diskutera en omförhandling av hyresavtalet och anvarsfördelningen. FBK har hittills åtagit sig mer än vad avtalet kräver. Ett andra möte är inbokat till den 31/10. Både stadsdelen och Fastighetskontoret hävdar att det finns ett muntligt avtal som säger att vi äger bastuhuset, och att hyresavtalet enbart avser soldäck och badområdet. FBK ska innan nästa möte få ta del av deras förslag till nytt avtal.
Glädjande nog har staden släppt kravet på att huvudentrén ska vara öppen sommartid då allmänheten har tillgång till badet.

7. Städdagen 29 oktober
Allan Stenman håller i förberedelserna och har listat uppgifter som ska göras. Styrelsen godtog hans lista. Det är många uppgifter som ska göras i bastun. Allan är arbetsledare så det är bara att vända sig till honom. Listan kommer också att ligga framme så att man ser vem som gör vad. Lars fixar ärtsoppa och punsch samt kaffe med dopp.

8. Rapporter från områdesansvariga
Ekonomi (se bilaga)
Per-Erik rapporterar att FBK nu har 727 betalande medlemmar och att det är nästan enligt prognosen som är på 783. Året är snart slut och vi räknar inte med att så många tillkommer.  Elkostnaden, som är vår största kostnad, är uppe i 53 916 kronor. Det återstår en räkning till innan året är slut. Per-Erik räknar med att vi sannolikt hamnar på plussidan.
Fastighet
Erik håller i renoveringen av brygga och stege. En medlem har erbjudit sig att sponsra en stege upp till 10 000 kronor förutsatt att den har steg ner till botten. Denne vill ha ritning till en uppfällbar stege att lämna till en snickare som utför  arbetet, helst så snart så snart som möjligt. Erik ritar och tar mått. Han begär dessutom en reviderad offert av Jocke där även två murkna stödben ska ingå i offerten.
Kaféägaren är villig att fortsätta en säsong till förutsatt att villkoren är desamma. Vi skriver avtal med honom när vi vet hur avtalet med staden ser ut. Erik har koll.
Drift
Allan Stenman ställer om tidsinställningen på timern så att anpassas till vintertid.
Social
Lars har den lättare förtäringen efter höststädningen under kontroll.
Trädgård
Lena förbereder en lista för trädgården att göra på höststädning.
Information
Helena har uppdaterat hemsidan under hösten och vittjat brevlådan. Medlemsansökningar utan mentorer har kommit in. De uppmanas komma till höststädningen och skaffa sig mentorer.
Ordförande
Bifall för att vi fortsättningsvis börjar våra styrelsemöten klockan 18.00 istället för 19.00

7. Övriga frågor
Allan får i uppdrag att hitta en lösning på hur bastun kan låsas av medlemmar  som saknar egen nyckel. Vattentrycket i duschen, som nyttjas av allmänheten sommartid, har länge varit svagt. Erik tar upp det i samband med den gemensamma besiktningen i april i vår.
Uppmuntran till Thordan. Erik, Lars och Helena ser till att hälsa på Thord på St Göran.

Vid protokollet                                                             
Helena Karlson 

Justeras                                           
Lars Lind