Extra styrelsemöte 20 juni 2011

Protokoll fört vid FBK:s extra styrelsemöte den 20 juni 2011,
I Fredhällsbadets omklädningsrum.
Närvarande: Håkan Asplund, Thord Franzén, Lena Hoff,
Erik Johansson, Lars Lind, Per-Erik Lundgren och Helena Karlson. 
 
1. Mötets öppnande
Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson.
 
3. Val av justeringsman
Till att justera protokollet valdes Erik Johansson.
 
4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg av övriga frågor.
 
5. Från föregående protokoll
Thords uppdrag att köpa en skohylla och markera vart skogränsen går kvarstår.
Thord har justerat timern till sommartid. Trots detta verkar det som om badande medlemmar inte är överens med timern och ”justerar” manuellt. Styrelsen beslutande att Thörnbloms el får i uppdrag att plocka bort ett relä så att manuella påslag blir omöjliga.
Erik formulerar en text där det tydligt framgår att överträdelse av FBK:s bestämmelser om badtider kommer att beivras.
Per-Erik har köpt in en blå högtryckstvätt. Thord ansvarar för tvätten och är den person man ska vända sig till om tvätten ska användas.
Thord köper in träolja och Thord underrättar Helena när inoljningen ska ske. Helena sätter in en blänkare på hemsidan när det är dags att olja in däcken. Det kommer att bli en måndag. Avspärrningsband sätts upp så att inte arbetet äventyras av badande som tagit plats på bryggan.
Alla skyltar är framtagna och har placerats i samråd med staden.
Håkan har för säkerhets skull postat FBK:s svar på stadsdelens hot om uppsägning, till stadens registrator för diarieföring. Ingenting har hört sedan dess.
670 personer har betalat sin medlemsavgift. Per-Erik är oroad över att den kalkyl han gjort för FBK:s budget inte håller.
 
6. Skador på bryggan
Håkan redogjorde för ärendet. Under vintern skadades bryggan och stege och det innebär en omfattande kostnad för FBK att åtgärda. Ska staden betala? Frågan är om Citybanan gjort sig skyldig till skadan och FBK kan ställa krav på ersättning? Håkan har anmält skadan till CB. Förutom FBK:s anmälan har Citybanan fått ta emot 360 anmälningar från fastighetsägare i staden, till följd av CB:s sprängningar och framfart.
FBK har fått in en offert från en medlem om att laga hela bryggan/stegen. Thord tycker att offerten ligger för högt. Några andra medlemmar har anmält intresse för ovanarbetet.
Styrelsen hade en lång diskussion hur vi ska agera i kommande förhandlingar – med CB och staden.
Hur lång kommer en eventuell process med CB ta? Kommer vi få ersättning? Ska fler offerter från medlemmar begäras in? Ska vi restaurera för medlemmarnas skull om ärendet drar ut på tiden?
Vi beslutade att kontakta stadens fastighetskontor för ett möte med en förutsättningslös diskussion om vårt hyresavtal. Vårt nuvarande kontrakt har löpt på i tre år och en omförhandling kanske är på sin plats? Förutsättningarna har ju förändrats sedan vi tecknade det. Vi har t ex blivit ett EU-bad.
Beslut:
Håkan tar kontakt med CB och begär en besiktning tillsammans med Norrmalms stadsdelsförvaltning för en dokumentation innan något arbete inleds. Thord och Erik deltar vid besiktningen.
Efter de akuta förhandlingarna med CB och staden menar FBK:s styrelse att det är nödvändigt att en långsiktig strategi upprättas med staden, om vilka områden som vi respektive staden ska ansvara för.
Arbetsgruppen för omförhandling av avtalet med staden består av Lars L, Lena H, Erik J, Håkan A och Helena K. Det är viktigt att arbetsgruppen kommer igång omedelbart och förbereder sig inför mötet med staden. Måndagen efter midsommar kl 18 blir första mötet.

7. Höstfesten
Lars redogjorde för arbetet med höstfesten. Hans utgångspunkt har varit att försöka göra festen lika trevlig som vanligt, men inte ta så djupt grepp i FBK:s kassa. Han föreslår att vi har en pick-nick där medlemmarna tar med sig vad de vill äta. Föreningen står för drink, kaffe och dessert och musik. Styrelsen tyckte att det lät bra. Han har sammankallat festkommittén.
 
8. Övriga frågor
Thord har tittat på lavarna och panelen i bastun. Det är bitvis ruttet och sprucket och måste bytas ut. Han bedömer dock att det inte är akut. Allan Svensson har lagat en lave. Thord lagar en annan.
FBK avvaktar med beslut om renovering. Kanske kan man göra bryggan och bastun samtidigt?

Vid protokollet                                                             
Helena Karlson

Justeras                         
Erik Johansson