Extra sStyrelsemöte 17 november 2011

Protokoll fört vid FBK:s extra styrelsemöte den 7 november 2011,
I Fredhällsbadets omklädningsrum.
Närvarande: Håkan Asplund, Lena Hoff, Erik Johansson, Lars Lind, Allan Stenman och Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson.

3. Val av justeringsman
Till att justera protokollet valdes Erik Johansson.

4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

5. Rapport från strategigruppen
Håkan redogjorde för fastighetskontorets förslag till nytt avtal som presenterades och justerades vid mötet den 31/10 där Håkan och Helena från FBK, Gunnar Kempe och Thomas Ivarsson från fastighetskontoret och Liselotte van den Tempel och Magnus Björkman från Norrmalms stadsdelsförvaltning deltog.
Enligt avtalsförslaget äger FBK bastubyggnaden med brygga och har exklusivt tillträde till soldäcket. Motkravet är att vi:
– betalar hyra på 40.000 SEK per år
– utför allt underhåll
– betalar vatten och vidarefakturerar båtklubbens andel
– betalar all el
– ansvarar för daglig städning samt höst och vårstädning
– ansvarar för öppning och stängning på allmänhetens tider
– ansvarar för tillsyn av livräddningsutrustningen.
Efter diskussion enades styrelsen i FBK om att vi inte är intresserade av exklusiv nyttjanderätt till soldäcken, samt att summan av FBK:s åtaganden i form av kostnader och ansvar är alltför hög relaterat till vad vi faktiskt utnyttjar på badet.
FBK:s  slutsats är att avtalsförslaget inte kan användas som underlag för fortsatt förhandling utan Håkan ber staden om att återkomma med ett nytt förslag som ger en rimligare fördelning mellan åtaganden och nyttjande för båda parter.
Styrelsen ställer sig även positiv till att diskutera ett alternativ som innebär att FBK enbart hyr marken som bastun står på.
Nytt möte med staden är den 22/11.

6. Mötet avslutades

Vid protokollet                                                            
Helena Karlson 

Justeras                                                       
Erik Johansson