Styrelsemöte 10 december 2012

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 10 december 2012, Nobeldagen, på Boteco da Silvania.
Närvarande: Erik Johansson, Hasse Hamlin, Per-Erik Lundgren, Allan Stenman och Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson.

3. Val av justeringsman
Till att justera protokollet valdes Erik Johansson.

4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

5. Från föregående protokoll
Höststädningen genomfördes söndagen den 28 oktober. Ca 40 medlemmar, både nya som gamla, deltog i aktiviteten. Hans Hamlin såg till att deltagarna trakterades med ärtsoppa och varm punsch, öl, bröd och kaffe. Stort tack, Hasse!
Samarbetet med ST Byggs AB om bryggbyggandet har lagts på is då arbetet inte kommit igång under hösten och en annan lösning, utfört av medlemmar, lanserats. Arbetet brådskar inte nu under vintern, utan styrelsen bordlade ärendet till nästa styrelsemöte
Låset vid gaveldörren har blivit utbytt av staden under sommaren eftersom vårt lås slutade fungera. Vid höststädningen då låset skulle återställas visade det sig att låsskistan saknade en komponent för att göra den kompatibel med våra entrénycklar. Tills vidare ska huvudentrén användas.
För en enklare hantering av nycklar och medlemskap ska Allan, Hasse och Erik ta in offerter för en ny typ av kodlås med plastkort. Därefter ska styrelsen ta en diskussion med Magnus Björkman på Norrmalms parkförvaltning om dörr och lås för en ny lösning. Erik bokar tid för möte.
FBK ska fakturera Erik för hyra av badkafét sommaren 2012

6. Rapport från områdesansvariga
Ekonomi (se bilaga)
Per-Erik rapporterar att FBK 2012 haft ca 780 betalande medlemmar och att det är nästan lika många som förra året. Elkostnaderna ligger på ungefär densamma som tidigare år, trots utökade badtider. Kanske är det de nya värmeelementen som besparar oss energi?
Kostnaden för energin har dock ökat.
Verksamhetsåret slutar med ett överskott på ca 27 000 kronor . Föreningen har ca 226 000 kronor i kassa och bank. Ombyggnaden av brygga och stege väntas kosta runt 60 000 kronor.
Fastighet inre och yttre underhåll
Då arbetet i de båda grupperna har haft svårt att få funktionärer och medlemmar att delta i det ideella arbetet, fördes en diskussion hur styrelsen ska få medlemmarna att bli delaktiga och känna sitt ansvar. Ett förslag är att göra redskap som till exempel krattor och snöskyfflar lättillgängliga, så att det är enkelt för alla medlemmar att hugga i när det behövs. Idag är det endast funktionärer som har nycklar till förråden där redskapen idag förvaras. Förbrukningsvaror som städattiraljer kan alla medlemmar inhandla och få pengarna åter mot kvitto.
Ett annat förslag som diskuterades var att göra exempelvis den första måndagen i varje månad till en kombinerad arbetsdag och blandad baddag.

7. Årsstämman
Per-Erik söker lokal inför årsstämman. I första hand försöker vi få föreningslokalen i brf Mälarpiraten,  i andra hand SSK:s lokal i Sigfridsberg.
Medlemsmatrikeln har varit eftersatt eftersom vår kassör blev sjuk i början av mandatperioden. Till den 11 januari ska Kristina Hellqvist ha åtgärdat eftersläpningen så att utskick till årsstämman går ut och att röstlängden vid samma stämma är i överensstämmelse med giltig medlemsmatrikel.

8. Övriga frågor
Styrelsen beslutade att hålla bastun öppen måndagen den 24 december mellan klockan 07.00 – 14.00 för både damer och herrar. Som vanligt gäller föreningens regler.
Mötet avslutades med att inbjudna medlemmar, funktionärer och hedersmedlemmar intog en julmiddag.
 
Vid protokollet                                                             
Helena Karlson 

Justeras                                                        
Erik Johansson