Styrelsemöte 13 augusti 2012

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 13 augusti 2012 i badklubbens omklädningsrum. Närvarande: Allan Stenman, Hasse Hamlin, Per-Erik Lundgren och Helena Karlson.

1.Bryggan
Reparation av brygga och stege har legat nere en längre tid av två skäl. Dels för att FBK gjort en skadeanmälan till Citybanan, som vi ansåg orsakat skadorna, och dels för att det i förhandlingar med staden om ansvarsförhållandena framkommit att FBK äger bastuhuset på arrenderad mark. Under våren har Jocke utfört visst arbete av bryggan. Ytterligare arbete krävs för att stabilisera den. Allan konsulterar Northpower för kostnadsförslag.
 
2. Höstfesten
Hasse har allt under kontroll. Det blir ingen knytis i år eftersom han lyckats hitta en entreprenör som kan erbjuda en buffé till ett pris som inte ska belasta föreningens ekonomi.
 3.Hedersmedlemmar
Några medlemmar har föreslagits till hedersmedlemmar i FBK. Några tydliga regler för hedersmedlemskap finns inte i FBK:s stadgar. FBK:s styrelse föreslår årsstämman att välja förre ordföranden Håkan Asplund som hedersmedlem. Som hedersmedlem är man avgiftsbefriad och inbjuden till julbordet.
 
4. Motion från årsmötet
Flera protester har kommit in om beslutet vid omröstningen vid årsstämman av motionen om mixat bad på måndagar. Protesterna rör avsteg från god mötes/förenings-sed samt strid mot FBK:s stadgar. Mötet beslutade därför att inte beakta motionen.

5. Rapport från områdesansvariga
Ekonomi
FBK:s ekonomi ligger ”hyfsat” till rapporterar Per-Erik i Mirats frånfälle. Som ägare av bastuhuset har i kompletterat med en egendomsförsäkring vilket innebär en ökad utgift.
Per-Erik ska även kolla upp vårt elavtal och om det finns något mer fördelaktigare abonnemang eller elleverantör.
Skötsel, yttre
Allan rapporterar att skötselgruppen fungerar dåligt. I synnerhet med målningen. Få har anmält sig till arbetspassen och de som anmält sig har ibland inte dykt upp. Förutom målningen av övriga väggar är det flera sysslor som måste utföras inom kort, till exempel måste lavarna behandlas med olja.
Skötsel, inre
Erik, som inte närvarade vid mötet, rapporterar via mejl att kaféverksamheten med vidhängande öppning och stängning fungerat bra under sommaren. Förre kaféidkaren vill ha betalt för en kyl samt lås. Styrelsen har inget att erinra.
Information
Helena uppdaterar hemsidan med info om höstfesten.
Ordförande
Styrelsemedlemmen med ansvar för miljön har aldrig deltagit i styrelsearbetet. Vår kassör kan på grund av sjukdom inte fortsätta med sin uppgift. Per-Erik föreslår att valberedningen får i uppgift att leta fram två personer som till nästa årsmöte kan överta deras arbete.

6. Övriga frågor
Säkringarna går när man använder spisen i omklädningsrummet. Allan tar kontakt med Thörnbloms el.
Släckaren vid bastukammaren stjäls varje sommar. Åtråvärd släckartyp ersätts med enklare. Stockholms stad har tydligen Fredhällsbadet på agendan. En översyn av området pågår och vilka utvecklingsmöjligheter vårt bad kan ge medborgarna. Marieberg ligger i tur för stadens förtätning. En entreprenör har under sommaren varit och rekognoserat rapporterar Erik. Det är viktigt att FBK ser till att vara en attraktiv och modern hyresgäst.

Vid protokollet                                                                                  
Helena Karlson

Justeras                                                                              
Allan Stenman