Styrelsemöte 13 februari 2012

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 13 februari 2012,
i Fredhällsbadets omklädningsrum.
Närvarande: Håkan Asplund, Erik Johansson, Lars Lind,
Per-Erik Lundgren, Allan Stenman och Helena Karlson. 

1. Mötets öppnande
Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson.

3. Val av justeringsman
Till att justera protokollet valdes  Allan Stenman.

4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes. Till övriga frågor anmäldes tre ärenden.

5. Från föregående protokoll
Allan har installerat ett inbrytsäkert lås till timern och kontrollerat att tiduret följer FBK:s badtider.
Han har dock inte funnit någon lösning till gemensam bastunyckel för låsning. Det innebär att den som öppnar bastun måste låsa bastun, såvida ingen annan i bastun kan ta över låsningsansvaret. Ansvaret blir således ett personligt ansvar som förflyttas mellan de badande som en stafettpinne under baddagen. Den som tagit över låsansvaret bör i god tid innan han/hon tänker avsluta badet ställa frågan vem som kan ta över låsansvaret. Finns då ingen som kan ta över, får de andra rätta sig efter den som har låsansvar och avsluta sitt bad.
Styrelsen beslutade därför att uppmana alla som frekvent badar bastu att skaffa den blå bastunyckeln.

6. Avtalsdiskussioner med staden
Håkan redogjorde för strategigruppens tredje möte med staden den 31/1 angående ett nytt arrendeavtal. Två alternativ diskuterades där båda utgår från att FBK äger bastuhuset vilket i sin tur innebär att FBK äger alla kostnader för bastun.
Det första förslaget ser i stort sett ut som det vi har idag, med några undantag i ansvarsfördelningen till FBK:s fördel vad gäller underhåll och reparation. Det andra alternativet innebär att FBK endast arrenderar marken för bastun och att staden hyr ut resten av badet till en annan aktör. Efter diskussion gjordes en omröstning (5­–1) till det första förslagets fördel. Lars Lind reserverade sig mot beslutet.

7.  Förberedelser inför årsmötet den 19 mars kl 18.30
Mötet blir i Stockholm segelsällskaps medlemshus Sigfridsborg, där vi var förra året. Kaffe serveras från 18. Håkan har skrivit verksamhetsberättelse. Per-Erik ska göra ett provutskick av kallelsen.

8. Rapporter från områdesansvariga
Ekonomi (se bilaga)
Per-Erik rapporterar att FBK 2011 haft 762 betalande medlemmar. Föreningen har gått med en liten vinst på 28 108 kronor, vilket är välkommet när brygga, stege och tak ska lagas. 
Fastighet
Erik uppdaterar underhållsplanen. Han tar kontakt med målaren som utfört arbete under hösten och reder ut relationerna.
Drift
Allan har inte fått in några klagomål. De nya bastulavarna måste impregneras med paraffinolja med jämna mellanrum. Han förväntar sig att alla badande känner ett ansvar och hjälper till.
Social
Lars vill inte fortsätta som sammankallande om inte fler medlemmar ställer upp som funktionärer.
Trädgård
Lenas var inte närvarande.
Information
Helena uppdaterar hemsidan och vittjar brevlådan. Ansökningar om medlemskap trillar in och problemet med avsaknad av en rekommendation och mentorer är vanligt förekommande. Medlemmar som är villiga att ställa upp som mentorer kan anmäla sig till info@fredhallsbadet.se

9. Övriga frågor
Två motioner har inkommit till styrelsen från en medlem och ska tas upp på årsstämman. Den ena avser mixat bad på måndagar under en prövotid, vilket styrelsen direkt avstyrkte. Den andra föreslår en höjning av medlemsavgiften. Eftersom kassören inte anser att det vara nödvändigt, valde styrelsen att gå på hans linje och avstyrkte även den motionen.
Håkan föreslår att styrelsearvodet ska vara oförändrat.
Erik undrar över hemsidans uppdatering.  Medlemmar som vill, har möjlighet att skicka in både text och bild till info@fredhallsbadet.se för publicering på hemsidan.

Vid protokollet                                                            
Helena Karlson

Justeras                                                         
Allan Stenman