Styrelsemöte 15 oktober 2012

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 15 oktober 2012 i badklubbens omklädningsrum.
Närvarande: Allan Stenman, Hasse Hamlin, Erik Johansson, Per-Erik Lundgren och Helena Karlson.

Bryggan
FBK:s styrelse har beslutat att anlita Tobbe Björks firma ST Bygg AB att utföra bryggrenovering, till en summa av ca 60 000 kronor. Tobbe kan påbörja gjutningar etc om han får någon lucka under hösten och om vädret tillåter annars sker det under våren. Reparationen av bryggan är prioriterad och kommer kanske att begränsa medlemmarnas badtider under en period. Tobbe lovar att meddela minst två veckor innan arbetet börjar, så att Helena kan lägga ut information på hemsidan.
Rapporter från områdesansvariga.
Erik, fastighetsansvarig
Kostnaden för bryggan ligger i 5-årsplanen. Höstens okulärbesiktning tillsammans med stadsdelen och Fastighetskontoret är inbokad men inte utförd. Erik informerar båtklubben att det kommunala vattnet är avstängt och vilka rutiner de måste vidta för att undvika skador. Stockholms stad har bytt ut låset på gaveldörren. Det gamla låset ska lagas och sättas dit igen. Under tiden används huvudentrén vid ingång och gaveldörren vid utgång. Erik får i uppgift att se om det går att skaffa en backup till vårt gavellås.
Erik har hyrt och drivit badets kafé under sommaren och haft tillsyn av badet.
Hasse, ansvarig för sociala aktiviteter.
Hasse har beställt styrelsens arvode på Nynäshamns badhotell. Inför höststädningen den 28/11 håller han i inköpen av ärtsoppa och punsch.  Styrelsen diskuterade julfestens utformning och vem som ska bjudas in. Ämnesområdesansvariga beslutar vem som ska bjudas in. Därtill kommer hedersmedlemmarna och särskilt inbjudna (Berit Ekstrand).
Helena, ansvarig för dokumentation och information.
Jag har inte kunnat lägga ut aktuell information under en tid. Någon illasinnad person har hackat sig in på FBK:s hemsida. Det har inneburit att besökare landat på en sida där Google varnar besökaren för att sidan är infekterad. Nu är sidan tvättad tack vare Per Rohdin och ofarlig att besöka. Ny information om försöket med blandat bad och bryggreparation kommer att läggas upp.
Allan, ansvarig för drift och skötselgrupp.
Allan rapporterar att skötselgruppen fungerar dåligt, och har fungerat dåligt i synnerhet under vårens och sommarens ommålning av bastuhuset. Få hade anmält sig till arbetspassen och de som anmälde sig dök ibland inte upp eller avvek från passen. Detta föranledde till diskussion kring rutiner vid inbjudan till julfest. Erik J har oljat in lavarna en gång under sommaren.
Per-Erik, ordförande och tf ansvarig för ekonomi.
Föreningen har god ekonomi. Bryggan kommer ta ett djupt tag i kassan men det var budgeterat i 5-årsplanen. Elen, vår största löpande kostnad, kommer att bli dyrare än förväntat. Vi har redan passerat den planerade årskostnaden och då återstår ännu en elräkning.
Övriga frågor
En medlem har inkommit med en ”synpunkt” med anklagelser om att styrelsen ska ha förhalat beslutet om blandat bad ”med de mest bisarra skäl”. Vilka dessa ”bisarra skäl” skulle vara är för styrelsen okända, förutom de som angivits i tidigare protokoll. Där framgår att andra medlemmar efter årsstämman framfört synpunkter/protester, som ifrågasatt beslutets förfarande och legitimitet. Vid förra styrelsemötet den 17/9 fattade därför styrelsen en kompromiss, som innebär att ett försök med blandat bad införs måndagen den 19/11 och fyra nästkommande måndagar. Därefter ska försöket utvärderas  (se utdrag från förra protokollet nedan). Beslutet har funnits att läsa på papper i omklädningsrummet, dock ej på nätet då hemsidan varit nedsmittad av skadlig kod.
”Som tidigare meddelats har flera protester kommit in från medlemmar som motsätter sig beslutet vid årsstämmans omröstning av motionen om mixat bad på måndagar. Protesterna rör avsteg från god mötes/förenings-sed samt strid mot FBK:s stadgar. Vid förra styrelsemötet beslutades därför att inte beakta motionen, då det även finns en del pratiska problem kring det ”felaktiga” beslutet. Synpunkter har framförts mot detta och styrelsen beslutade därför att genomföra en provperiod om fem måndagar i rad med start den 19 november. Därefter ska försöket utvärderas. Information om detta kommer att läggas ut på FBK:s hemsida.”
 
Vid protokollet                                                                                   
Helena Karlson

Justeras                                                                              
Allan Stenman