Extra styrelsemöte 17 september 2012

Protokoll fört vid FBK:s extra styrelsemöte den 17 september 2012 i badklubbens omklädningsrum.
Närvarande: Allan Stenman, Hasse Hamlin, Erik Johansson, Per-Erik Lundgren och Helena Karlson. Deltog gjorde även Kristina Hellqvist.

1. Kassör
Kristina Hellqvist har blivit tillfrågad att ta över Mirat Christenssens uppgifter under hennes sjukfrånvaro. Efter information om kassörens uppgift beslutade Kristina att ta över medlemshanteringen/matrikeln medan Per-Erik behåller ansvaret över kassan. Mötet tyckte att det var en bra lösning.

2. Bryggan
Sedan FBK blivit ägare av bastuhuset har föreningen måst bekosta omfattande reparationer av tak och ytterväggar. Därtill kommer nu bryggan. Reparationen av bryggan kommer att belasta FBK:s budget ytterligare och begränsa medlemmarnas badtider under den period då bryggan repareras, varför det är av största vikt att arbetet sköts på ett för medlemmarna tillfredställande sätt. Allan har tagit in två offerter. Förutom den gamla från medlemmen Henri Intonen, då olyckan skedde, har det kommit in ytterligare ett medlemsförslag, där Hans H svarat för ett kostnadsförslag. Efter diskussion beslutade styrelsen att gå vidare med det senare. Per-Erik tar kontakt med medlemmen/entreprenören.
Ett medlemsförslag som mötet antog: Medlemmar som inte aktivt deltar i det praktiska ideella arbetet i föreningen uppmanas lämna ett ekonomiskt bidrag till bryggbygget. Ange namn och att det avser bryggbygget. Någon mässingsbricka med bidragslämnarens namn kommer inte att smycka bryggans reling men väl ett dokument som arkiveras i Stadsarkivet. Förslagsvis kan man lämna belopp mellan 100 och 1 000 kronor.

3. Motionen från årsmötet
Som tidigare meddelats har flera protester kommit in från medlemmar som motsätter sig beslutet vid årsstämmans omröstning av motionen om mixat bad på måndagar. Protesterna rör avsteg från god mötes/förenings-sed samt strid mot FBK:s stadgar. Vid förra styrelsemötet beslutades därför att inte beakta motionen, då det även finns en del pratiska problem kring det ”felaktiga” beslutet. Synpunkter har framförts mot detta och styrelsen beslutade därför att genomföra en provperiod om fem måndagar i rad med start den 19 november. Därefter ska försöket utvärderas. Information om detta kommer att läggas ut på FBK:s hemsida.

4. Rapport från områdesansvariga
Ekonomi
FBK:s ekonomi ligger ”hyfsat” till rapporterar Per-Erik. Som ägare av bastuhuset har vi kompletterat med en egendomsförsäkring vilket innebär en ökad utgift.
Per-Erik ska även kolla upp vårt elavtal och om det finns något mer fördelaktigare abonnemang eller elleverantör.
Skötsel, yttre
Allan rapporterar att skötselgruppen fungerar dåligt, i synnerhet sommarens ommålning av bastuhuset. Få hade anmält sig till arbetspassen och de som anmälde sig dök ibland inte upp.
Användningen av omklädningsrummets elplattor gör så att säkringarna går. Ska vi ha en spis och kyl i omklädningsrummet? Efter diskussion framkom att kylskåpet kyler öl och spisen värmer glögg. Några andra exesser bör den inte användas till. Allan tar kontakt med Thörnbloms el.
Skötsel, inre
Erik ska betala den förre kaféidkaren för en kyl samt lås. Kaféidkaren vill dessutom ta ut moms på varorna, vilket styrelsen motsäger sig att betala.
Dörrlås: Sannolikt är det så att brandmännen tvingades bryta upp låset till gaveldörren då det brann på damdäck dagen före höstfesten. Erik tar kontakt med staden för ersättning för reparation av lås och golv. Tills vidare måste alla medlemmar använda huvudentrén.
Socialt
Trots branden på damdäck, dagen före höstfesten och som lämnade ett ca 1kvm stort hål i däcket, kunde festen genomföras. Det var fullsatt och en succé som vanligt. Styrelsen tackar Hans och hans team som genomförde festen. Vi tackar även Leif Arnmar och han orkester som såg till att roa både sittande och dansanta medlemmar med härlig musik.
Hans vill ha egen nyckel till kafélokalen för att förbereda förtäring till höst- och vårstädning.
Information
Helena vittjar brevlådan och uppdaterar hemsidan med aktuell info.
Ordförande
Per-Erik fortsätter med att hålla i FBK:s kassa i Mirats frånvaro. Kristina Hellqvist tar hand om medlemsmatrikeln.

5. Övriga frågor
Stulen åtråvärd brandsläckare har ersatts med en mindre och billigare. Den här stölden upprepas varje sommar då badet är öppet för allmänheten och bastun lämnas öppen/obevakad.
Stockholms innerstad växer och Marieberg ligger på tur i stadens ambitioner att förtätas. Då andra intressenter av badet varit och rekognoserat, är det viktigt att FBK ser till att vara en attraktiv och modern hyresgäst.

Vid protokollet                                                                                   
Helena Karlson

Justeras                                                                              
Allan Stenman