Styrelsemöte 12 december 2005

Protokoll fört vid FBK:s extra styrelsemöte den 7 maj 2012 i badklubbens omklädningsrum. Närvarande: Allan Stenman, Mirat Christensen, Hasse Hamlin, Per-Erik Lundgren, Erik Johansson, Helena Karlson
Extra styrelsemöte är kallat till följd av nya ägandeförhållande och översyn av bastuhusets renoveringsbehov.

1.Byggåtgärder
Reparation av både brygga och stege har legat nere en längre tid av två skäl. Dels för att FBK gjort en skadeanmälan till Citybanan som vi ansåg orsakat skadorna och avvaktat utfallet av skadeanmälan, och dels för att FBK:s styrelse sedan förra årsmötet legat i förhandlingar med staden för att omförhandla ansvarsförhållandena i vårt hyresavtal. I det nya arrendeavtalet med staden är det fastlagt att FBK äger bastuhuset.
Taket
Allan har begärt in offerter för att lägga om taket via Servicecenter och fått in tre. En firma hörde omgående av sig och visat sig intresserad, medan de två andra knappt hört av sig. Allan har tagit referenser på den första firman vilket visat sig överväldigande positiva. Styrelsen beslutade att Allan får mandat att gå vidare med den första firman, Northpower i Jordbro, med det förbehåll att vi tecknar avtal med leverantören enligt ett allmänt vedertaget formulär (Hantverkarformuläret 09) och till ett fast pris på 25 000 kronor, och där det tydligt framgår att arbetet ska vara utfört senast den 11/6.
Brygga
Sedan det visat sig att FBK äger bastubyggnaden med vidhängande brygga och att Citybanan tillbakavisar vårt skadeståndsanspråk, har ärendet hamnat i föreningens famn.
Det finns ett tidigare beslut att låta medlemmen Joakim Eng utföra reparationsarbetet med bryggan.
Erik har varit i kontakt med Joakim som ska utföra reparationer och upprustningsarbeten av ”Kalles brygga” lördagen den 12/5. Jocke förväntar sig att badande medlemmar visar respekt för de omständigheter som underhållsarbetet kräver. Jocke har även erbjudit sig att montera den kortare stegen som finns i förrådet, tills den nya stegen är klar.
Badstegen
En medlem, Stefan Sydfors, har sedan badstegen förstördes av packisen (och Citybanans bogserpråm) förra vintern, erbjudit sig att subventionera en ny stege med 10 000 kr, såvida den går längre ner i vattnet än den förra. Diskussioner har förts i styrelsen huruvida den nya badstegen ska vara beskaffad för att uppfylla donatorns krav och att inte råka ut för liknande haveri framledes. Förslag finns att det ska vara en upphissningsbar stege vilket är vanligt förekommande på bryggor ute i skärgården. Eventuellt monterar vi ner stege vår och höst, så att badning sker vid sidotrappan under vintern. Erik återkommer med förslag.
Ommålning
En sida har målats om under sommaren 2010, huvudsakligen av medlemmen Anders Sjöström. Tre återstår. Det här är ett arbete som tar mycket tid eftersom gammal plastfärg först måste skrapas bort. Anders har lovat att ställa upp med introduktion av arbetet och med handledning via telefon för resten av arbetet. Styrelsen betonar att FBK är en ideell förening där medlemmar, enligt stadgar, ska delta i föreningens verksamhet och ställa upp när så föreningen kräver. En lista ska sättas upp i omklädningsrummet över vilka dagar som målningsarbetet ska utföras så att medlemmar kan anmäla sig och fullgöra sitt medlemskap. Allan har kontakt med Anders och ser till att nödvändiga redskap finns till hands.
Helena ser till att en blänkare kommer ut på hemsidan så att icke badande medlemmar kan anmäla sig.

2. Försäkring
I och med att FBK numer är ägare av bastubyggnaden måste försäkringen uppgraderas. Vad kostar det att bygga upp en ny bastubyggnad om den brinner ner? Försäkringsbolaget som FBK tidigare anlitat återkommer med med kostnadsförslag. Per-Erik har koll.

3. Badkafè
Föreningen är inte skyldig genom arrendeavtal att erbjuda allmänheten kaféverksamhet, medan möjligheten finns. Det har inkommit förfrågningar till styrelsen om att erbjuda detta. Kaffe och russin som haft badkafét i tre år är villiga att fortsätta ännu ett år om de får behålla det förmånliga kontrakt som de haft med FBK. Frisören i Fredhäll är också intresserad. Han har kaféverksamhet på andra ställen i stan och vill utöka det med vårt badkafé. Slutligen har Erik Johansson erbjudit sig sköta badet och kafét över sommaren. De två senare erbjuder sig att teckna avtal enligt det ursprungliga som tecknades med Kaffe och russin, dvs lokalhyra på 6 000 kr , el samt kostnad för miljötillstånd, öppning och stängning alla dagar juni – augusti, samt viss renhållning.
Efter diskussioner om Eriks erbjudande kan anses som gynnande av enskild medlem, enades styrelsen att ändå välja Eriks erbjudande, eftersom fördelarna överväger tungt.
Styrelsen tycker dessutom att det är föredömligt att en aktiv medlem tar på sig detta uppdrag.

4. Övriga frågor
Flera protester har kommit in mot det beslut om mixat bad på måndagar som fattades på årsstämman. Protesterna rör avsteg från god mötes/förenings-ordning samt strid mot stadgarna.
Efter diskussion beslutade styrelsen att bordlägga frågan till nästa möte.
Hasse har redan dragit igång arbetet inför höstfesten och har en del frågor. Styrelsen beslutade att det blir en blandning av knytis och bjudis, dvs att styrelsen subventionerar kalaset med mellan 15 000 och 17 000 kronor för levande musik, fördrink+snacks och kaffe+kaka.  Deltagande medlem betalar en summa och tar med egen mat och dryck.
Från att ha hållits på ett flytande datum beslutade styrelsen att som tidigare ha höstfesten på ett fast datum:den sista lördagen i augusti vilket i år innebär den 25 augusti mellan klockan 18 och 23.
Föreningen har blivit pensionär, dvs fyllt 65 år, vilket styrelsen beslutade att inte uppmärksamma på annat sätt än här.

Vid protokollet                                                                                   
Helena Karlson

Justeras                                                                                 
Per-Erik Lundgren