Styrelsemöte 11 februari 2013

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 11 februari 2013 på Fredhällsbadets  omklädningsrum.
Närvarande: Hasse Hamlin, Per-Erik Lundgren, och Helena Karlson.  Särskilt inbjudna till mötet : Erik Lundqvist (valberedningen) och Kristina Hellqvist (uppdatering av medlemsregistret).

1. Mötets öppnande
Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson.

3. Val av justeringsman
Till att justera protokollet valdes Hans Hamlin.

4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

5. Från föregående protokoll
Bryggbyggandet har lagts på is då arbetet inte kommit igång under hösten. Det finns tre alternativ att ta ställning till varav ST Byggs offert utgör ett och anbudet gäller våren ut. De två andra kommer från medlemmar. Beslut om bryggbygget tas under våren.
Låset vid gaveldörren har under sommaren blivit utbytt av staden, eftersom vårt lås slutade fungera. Det här har upprört många medlemmar. Låset skulle återinstallerats vid höststädningen, men på grund av att flera skäl kunde detta inte göras. Tills vidare ska huvudentrén användas.
Nyckelhanteringen/medlemsmatrikeln tar mycket tid i anspråk.  Gamla nycklar är i omlopp och ickemedlemmar legitimerar sitt ”medlemskap” med en gammal nyckel.  För att förenkla hantering av medlemskap och nycklar ska Allan, Hasse och Erik ta in offerter för en lösning tillsammans med staden om lås och medlemskap kopplat till en ”tag”.
Innan FBK investerar i detta måste vi förhandla med staden om en lösning. Den som finns där idag är av så undermålig kvalitet att den inte håller för en ny lösning med ”tag”.  Besiktningen av badet som skulle skett i höstas blev inställt, och då detta skulle diskuterats. Erik bokar ny tid med Magnus Björkman vid Norrmalms parkförvaltning, som lovar att återkomma med ny tid
Till dess ser Allan till att gaveldörren spikas igen och gör ingen passage möjlig.
Mötet diskuterade problemet med att många medlemmar inte förstått att FBK är en ideell förening och att medlemmarnas insatser är en förutsättning för verksamheten. I samband med detta diskuterades om funktionsgruppen för yttre och inre underhåll ska slås samman.
Bastun har hållits öppen för blandat bad måndagen den 17/11 och fyra följande måndagar. Dessutom beslutade styrelsen vid decembermötet att hålla öppet ytterligare två måndagar för blandat bad: julafton och nyårsafton.

6. Rapport från områdesansvariga
Ekonomi (se bilaga)
Revision är utförd och revisorerna kommer vid årsmötet föreslå deltagarna att ge styrelsen ansvarsfrihet.
Per-Erik rapporterar att FBK 2012 haft ca 795 betalande medlemmar och att det är nästan lika många som förra året.  Årets överskott är 17 811 SEK . I övrigt se bilaga.
Fastighet inre och yttre underhåll
Punkten utgick eftersom varken Allan eller Erik deltog i mötet.
Socialt
Lokal för årsstämman är inte bokad. Hasse tittar på alternativ till SSK:s lokal Sigfridsberg som uppfattats som trång. Klastorps skolas matsal är ett alternativ om diskuterades liksom DB/ Expressens  aula.
Ordförande
Per-Erik gör utskicket med inbetalningskortet för 2013 inför årsmötet den 18 mars via brev. Mötet annonseras även i omklädningsrummet och på hemsidan.
Per-Erik föreslår att Erik J och Per Krejby (revisor) att till årsmötet undersöka möjligheten om det finns någon modern digital lösning till att automatisera medlemsregistreringen/hanteringen.

7.  Utvärdering av gemensam bastu
Till årsstämman 2011hade en motion inkommit om gemensamt bad på måndagar. Efter diskussion beslutade årsstämman att styrelsen skulle få fria händer att genomföra en prövotid med utvärdering.  Under stämman och strax efter inkom protester från deltagande medlemmar mot beslutet. Protesterna avsåg att stämman inte tagit ställning till den ursprungliga motionen och att beslutet ifrågasattes utifrån § 2 och 3 i stadgarna: /.. Varje medlem har en röst./.. /Som medlem betraktas den som betalat aktuell årsavgift.
Enligt god föreningssed ska en motion under en årsstämma behandlas i sitt ursprungliga skick så att medlemmarna, såväl deltagande som icke deltagande, ska kunna ta ställning. Vidare visade sig att mötets röstlängd inte överensstämde med inbetalda medlemsavgifter.
Styrelsen beslutade trots allt att tillmötesgå mötets beslut.
Under dessa sju måndagar som bastun varit öppen för blandat bad har 23 personer badat: 17 män och 6 kvinnor. Nyårsafton lockade flest badare (10 personer) och blev den mest mixade. Noteras bör att några manliga medlemmar har varit mer frekventa än andra sporadiska badare.
Mot bakgrund av att behovet av gemensamt bad tycks vara mycket litet (och i en mycket liten krets) anser styrelsen att det inte är ekonomiskt försvarbart att öppna bastun för ytterligare en baddag.  Ett förslag finns att kombinera ett blandat bad med en mer medlemsaktiv förening: en måndag varje månad viks för arbete på badet och efterföljande gemensamt bad.

Övriga frågor
Erik Lundqvist redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman.  Namn på poster saknas/återstår och valberedningen behöver medlemmarnas hjälp med tips om medlemmar som kan ta på sig uppgifter i FBK.
Kristina Hellqvist avrapporterade sin uppgift med medlemsregistret som hon, med den äran tagit på sig. Vi tackar Erik och Kristina för deras insatser!
 
Vid protokollet                                                         
Helena Karlson

Justeras                                                         
Hans Hamlin