Extra styrelsemöte 11 november 2013

Protokoll fört vid FBK:s extra styrelsemöte den 11 november 2013 på Eriks nya kafé.
Närvarande: Elisabeth Grönqvist, Hasse Hamlin, Kristina Hellqvist,
Erik Johansson, Per-Erik Lundgren, Allan Stenman och Helena Karlson.
Särskilt inbjuden var Sophie Hedenskog.

1. Mötets öppnande
Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson.

3. Val av justeringsman
Till att justera protokollet valdes Kristina Hellqvist.

4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

5.  Från föregående protokoll
Nya lås/medlemshantering
Erik J uppgift att skicka in en offert till staden på en ny typ av lås kvarstår. Han ska också bjuda in till en workshop om en förenklad digital medlemsregistrering/utskick där man ska skissa på en lösning. Stefan Pohl ska inbjudas till denna workshop som anordnas nästa verksamhetsår, där för övrigt Sophie H, Kristina H, och Peter A deltar.
Bryggbygget
Den nya bryggan är klar och är mycket fin. Den blev något dyrare än väntat eftersom den blev större. Eftersom kassören i dagsläget inte kunnat avgöra om några frivilliga bidrag inkommit föreslår styrelsen att en neutral skylt beställs med endast datum för när den stod färdig. Stegen på den nya bryggan är gammal och måste bytas ut. Allan kontaktar Stefan Sydfors om hans erbjudande om bidrag till ny stege/trappa kvarstår. Han har tidigare erbjudit sig att bidra med 10 000 kronor om den nya stegen/trappan går ner till botten. Han vill enligt tidigare erbjudande först se en ritning på den nya stegen/trappan. Allan har koll.
Fixarmåndag
En ny fixarmåndag anordnas den 18 november. Förutom städningen är det fokus på uppfräschningen av omklädningsrummet med snickaruppgifter. Helena har annonserat på hemsidan och önskemål om snickarkunniga medlemmar. Kristina och Hasse håller i aktiviteten. Mycket tid ägnas åt ämnet inoljning av lavar och bryggdäck. Kristina upprättar en standardstädlista.

6. Ekonomi
Det extra styrelsemötet var föranlett av oklarheter i ekonomin. Sedan det förra mötet har Sophie H träffat Elisabeth G och gått igenom föreningens bokföring ( se bilagor). Efter genomgång visar deras redovisning i stort överensstämma med den prognos som Per-Erik gjorde då han fick ta över uppgiften då ordinarie kassör blev sjukskriven. FBK har 742 betalande medlemmar (185 650 kronor). Sommarfesten belastade FBK:s konto med ca 1 000 kronor vilket styrelsen ser som ett mycket gott resultat. Erik J ska faktureras för reducerad  kaféhyra (2 000 kronor) bland annat på grund av inbrott och de kostnader de  medfört.
Elisabeth har även undersökt ett förmånligare elavtal. Ett nytt avtal ska tecknas med Fortum på ett år och grön el vilket spara ca 7 000 kronor.

7. Julfest 9/12
Hasse håller i aktiviteten och ser till att brevledes bjuda in de funktionärer som varit aktiva under verksamhetsåret. Det är David S, Tobias A, Maj Håård och Lena Hoff från skötselgruppen. Leif A, Erika, Lasse Å, Minna och Daniel A från sociala gruppen. Sophie H, Jan M, Peter K, Lovise H B från revision och valberedning. Derek som nyckelman och Ola, Lars N och Håkan som hedersmedlemmar.
Förslaget är att vi ordnar ett enklare julmingel i Eriks nya kafé.
Styrelsearvode
Styrelsen beslutar att förkovra sig i badandets konst på Nynäs havsbad.

8. Övrigt
En medlem har inkommit med en förfrågan om att få anmäla sitt nyfödda barn som ny medlem. Styrelsen svarar efter att konsulterat föreningens dokument att FBK är en förening för vuxna och att badet inte är barnvänligt. Dessutom kan badande medlemmar störas i sitt badande. Vederbörande rekommenderas att återkomma när barnet är myndigt.

9.  Mötet avslutades

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras                          
Kristina Hellqvist