Styrelsemöte 12 augusti 2013

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 12 augusti 2013 i FBK:s omklädningsrrum.
Närvarande: Elisabeth Grönqvist, Hasse Hamlin, Kristina Hellqvist, Erik Johansson, Per-Erik Lundgren, Allan Stenman och Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson.

3. Val av justeringsman
Till att justera protokollet valdes Erik Johansson.

4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

5.  Från föregående protokoll
Nyblivne 70-åringen Lars Nygren, hedersmedlem och tillika författare till Boken om Fredhällsbadet, hade en mycket lyckad mottagning/fest vid badkafét. Ett åttamannaband underhöll gästerna från sen eftermiddag till tidig kväll. FBK har som princip att inte hyra ut/låna ut badet för privata evenemang, men gjorde i detta fall ett undantag. Liknande förfrågningar framledes kommer inte att beaktas.
Vårstädningen 21 april
Ett 40-tal medlemmar, nya som gamla, deltog i vårstädningen. Förutom de vanliga sysslorna påbörjades demonteringen av bastubryggan. Städdagen avslutades i badkafét med lättare förtäring. Vi tackar Hasse och FBK:s sociala arbetsgrupp!
Besiktning av badet
Det var olyckligt att vårens okulära besiktning inte kommit till stånd före städdagen. Nu skedde besiktningen av badet en halv månad efteråt då mycket redan åtgärdats av medlemmar. Tomas Ivarsson från fastighetskontoret skrev ett åtgärdsprotokoll där det tydligt framgår vem som ansvarar för vad.
Enligt protokollet, har staden utfört sina åtagande, medan FBK har saker kvar att göra. Staden har bland annat reparerat den nedre delen av planket, som successivt rasade samman under våren. Arbetet drog ut på tiden därför att särskilda stöttor fick beställas på en smedja. Det största arbetet för föreningen är att bastuns två återstående sidor att bli skrapade och sedan målade. Allan ansvarar för att det blir gjort.
Nya lås
Erik J och Allan har sedan en tid haft styrelsens uppdrag att titta på en ny typ av lås, som förutom att underlätta medlems- och nyckel-hanteringen, ska bespara oss från att personer utan medlemskap – men med nyckel – tar sig in på badet. Till en modernare låslösning krävs en gaveldörr av bättre kvalitet och en låstyp som inte är väderkänslig.
Staden är inte negativ, men begär att FBK lämnar in en specifierad offert för att kunna ta ställning och gå vidare med saken. Erik skriver en offert.
Övrig fråga från årsstämman
Styrelsen fick vid stämman mandat att besluta om extern städhjälp för att eliminera snusket i bastun och omklädningsrum. Efter diskussion om att det i en ideell förening förväntas att varje medlem bidrar till god hygien och trivsel, lades frågan ner. Istället diskuterades ett gammalt förslag om att göra en måndag i varje månad till en fixardag med åtföljande gemensam bastu för de som önskar. Städning mellan 17- 19 och FBK står för lättare förtäring, typ öl och en macka. Den första måndagen blir den 2 september 2013 mellan klockan 17.00 – 19.
Erik ser till att man kan anmäla sig till fixarmåndagarna på hemsidan. Antalet ”fixare” begränsas till sex personer varje gång. Förutom städningen av bastu och omklädningsrum skriver Allan en ”att-göra-lista” vid behov. Allan ser till att det finns tillräckligt med städattiraljer. Kristina ansvarar för premiärkvällen.
Valberedning
Eftersom FBK:s avgående valberedningen inte till årsstämman kunde presenter några nya namn, beslutades att styrelsen fick ansvara för att en ny valberedning tillsätts. Förfrågningar gjordes vid städdagen och Sophie Hedenskog  och Jan Möllberg tackade ja. Vid nästa årsstämma 2014 ska valberedningen godkännas/förkastas av stämman, innan 2013 års stämma inleds.

10. Ekonomi
Punkten utgick eftersom Elisabeth ännu inte hunnit sätta sig in föreningens ekonomi. Ordförande Per-Erik som varit tillförordnad kassör, kunde garantera att affärerna var i sin ordning.
Erik ser till att uppdatera den 5-åriga underhållsplanen så att Elisabeth kan göra en budget.

11. Bryggbygget
Den nya bryggan är klar och är mycket fin. Den blev något dyrare än väntat eftersom den blev större. Det pris som presenterades vid årsstämman var exklusive moms och missvisande. Kostnaden för bryggan slutar nu på 87 500 kronor. FBK har sedan tidigare uppmanat medlemmar att skicka in frivilliga bidrag för att täcka den ökade kostnaden. Allt från 100 kronor och uppåt är välkommet. Var noga att ange ”Bryggan” och ditt namn när du skickar in pengar på pg 432 80 11- 4 . Medlemmar som donerar minst 2 000 kronor ska få sitt namn ingraverat på en mässingsskylt som fästs vid bastuhuset när bryggbygget är klart.
Det viktigt att den nya bryggan underhålls. Inoljning ska ske minst två gånger om året och kommer  sannolikt bli en uppgift vid vår- och höststädningen,  men även fixarmåndagar kan komma ifråga.

12. Sociala gruppen
Hasse och den sociala arbetsgruppen förbereder inför höstfesten och har det mesta under kontroll. Eftersom FBK eftersträvar att hålla planerad budget är det viktigt att fylla antalet platser för att minimera svinn/uteblivna inkomster. Vid dags dato finns det plats för ytterligare ca 10 -15 personer. Helena lägger ut ”annons” på hemsidan. 24/8 är sista anmälningsdag och FBK påminner om att anmälan är bindande.
Hasse efterlyser deltagare som kan stanna kvar och hjälpa till med städningen. Ju fler händer som hjälper till, desto snabbare går det.

13. Övriga frågor
Två upprörda medborgare har hört av sig till staden/FBK under badsommaren. En som vid ett tillfälle fann dörren låst trots att det skulle vara öppet, och en som blivit bryskt utkörd efter stängningstid. Styrelsen tolkar det ändå som ett gott betyg åt föreningens skötsel av badet, då antalet nöjda badgäster vida överskrider dessa klagomål.
Det har varit inbrott på badet under sommaren. Badkaféts förluster blev inte så stora men förstörelsen på badet desto större.  Staden tvingades byta ut gavellåset mot ett annat än det som passar medlemmarnas nycklar. Styrelsen uppmanar därför alla medlemmar att använda huvudingången, då gaveldörren inte står öppen för allmänheten  (augusti ut). Till höststädningen ska det gamla låset återinstalleras.
Duschen på damernas soldäck har läckt senare delen av sommaren. Erik har tagit emot klagomål och vidarebeordrat till stadsdelsförvaltningen. Då ingenting skett på några veckor har Erik åter varit i kontakt med staden. Även duschen bakom bastun brukar stå och läcka påpekar Allan. Ett bättre vred än avstängningsfunktionen ”ballofix” borde kanske installeras.
Hasse har förslag till förbättringar, som leder till en uppfräschning av omklädningsrummet. Förslaget mottogs mycket positivt av styrelsen.  Hasse tar hjälp av Allan och skötselgruppen för att köpa in utrustning.
En ny medlem, Oskar Kirbakk, hälsas välkommen till skötselgruppen.
Föreningen har fått förfrågan om att upplåta bastun till inspelning av en ny humorserie för SVTPlay. FBK:s styrelse avböjer denna förfrågan med att påpeka att bada bastu är en allvarlig sak, nästan helig för våra medlemmar.
TV4 lokala kanal vill ha in daglig badtempertur från Fredhällsbadet. Det blir svårt eftersom våra inköpta badtermometrar ständigt försvinner. Erik ska köpa ny. Vi får se om Erik hinner rapportera någon temperatur innan badsäsongen för allmänheten är över.

13. Mötet avslutades

Vid protokollet
Helena Karlson  
  
Justeras                         
Erik Johansson