Styrelsemöte 14 oktober 2013

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 14 oktober 2013 i FBK:s omklädningsrrum.
Närvarande: Elisabeth Grönqvist, Hasse Hamlin, Erik Johansson, Per-Erik Lundgren, Allan Stenman och Helena Karlson.
Särskilt inbjuden är Sophie Hedenskog, ny i valberedningen.

1. Mötets öppnande
Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson.

3. Val av justeringsman
Till att justera protokollet valdes Hasse Hamlin.

4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

5.  Från föregående protokoll
Höstbesiktning av badet
Enligt protokollet, har staden utfört sina åtagande, medan FBK har saker fortfarande kvar att göra. Några av dessa ska göras under höststädningen den 26/10.
Nya lås
Erik J skickar in en offert till staden på en ny typ av lås, som förutom att underlätta medlems- och nyckel-hanteringen, ska bespara oss från att personer utan medlemskap tar sig in på badet. Gaveldörren kommer inte att öppnas för vintersäsongen. Medlemmar ska använda huvudentrén för att ta sig in på badet.
Stefan Pohl, ny medlem med kunskaper i digitaliserad medlemshantering hade inbjudits till punkten för att ta del av föreningens problematik kring medlems- och nyckelhanteringen. Erik ska bjuda in till en workshop där man ska skissa på en lösning. Stefan P ska inbjudas till denna workshop.
Bryggbygget
Den nya bryggan är klar och är mycket fin. Den blev något dyrare än väntat eftersom den blev större. Kostnaden för bryggan slutar nu på 87 500 kronor. FBK har sedan tidigare uppmanat medlemmar att skicka in frivilliga bidrag för att täcka den ökade kostnaden. Allt från 100 kronor och uppåt är välkommet. Var noga med att ange ”Bryggan” och ditt namn när du skickar in pengar på
pg 432 80 11- 4 . Medlemmar som donerar minst 2 000 kronor ska få sitt namn ingraverat på en mässingsskylt som fästs vid bastuhuset gavel.
Fixarmåndag
Kristina Hellqvist höll i FBK:s första ”fixarmåndag”. Sex ”fixare” städade bastu och omklädningsrum och fick därefter lättare förtäring och bada bastu.  Kristina rapporterar från premiärkvällen:
”Det blev en mycket trevlig kväll. Vi var sex personer som jobbade cirka 2 timmar med att grovstäda bastu och omklädningsrummet. Alla anmälda kom utom en person. Å andra sidan kom David från skötselgruppen istället, vilket var kanon. Vi tog ut lavarna från bastun och tvättade och oljade dem. Köket gicks igenom grundligt. Anneli höll på med att tvätta mattorna och det gick åt en hel del såpa./…/ Det var dessutom väldigt trevligt med strålande sol, god samvaro med efterföljande macka, öl och bastu. Känns faktiskt som ett vinnande koncept som jag tycker vi ska reprisera.”
Vi hörsammar Kristinas uppmaning och arrangerar en ny fixarmåndag den 18 november mellan klockan 17 – 19.  Anmälan går att göra på lista i omklädningsrummet eller till FBK:s brevlåda info@fredhallsbadklubb.se
Sociala gruppen
Höstfesten gick nästan jämt upp! Det var FBK:s ambition att årets fest skulle bära sig själv. Ett 60-tal personer åt buffé och dansade senare till Leif Arnmars orkester. Carl Palm hade festen och badet till ära författat en hyllningsdikt till melodin ”Solen glimmar…”  av C M Bellman. Ett stort tack till Hasse och sociala gruppen för den trevliga tillställningen!
Eftersom anmälan var bindande och några gäster uteblev så har dessa ett inbetalningskort att vänta med posten.
Vid förra styrelsemötet lade Hasse fram ett förslag till förbättringar och en uppfräschning av omklädningsrummet vilket styrelsen biföll. Hasse ska nu verkställa sin plan och tar till sin hjälp Allan för att köpa in utrustning.

6. Ekonomi
Det råder flera frågetecken i föreningens bokföring, främst beroende på att uppgifterna varit uppdelade på flera personer, vars arbetsuppgifter inte samsynkats. Därför har styrelsen beslutat om ett extra styrelsemöte tills oklarheterna ska ha retts upp. Till exempel ska Kristina motkolla medlemsregistret och Sophie hjälpa Elisabeth att gå igenom bokföringen. Vid mötet konstaterades bland annat att FBK borde haft större intäkter av medlemsavgifter.
Erik har uppdaterat den 5-åriga underhållsplanen så att Elisabeth kan göra en budget. Ägandeförhållandet av bastu/bad har förändrats sedan den ursprungligen planen gjordes, varför en del utgiftsposter förändrats. Erik ska introducera underhållsplanen för Elisabeth.

7. Höststädning
Mycket av mötestiden ägnades åt diskussion kring underhåll av lavar, kontra hygien i bastun, samt nödvändig underhåll av brygga. Allan menar att damerna förkortar lavarnas livstid genom att skura bort oljan i lavarna med såpa, medan Helena hävdar att damerna skurar för att de vill ha en fräsch bastu. ”Ska vi ha en ohygienisk bastu där lavarna varar länge och sparar pengar åt föreningen, eller en fräsch bastu där lavarna byts ut oftare?”, var frågeställningen.  Kristina får i uppdrag att göra ett förslag till städschema för fixarmåndagarna.
Allan upprättar en ”att-göra-lista” samt ombesörjer inköp till städdagen. Eftersom han själv inte kan närvara tar Hasse över befälet under städdagen. Hasse ser även till att städande medlemmar får förning i form av ärtsoppa och varm punsch, samt fika. FBK ber lördagsbadande herrar om överseende då inoljningen av lavar och brygga kan begränsa badandet.

8. Övrigt
Styrelsen samt Sophie H kallas till ett extra styrelsemöte den 11 november 2013 med start kl 18.

9.  Mötet avslutades

Vid protokollet
Helena Karlson  

Justeras                         
Hasse Hamlin