Styrelsemöte 15 april 2013

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 15 april 2013 på Spice corner, Stagneliusvägen 37.
Närvarande: Hasse Hamlin, Kristina Hellqvist, Erik Johansson, Per-Erik Lundgren, och Helena Karlson. Frånvarande: Elisabeth Grönqvist och Allan Stenman.

1. Mötets öppnande
Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson.

3. Val av justeringsman
Till att justera protokollet valdes Kristina Hellqvist.

4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

5.  Från föregående protokoll
Lars Nygren, hedersmedlem och tillika författare till Boken om Fredhällsbadet, har efter styrelsens inrådan begärt och fått stadens medgivande att få använda badet för mottagning/fest på sin 70-årsdag, sista måndagen i maj. FBK har som princip att inte hyra ut/låna ut badet för privata evenemang men har gjort ett undantag i detta fall eftersom Lars är hedersmedlem. Lars hälsar att alla medlemmar i FBK, som så vill, välkomna.
En medlem har ifrågasätt FBK:s regler för att bli medlem, tycker att det verkar onödigt svårt och borde ändras. Då andra medlemmar framfört synpunkter om att det är för enkelt att bli medlem, beslutade styrelsen att inte gå vidare med frågan.

6. Årsplanen
Årsplanen justerades med en korrigering: enligt ett tidigare styrelsebeslut ska höstfesten, precis som tidigare, hållas den sista lördagen i augusti. Nytt datum för höstfesten blir den 31 augusti klockan 18.
Helena ser till att årsplanen finns inplastad i omklädningsrummet och digitalt på hemsidan.

7. Medlemsärende
Styrelsen noterar att det är ett problem att personer som saknar medlemskap ändå kan vara innehavare av en entrényckel. Problem har också rapporterats om en icke medlem som uppträtt aggressivt på badområdet. Styrelsen konstaterar vikten av nya lås och gärna en elektronisk lösning för att komma in på området där de som inte längre är medlemmar inte kan komma in. Frågan om nya lås aktualiserades igen under punkt 9.

8. Vårstädningen 21 april
Allan ser till att nödvändiga städattiraljer och redskap köps in till städdagen. Hasse ser till att anskaffa den lättare förtäringen. Styrelsen anser det olyckligt att vårens okulära besiktning av badet med stadsdelens parkförvaltning inte kommit till stånd före städdagen.
Vid städdagen ska den bortre delen av bryggan rivas (där duschen finns). Helgen därpå, söndagen den 28 april fortsätter rivningen av resten.  David Stubbendorrff har erbjudit sig att frakta bort byggavfall med släpvagn. Lena Hoff, sammankallande för trädgårdsarbetet, kan inte närvara på städdagen men har erbjudit sig att leverera trädgårdsvaror till städdagen.

9. Besiktning av badet
Stadsdelskontoret, som är sammankallande för våra årliga besiktningar, träffar fastighetskontoret den 16/4 för att planera in möte med alla bad som staden ansvarar för. Erik  har informerat om att vi har städdag i slutet på april och det vore bra att få till ett möte innan dess. Nu blir besiktningen sannolikt efter vårstädningen. Magnus Björkman återkommer till Erik med tidpunkt för besiktningen.
Då ska bland annat Erik ta upp problemet med våra skeva entrédörrar som resulterat i att låsen fungerat dåligt – eller inte alls. Till exempel har gaveldörren varit oanvändbar stor del av hösten och vintern.
Erik J och Peter Krejby har sedan en tid styrelsens uppdrag att titta på en ny typ av lås, som förutom att underlätta medlemshanteringen ska bespara oss från personer utan medlemskap – men med kopierad/gammal nyckel. Till en modernare låslösning krävs dörrar av bättre kvalitet som isåfall staden ska stå för.
Som ett skäl åberopar FBK den brand som badet utsattes för dagen före förra årets höstfest, då några tagit sig in på badet och orsakat en brand på damernas soldäck. Branden resulterade i brandkårsutryckning och ett ca 1kvm stort hål i trätrallen.

10. Bryggbygget
Den nya bryggan ska byggas v18 – v19 av ST Bygg. Det innebär att bastun är stängd för bad under tiden. Rivningen av bortre bryggan påbörjas av medlemmar vid vårstädningen söndagen den 21 april och fortsätter helgen därpå, söndagen den 28 april, då resten av bryggan rivs. Det innebär att det inte är någon bastubadning från söndagen den 28 april till tisdagen den 14 maj då den nya bryggan ska vara klar. Frivilliga krafter till rivningsarbetet kan anmäla sig till Hasse Hamlin hazzehamlin@gmail.com Arbetet förväntas pågå mellan kl 10 -15.
Eftersom bryggbygget sannolikt kommer att bli dyrare än det beräknade 59 000 kronor föreslog en medlem vid stämman att FBK ska uppmana sina medlemmar att lämna frivilliga bidrag. Styrelsen beslutade att uppmana medlemmar att skänka bidrag från 100 kronor och uppåt.  Medlemmar som donerar minst 2 000 kronor ska få sitt namn ingraverat på en mässingsskylt som fästs vid bastuhuset när bryggbygget är klart.

11. Övrig fråga från årsstämman
Styrelsen fick vid stämman mandat att besluta om extern städhjälp för att eliminera snusket i bastun och omklädningsrum. Efter diskussion om att det i en ideell förening förväntas att varje medlem bidrar till god hygien och trivsel, lades frågan ner. Därefter diskuterades ett gammalt förslag om att göra en måndag i varje månad till en fixardag, med åtföljande gemensam bastu, där FBK står för lättare förtäring, typ öl och en macka. Den första måndagen blir den 13 maj klockan 17.00.

12. Valberedningen
FBK:s avgående valberedning kunde inte till årsstämman presentera något förslag till ny valberedning, då samtliga tillfrågade avböjt uppgiften. Då beslutades att styrelsen ska välja en valberedning som vid nästa årsstämma ska godkännas/förkastas innan 2013 års stämma inleds. Förfrågningar för intresse att sitta i valberedningen ska göras vid städdagen.

13. Mötet avslutades

Vid protokollet                                                              
Helena Karlson 

Justeras                                                             
Kristina Hellqvist